MR-2018-1362: Nedprioritering av klage på DaVinci Montessoriskole

1. Sakens bakgrunn

Forbrukertilsynet mottok den 19.10.2018 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold. Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 25.10.2018 viste de til ressurshensyn. I e-post av 1.11.2018 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet den 20.11.2018.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører til at Stiftelsen DaVinci Montessoriskole i henhold til et vilkår i kontrakten kan si opp en elevs skoleplass hvis skolepengene ikke er betalt innen 14 dager etter at første purring er sendt. Et slikt vilkår mener klageren er urimelig og viser til et tilfelle der en elev opplevde å bli utvist som følge av foreldrenes betalingsmislighold.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Etter en nærmere vurdering, velger Forbrukertilsynet å ikke ta opp denne klagen til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Stiftelsen DaVinci Montessoriskole tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.
Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.
Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.
Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Stiftelsen DaVinci Montessoriskole tas ikke til følge.