MR-2018-363: Nedprioritering av klage på markedsføring fra Husqvarna AB

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på markedsføring fra Husqvarna AB av service og vinterlagring av Husqvarna Automower.

1. Sakens bakgrunn

Forbrukertilsynet mottok den 19.3.2018 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold.

Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 20.3.2018 viste de til ressurshensyn.

I e-post av 21.3.2018 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet den 22.3.2018.

2. Klagerens anførsler

Klageren mener at vilkåret som Husqvarna AB stiller om at man for å kunne benytte seg av tilbudet om service/vinterlagring på Husqvarna Automower også må levere inn ladestasjon og

strømforsyning er urimelig/villedende. Etter klagerens syn er det ikke nødvendig å skulle måtte levere inn annet enn selve klipperen, og Husqvarnas svar om at elektronikk blir ødelagt dersom den utsettes for kuldegrader er direkte feilaktig.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Etter en nærmere vurdering, velger Forbrukertilsynet å ikke ta opp denne klagen til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Husqvarna AB tas ikke til følge.