MR-2016-1501 Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på RBI Norge AS sin markedsføring av elbilen Renault Zoe

Klager: NN
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1.    Professor Tore Lunde
2.    Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3.    Førsteamanuensis Arve Pettersen
4.    Seniorrådgiver Ronny Bratten
5.    Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
6.    Advokat Signe Eriksen
7.    Advokat Anna Elisabeth Nordbø
8.    Advokat Hege Stokmo
9.    Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på RBI Norge AS sin markedsføring av elbilen Renault Zoe.

Forbrukerombudet mottok den 21.6.2016 en henvendelse fra klageren, som mente ovennevnte markedsføring var villedende.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i brev av 19.7.2016 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 9.8.2016 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 15.8.2016.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at Renault har markedsført en kjørelengde på elbilen ZOE som ikke stemmer med virkeligheten. Da dette rammer alle som har kjøpt Renault ZOE, vil det være av stor betydning å få saken realitetsbehandlet. Klageren mener saken er tilsvarende den Volkswagen-konsernet ble tatt for, hvor de reklamerte med andre verdier enn det som var reelt.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelse fra forbrukerne. I 2016 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at klagen tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på nedprioritering av klage på RBI Norge AS sin markedsføring av elbilen Renault Zoe tas ikke til følge.