MR-2007-03: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av: 20.06.2007

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Direktør Randi Punsvik
2. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Advokat Signe Eriksen
5. Direktør Wenche Jacobsen
6. Juridisk direktør Torild M. Brende
7. Konsulent Øivind Breen

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføring av investeringsfond fra Acta Sundal Collier.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I et brev datert 6. september 2006 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 22. februar 2007. Behandling av saken fant sted den 25. april 2007. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klageren reagerer på markedsføringen av Acta investeringsfond og mener denne gir et uriktig bilde av fondenes reelle avkastning og av Actas evne som fondsformidler. Klager fremhever eksemplene på gevinst som er brukt i markedsføringen som noe han mener er ulovlig markedsføring. Videre reagerer klager på «inkonsekvente invitasjoner og fraskrivelse av delaktighet i resultater».

Klager mener de ord og utrykk Acta bruker i sin markedsføring ikke er i samsvar med det store netto kursfall han har opplevd på sine fondsandeler. Blant annet påstander som «Vi jobber hardt for pengene dine» og «Jeg vil gi deg en bedre totalavkastning» fremheves av klager som lovstridig markedsføring.

Klager ønsker å få prøvd lovligheten av markedsføringstiltaket. Han påpeker at den påklagde reklamen er offentlig og mener ombudets begrunnelse om at saken er av privatrettslig art ikke er holdbar. Klager sier han har til hensikt å klage saken videre inn for Kredittilsynet og mener det vil være av stor betydning å få en uttalelse fra en faginstans om reklamens enorme misforhold til realiteten.

Etter klagers oppfatning kan ikke saken bringes inn for Markedsrådet slik den er brakt inn. Klager mener Forbrukerombudet ikke har forsøkt å oppnå en frivillig ordning med den næringsdrivende.

Klager ber Markedsrådets medlemmer vurdere sin habilitet blant annet på grunnlag av bestemmelsene i domstolsloven §§ 106, 108, 110 og 111. Klager mener i tillegg at det i behandlingen av klagen ikke bør sitte noen som har forpliktet seg til «ubetinget lydighet mot noen». Etter klagers oppfatning er det straffbart, som forseelse, å være kristen eller å tilbe en lignende religion, jf. straffeloven § 330.

I følge klager er det underlig at Markedsrådet behandler klager mot sin samarbeidspartner, Forbrukerombudet. Han viser til at Markedsrådets vedtak ikke kan påklages, og at det eneste man vil oppnå med en klagebehandling er å sementere en avvisning av klagen og dermed permanent unngå å behandle den.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet prioriterer å ta opp til behandling de saker som antas å ha størst betydning for forbrukerne. Ved prioriteringen har det betydning hvor mange klager som mottas og hvor påtrengende markedsføringstiltaket er. Markedsføringstiltak som har et stort nedslagsfelt, eller hvor omfanget for øvrig er betydelig, prioriteres fremfor kortvarige tiltak som retter seg mot snevrere grupper.

I virksomhetsplanen for 2007 defineres en rekke større satsningsområder. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til virksomhetsplanen. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret.

Forbrukerombudet har i denne saken ikke ansett forbrukerhensynet så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Det må i denne sammenheng presiseres at klagen i hovedsak må sies å omhandle en konkret tvist mellom klager og den næringsdrivende, og at problemstillingene saken reiser i hovedsak er av privatrettslig art. Disse sidene av saken kan Forbrukerombudet uansett ikke ta stilling til. Forbrukerombudet skal føre tilsyn med at markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven, jf. mfl § 13, og eventuell inngripen overfor den næringsdrivende vil kun få betydning fremover i tid.

Det er altså den siden av saken som gjelder markedsføringen av investeringsfondene Forbrukerombudet har valgt å nedprioritere.

Forbrukerombudet er opptatt av rådgivning rundt, og markedsføring av, finansielle tjenester. I 2006 har ombudet hatt fokus på problemstillinger rundt sammensatte spareprodukter, og valgte i denne sammenheng blant annet å innhente salgs- og markedsføringsmateriell for konkrete produkter fra to større aktører på markedet, Acta og Postbanken/DnB Nor, med sikte på å vurdere dette i forhold til markedsføringsloven. Blant forholdene Forbrukerombudet tok opp med selskapene var produktbeskrivelse, informasjon om kostnader, avkastningsmuligheter og spørsmål omkring lånefinansiering. Forbrukerombudet fant at markedsføringen på flere punkter kunne anses i strid med markedsføringsloven.

Samtidig med Forbrukerombudets saksbehandling har også andre instanser hatt fokus på sammensatte spareprodukter. Kredittilsynet, som fører tilsyn med finansinstitusjonene og regelverket på området, fastsatte 25.09.06 forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter. Kredittilsynet sendte samtidig rundskriv til finansinstitusjoner og verdipapirforetak som presiserte krav til informasjon og retningslinjer som må følges ved salg av sammensatte produkter. Reglene trådte i kraft 01.01.07, og innebærer blant annet at finansinstitusjonene må informere om pris og totale kostnader, om tilleggskostnader og om den reelle kostnad ved kjøp av produktet sett i sammenheng med de konkrete kostnader til finansiering.

På bakgrunn av de endringer Postbanken og Acta ville bli pålagt å foreta som følge av de nye reglene fra Kredittilsynet, samt de endringer som ble foretatt på bakgrunn av ombudets innspill, fant Forbrukerombudet i november å kunne avslutte sakene mot de to selskapene.

Forbrukerombudet vil i 2007 følge opp det arbeidet som er gjort på området, og foreta nye undersøkelser av bankenes markedsføring av sammensatte spareprodukter.

Når Forbrukerombudet har valgt å ha fokus på salg, rådgivning og markedsføring av sammensatte spareprodukter, men ikke velger å prioritere klagen på rådgivning og markedsføring av investeringsfond, skyldes dette flere forhold.

For det første reiser sammensatte spareprodukter særlige spørsmål i forhold til informasjon og markedsføring; produktene er mangeartede og det krever ofte atskillig økonomisk innsikt å få god forståelse og oversikt over innholdet. Fra et forbrukerståsted kan det være en utfordring å skille de ulike produktene fra hverandre og vurdere ulike tilbud opp mot hverandre. En prioritering av problemstillinger rundt slike produkter tilsier ikke nødvendigvis at markedsføring av andre typer investeringstjenester skal prioriteres på samme måte.

For det andre har de konkrete sakene Forbrukerombudet har tatt opp i forhold til sammensatte spareprodukter vært ansett å reise større og mer almene forbrukerproblemer enn det man har vurdert at denne sakens klage gjør.

Sentralt i Forbrukerombudets vurdering av hvorvidt en klage skal prioriteres står nødvendigvis spørsmålet om hvorvidt forholdet kan tenkes problematisk for flere forbrukere enn den enkelte klager. I denne saken har man ikke funnet at klagen var av en slik karakter at det var nødvendig å gripe fatt i problemstillingen på nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet har ikke mottatt andre klager på forholdet.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av Acta investeringsfond tas ikke til følge. «.

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådets medlemmer har vurdert klagerens inhabilitetsinnsigelser og har kommet til at ingen av disse grunnlagene innebærer at noen av rådets medlemmer er inhabile.

Klageren har stilt spørsmål ved hvorvidt saken kan bringes inn for Markedsrådet, ettersom Forbrukerombudet ikke har forsøkt å få til en minnelig ordning med den næringsdrivende.

Til dette skal bemerkes at Forbrukerombudet, ut fra hensynet til forbrukerne, skal føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med mfl. kapittel I, jf. mfl. § 13 første ledd.

Ordlyden, «ut fra hensynet til forbrukerne», gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge. Det er langvarig praksis fra Markedsrådet for at Forbrukerombudet har en slik nedprioriteringsadgang.

For de tilfellene der saken nedprioriteres hos Forbrukerombudet, vil det ikke bli forsøkt oppnådd noen «frivillig ordning» med den næringsdrivende, men klageren kan bringe spørsmålet om Forbrukerombudets nedprioritering av saken inn for Markedsrådet.

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene. Forbrukerombudet mottar et stort omfang av klager hvert år som gjør at ikke alle klager kan følges opp av ressurshensyn.

Markedsrådet vil imidlertid understreke viktigheten av at Forbrukerombudet gjennomfører den forespeilede oppfølging av tidligere arbeid på dette området med å foreta nye undersøkelser av ikke bare bankenes markedsføring av sammensatte spareprodukter, men også verdipapirforetak som Acta. Markedsrådet anser det som svært viktig at rådgivingsselskaper innen spare- og investeringsløsninger, og med vanlige forbrukere som kunder, viser en særlig varsomhet i sin markedsføring.

Markedsrådet er likevel enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå. Rådet har herunder vektlagt at ombudet ikke har mottatt andre klager på forholdet. I tillegg antas det at forskrift om opplysningsplikt ved tilbud om kjøp av sammensatte produkter fra 25.09.06 med rundskriv også vil innebære en innskjerping av situasjonen på området.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av Acta investeringsfond tas ikke til følge.