MR-2018-830: Hauganfjæra Camping AS

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Hauganfjæra Camping AS (HFC).

Forbrukertilsynet mottok den 27.6.2018 en henvendelse fra Fram Advokatfirma AS, som representerer en rekke av campingplassens kunder, vedrørende ovennevnte vilkår.

Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 3.7.2018 viste de til ressurshensyn.

I brev av 7.7.2018 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet den 13.7.2018.

2. Klagerens anførsler

Ultimo januar 2018 mottok leietakerne hos HFC et brev hvor det ble varslet at standardkontrakten med vedlegg ville endres, og at HFC ville «avslutte dagens kontrakter og tegne nye kontrakter med alle våre campinggjester innen 30.04.2018». Samtidig ble det sendt ut en ny «Avtale om leie av plass for campingenhet», som alle leietakere måtte akseptere innen 30.04.2018. Den nye avtalen hadde en rekke avtalepunkter som leietakerne anså urimelige. Dette gjaldt bl.a. pkt. 1, hvor det i den nye avtaleteksten fremgikk at avtale om leie av plass på HFC automatisk ville fornyes for et nytt år regnet fra 1. mai hvert år, så sant avtalen ikke var skriftlig oppsagt innen 30. mars. Samtidig bestemte pkt. 6 at HFC hadde rett til å regulere opp prisen innen 1. april hvert år. Dette innebar altså at leietakerne ville være bundet til et nytt års leie den 30. mars, uten å vite hva prisen vil være.

Klageren anfører at saken omhandler en avtale som berører ca. 250 forbrukere på den aktuelle campingplassen. Situasjonen er dessuten at det ikke foreligger noe regelverk som direkte omhandler langtidsleie av campingplass, da verken forbrukerkjøpsloven eller husleieloven kommer direkte til anvendelse på slike avtaler. Norske forbrukere som leier fast campingplass befinner seg således i et rettslig «tomrom» hvor det ikke er fastlagt noe lovmessig forbrukervern.

Campingvirksomhet er utbredt i Norge, og det eksisterer et betydelig antall slike leieavtaler. Det er således prinsipielt viktig å få klarlagt retningslinjer og grenser for hvilke avtalevilkår som er lovlige.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Etter en nærmere vurdering, velger Forbrukertilsynet å ikke ta opp denne klagen til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Hauganfjæra Camping AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Hauganfjæra Camping AS tas ikke til følge.

Tilbake til toppen