MR-2016-1285: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Stayclassy.no/Stayclassy AS sin markedsføring

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Stayclassy.no/Stayclassy AS sin markedsføring av salg på blant annet selvbalanserende kjøretøy («hoverboard/Classywalk»).

Dato: 16.08.2016

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3.  Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4.  Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5.  Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
  6.  Advokat Signe Eriksen
  7.  Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  8.  Advokat Hege Stokmo
  9.  Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Stayclassy.no/Stayclassy AS sin markedsføring av salg på blant annet selvbalanserende kjøretøy («hoverboard/Classywalk»).

Forbrukerombudet mottok den 31.5.2016 en henvendelse fra klageren, som mente ovennevnte salg ikke var reelt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i e-post av 6.6.2016 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 8.6.2016 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 7.7.2016.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører i hovedsak at Stayclassy stadig vekk markedsfører «megasalg» som ikke er tidsbegrenset, men derimot utgjør permanente priser. Han fremholder at når nettbutikken tar inn en ny vare, opplyser de at denne selges andre steder til en høyere pris og så opereres det med betegnelsen «salg» hele varens levetid. Klageren mener dette er en spesielt viktig sak fordi da den gjelder mange forbrukere og fordi et flertall av kundene til stayclassy.no er ungdom, som bør skjermes for slik villedende og ulovlig markedsføring.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelse fra forbrukerne. Prisopplysninger – deriblant salgsmarkedsføring og prissammenligninger, er omtalt i henholdsvis punkt 7 og 7.2 i Forbrukerombudets virksomhetsplan for 2016. Selv om problemstillingen som tas opp er inntatt i Forbrukerombudets virksomhetsplan for 2016, må ombudet også innenfor disse områdene vurdere hver enkelt klage som kommer inn og om denne skal tas til behandling. Det viktigste hensynet i denne vurderingen, er hvor sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet behandler saken.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at den tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Stayclassy sin markedsføring av salg på ulike varer tas ikke til følge.

Tilbake til toppen