MR-2017-1594: Nedprioritering av klage på Biltema AS sin markedsføring

Dato: 22.1.2018

Klager: N.N
Innklaget: Forbrukertilsynet

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets (tidligere Forbrukerombudet) nedprioritering av klage på Biltema Norge AS sin markedsføring av en feilkodeleser til bil.

Forbrukertilsynet mottok den 5.12.2017 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold.

Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 12.12.2017 viste de til ressurshensyn.

I brev av 12.12.2017 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet den 18.12.2017.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at Forbrukertilsynet bør prioritere behandling av saken, fordi Biltema uriktig markedsfører at feilkodeleseren kan slette 15 000 feilkoder. Ifølge klageren fungerer ikke produktet slik markedsføringen tilsier.

Klagerens påstand antas å lyde:
Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 35 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 35 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukertilsynet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukertilsynet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2018 prioriterer Forbrukertilsynet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, TV, internett og telefoni samt forbrukervern i den digitale økonomien.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukertilsynet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som tilsynet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Sett hen til ressurssituasjonen hos Forbrukertilsynet, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken, har tilsynet konkludert med at klagen ikke tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Biltema Norge AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, jf. § 9 andre ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Biltema Norge AS tas ikke til følge.