MR-2019-1792: Nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Sit

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Sit Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (heretter «Sit») som gjelder for bruk av deres kantinetilbud.

Forbrukertilsynet mottok den 4. oktober 2019 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold. Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i e-post til klageren av 7. oktober 2019 viste de til ressurshensyn.

I e-post av 16. oktober 2019 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet den 31. oktober s.å.

2. Klagerens anførsler

Klager har forklart at Sit har opprettet et tillitsbasert kantinetilbud på NTNU som kun aksepterer betaling via betalingstjenesten Vipps. Klageren reagerer på at kantinetilbudet ikke gir forbrukerne mulighet til å benytte kontanter som betalingsmiddel og stiller spørsmål ved om dette er i strid med sentralbankloven og retten til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler, dvs. norske sedler og mynter.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Sett hen til Forbrukertilsynets planer for tilsynsarbeidet, kapasiteten til å ta nye saker opp til behandling, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken, opprettholder Forbrukertilsynet konklusjonen om at klagen ikke tas opp til realitetsbehandling.

Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynets påstand antas å lyde:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Sit Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Sit Studentskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim tas ikke til følge.

Tilbake til toppen