MR-2018-308: Nedprioritering av klage på Gresvig AS, Sport Norge Holding AS, Mobo Sportsholding AS og Sportamore Norge NUF.

Publisert:
Oppdatert:

Klager: XXL Sport & Villmark AS, Postboks 353 Alnabru, 0614 Oslo

Innklaget: Forbrukertilsynet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Prosessfullmektig: Advokatfirma DLA Piper Norway DA, ved advokatfullmektig Anne-Linn H. Forbord, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klager fra XXL Sport & Villmark AS på markedsføring fra henholdsvis Gresvig AS, Sport Norge Holding AS, Mobo Sportsholding AS og Sportamore Norge NUF.

Forbrukertilsynet mottok i perioden 22.11.2017 til 5.1.2018 klager fra XXL Sport & Villmark AS, ved Advokatfirma DLA Piper Norway DA, på de fire ovennevnte aktørene. Tilsynet fant imidlertid ikke å kunne ta opp sakene til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 17. og 23.1.2017 viste de til ressurshensyn.

I brev av 11.2.2018 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet, og saken ble oversendt dit den 7.3.2018.

2. Klagerens anførsler

Det følger av § 35 i Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. av den 1. juni 2009 («markedsføringsloven») at «Forbrukertilsynet fører tilsyn ut fra hensynet til forbrukerne.»

Forbrukertilsynet har i sin strategi for 2018-2023 nærmere spesifisert deres visjoner og verdier knyttet til føring av tilsyn ut fra forbrukerhensyn. Det fremgår av side 5 at

Forbrukertilsynet:

«skal også prioritere saker der ulovlige markedsføring kan ha store negative konsekvenser for forbrukerne. Verdiene våre skal hjelpe oss til å prioritere og bidra til at vi når målene vi setter oss i de løpende virksomhetsplanene. Disse er: Kvalitet, effektivitet og troverdighet.»

Det er mange forbrukere som blir eksponert av de innklagdes markedsføring. Ulovlig markedsføring som er illustrert gjennom disse klagene vil dermed ha negative konsekvenser mot en stor andel av forbrukere. Videre nyter sportsbransjen generelt alminnelig god tillit blant forbrukerne. Når dette også ses i sammenheng med at den villedende markedsføringen foregår parallelt i flere medier, så som kundeklubber, kundeaviser, internett og annen markedsføring, blir det totalt sett svært vanskelig for forbrukerne å etterprøve markedsføringsutsagn. Dette medfører at det er ekstra stor grunn til at Forbrukertilsynet ivaretar forbrukernes interesser gjennom å forfølge klare og dokumenterte forhold som er i strid med loven.

Det anføres at størrelsen på omsetningskretsen i seg selv tilsier at Forbrukertilsynet må realitetsbehandle klagene mot Innklagede, slik det også følger av Forbrukertilsynets nylig oppdaterte strategi. I motsatt fall står vi overfor en åpenbar risiko for at det befester seg en svært negativ bransjepraksis, som også kan få smitteeffekt til andre bransjer. Alt dette til direkte og stor skade for forbrukernes interesser.

Klagerens påstand lyder:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle de påklagde sakene.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Sett hen til Forbrukertilsynets planer for tilsynsarbeidet, kapasiteten til å ta nye saker opp til behandling, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i de aktuelle sakene, opprettholder Forbrukertilsynet konklusjonen om at klagene ikke tas opp til realitetsbehandling. Forbrukertilsynet finner det hensiktsmessig å redegjøre noe nærmere for de forholdene som ligger til grunn for ovennevte konklusjon.

Forbrukertilsynet bemerker at det årlig mottar rundt 13 000 skriftlige tips og klager på mulige brudd på regelverket det føres tilsyn med, og derfor må prioritere strengt hvilke saker som skal behandles. I 2017 og hittil i 2018 har Forbrukertilsynet mottatt 32 klager fra næringsdrivende i sportsbransjen som klager inn konkurrenters markedsføring (konkurrentklager). Av de 32 konkurrentklagene er hele 28 av dem inngitt av XXL. Forbrukertilsynet har tatt 9 av klagene fra XXL til behandling. 5 av klagene fra XXL ligger foreløpig til vurdering hos Forbrukertilsynet. Til sammenligning har tilsynet bare mottatt 4 konkurrentklager fra andre enn XXL, og 2 av disse er tatt til behandling i 2017. Gjennom 2017 har Forbrukertilsynet også behandlet omfattende vedtakssaker mot XXL, Sport Outlet (forbudsvedtak med tvangsmulkt) og Gresvig (vedtak om betaling av tvangsmulkt). Sakene mot Sport Outlet og XXL gikk videre til Markedsrådet med muntlige forhandlinger. Samlet sett krevde dette betydelige resursser.

På grunn av det brede virkefeltet for reglene om prismarkedsføring har Forbrukertilsynet også tatt opp saker innenfor flere andre bransjer, eksempelvis saker mot flere aktører i brune- og hvitevarebransjen i forbindelse med Black Friday. Under Black Friday så tilsynet også problematisk markedsføring i sportsbransjen, men vurderte det slik at markedsføringen som var mest problematisk kom fra andre bransjer enn sportsbransjen. Oppfølgingen av blant annet brune- og hvitevare-bransjen medførte at tilsynet i en periode ikke hadde kapasitet til å behandle klager på markedsføring i sportsbransjen. Som det fremgår har Forbrukertilsynet i 2017 ført tilsyn med en rekke aktører innen sportsbransjen og tatt opp en rekke tilfeller av lovstridig markedsføring. Dersom tilsynet derimot skulle foretatt en rutinemessig behandling av konkurrentklager på det nivået XXL legger opp til, ville dette raskt sprengt kapasiteten og umuliggjort et planmessig tilsyn.

Forbrukertilsynet finner grunn til å kommentere nærmere på klagen til Markedsrådet mot Sportamore Norge NUF. Klageren synes å hevde at Forbrukertilsynet oppfatter denne klagen som en ren «konkurrentklage» i den forstand at den er uten forbrukerhensyn.

Forbrukertilsynet gjør oppmerksom på at det ikke ligger noe mer i begrepet «konkurrentklage» enn at det beskriver klager fra én næringsdrivende på en annen næringsdrivende i samme bransje. Når det gjelder klagen på Sportamore vil vi også bemerke at Forbrukertilsynet, på bakgrunn av tidligere klager fra XXL, har sendt brev til selskapet senest 18.10.2017 og vil kunne følge opp overfor selskapet på et senere tidspunkt når ressurssituasjonen er en annen enn på nåværende tidspunkt.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klager på Gresvig AS, Sport Norge Holding AS, Mobo Sportsholding AS og Sportamore Norge NUF tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klager på Gresvig AS, Sport Norge Holding AS, Mobo Sportsholding AS og Sportamore Norge NUF tas ikke til følge.