MR-2015-1686 Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Ås kommunes vedtekter for SFO

Dato: 24.11.2015

Klager: N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1.    Professor Tore Lunde
2.    Advokat Olav Kolstad
3.    Professor Håvard Hansen
4.    Seniorrådgiver Ronny Bratten
5.    Advokat Signe Eriksen
6.    Advokat Anna Elisabeth Nordbø
7.    Advokat Hege Stokmo

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Ås kommunes vedtekter for skolefritidsordning (SFO).

Klagerne hevder at vedtektene utgjør urimelige avtalevilkår i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 22.

Forbrukerombudet mottok 1.6.2015 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Totalt mottok Forbrukerombudet 13 klager på Ås kommunes vedtekter for SFO. I brev til klagerne av 13.10.2015 ble det vist til at ressurshensyn tilsa en nedprioritering av saken.

I e-post 3.11.2015 ba klagerne om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 16.11.2015.

2. Klagerens anførsler

Klagerne hevder at Ås kommunes vedtekter for SFO inneholder urimelige avtalevilkår etter mfl. § 22. Det vises til at det er foretatt endringer til ugunst for forbrukerne i vedtektene, eksempelvis vilkårene for oppholdstid, ferie- og fridager, oppsigelse/endring av avtalen og foreldrebetaling.

Klagerne hevder at de ikke har noe annet valg enn å godta vilkårene som kommunen setter, ettersom kommunen står i en monopolstilling. Videre påpeker de at forbrukerne er særlig svakt stillet fordi tjenestetilbudet i liten grad er lovregulert.

Klagerne ønsker at Forbrukerombudet skal pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1–5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Forbrukerombudet ser at klagen reiser spørsmål som det kan være grunn til å vurdere nærmere. Ombudet har imidlertid ikke tilstrekkelige saksbehandlerressurser til å gå nærmere inn i saken nå, men vil vurdere dette i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for 2016.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Ås kommunes vedtekter for SFO tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer  markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1–5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har merket seg Forbrukerombudets uttalelse om at de ikke har saksbehandlingsressurser til å gå nærmere inn i saken nå, men at de vil vurdere dette i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for 2016.

På denne bakgrunn finner ikke Markedsrådet at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Ås kommunes vedtekter for SFO tas ikke til følge.