MR-2017-532: Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Den Norske Coach Forening (DNCF)

Dato: 06.04.17

Klager: Nordic Coach & NLP Academy AS (NOCNA)

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
  6. Advokat Signe Eriksen
  7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  8. Advokat Hege Stensland Sveen
  9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på at Den Norske Coach Forening (DNCF) advarer mot å benytte NOCNAs utdanning, fordi de ikke har godkjent norsk standard for coachingutdanning.

Forbrukerombudet mottok den 21.2.2017 en henvendelse fra klageren vedrørende ovennevnte forhold.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 24.2.2017 viste de til ressurshensyn.

I henvendelse av 6.3.2017 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet den 27.3.2017.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at DNCF sine uttalelser som advarer mot å benytte NOCNAs utdanning på bakgrunn av at de ikke har godkjent norsk standard for coachingutdannelse, er ulovlig og i strid med markedsføringsloven §§ 6,7,8 og 9.

Klageren fremholder at DNCF utgir seg for å være en overordnet faginstans som godkjenner standarder for coaching, og at deres praksis er sertifisert på bakgrunn av Norsk Standard for Coaching (NS 7024EN ISO). Klageren hevder imidlertid at det ikke eksisterer en godkjent Norsk Standard for coaching. Følgelig, hevder klageren at DNCF urettmessig oppnår et konkurransefortrinn ved å henvise til en standard som ikke eksisterer.

Klageren anfører videre at det er viktig at denne type saker prioriteres. Coachingbransjen er en milliardindustri og fremdeles i sterk vekst i Norge. Samfunnet investerer store beløp ved å benytte denne typen tjenester, og Forbrukerombudet bør prioritere å ta opp saken til behandling.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2017 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, TV, Internett og telefoni, forbrukervern i den digitale økonomien, samt markedsføring av alternativ behandling.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. Denne saken faller inn under tilsyn for bolig, som er et av Forbrukerombudets prioriterte områder. Vi har likevel ikke kapasitet til å ta saken opp til behandling. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Sett hen til ressurssituasjonen hos Forbrukerombudet, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken, har vi konkludert med at vi ikke tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Den Norske Coach Forening tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på nedprioritering av klage på Den Norske Coach Forening tas ikke til følge.