MR-2006-17: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 15.12.2006

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Lagdommer Randi Grøndalen
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Juridisk direktør Torild M. Brende

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av avtalevilkår i en standard husleiekontrakt som benyttes av Studentsamskipnaden i Hedmark samt praktiseringen av disse avtalevilkårene.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I et brev datert 6. september 2006 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 10. oktober 2006. Behandling av saken fant sted den 13.12.06. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på at Studentsamskipnaden i Hedmark sine studenter er henvist til å bruke fellesvaskeri og å kjøpe vaskekort da det ikke er uttak for vaskemaskin i leilighetene. Han reagerer videre på at leiekontraktene skrives på Internett, og at man er bundet av kontrakten til dens utløp ett år senere uten at man får undersøkt husrommet på forhånd. Klager synes gebyret på kr 2.200,- som samskipnaden tar for tap av nøkler ikke står i forhold til kostnadene ved tap av disse. Klager mener også samskipnadens praksis i forhold til husleieregulering er i strid med husleieloven § 4-2 a-c, samt at samskipnaden urettmessig krever et gebyr på kr 25,- pr. måned for vask av korridorer i strid med husleieloven § 3-7. Klager mener videre det er urimelig at leietiden kan begrenses til mindre enn fire år da studietiden er på minimum fire år, og tilbudet om studentbolig er ment å vare i hele studieperioden. Gjennom en slik ordning vil samskipnaden ha en mulighet til å avslutte studiet for en student.

Etter klagers oppfatning er avtalevilkårene urimelige i forhold til forbrukerne, og han ønsker å få prøvd lovligheten av praksisen og avtalevilkårene.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanene for 2006 er en rekke større satsningsområder definert. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet hadde i 2002 leiekontrakter for bolig som prioritert område på virksomhetsplanen. Forbrukerombudet behandlet den gang leiekontraktene til Boligbedriften Oslo, Studentsamskipnaden i Oslo og Huseiernes Landsforbund i forhold til markedsføringsloven (mfl.) § 9a. De forholdene som klager tar opp i denne saken var imidlertid ikke blant de spørsmål som ble vurdert. Forbrukerombudet vil vurdere å se om også andre samskipnaders leievilkår bør vurderes etter mfl. § 9a i 2007.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp Studentsamskipnaden i Hedmarks avtalevilkår og praksis på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Studentsamskipnaden i Hedmarks praksis og avtalevilkår tas ikke til følge.»

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet er enig med klageren i at det gjør seg gjeldende viktige forbrukerhensyn i saken. De aktuelle leievilkårene presenteres overfor en leieboergruppe som er særlig utsatt for kortvarige tidsbegrensede leieforhold, ofte med begrenset adgang til leiemarkedet for øvrig grunnet økonomiske forhold og/eller tilgang på egnede boliger.

Markedsrådet har merket seg at Forbrukerombudet vil vurdere å ta opp studentsamskipnaders leievilkår i sin alminnelighet i 2007. Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene og når disse eventuelt skal behandles.

Markedsrådet har forståelse for at det kan være hensiktsmessig å se på bransjen som en helhet, og finner derfor ikke grunnlag for å pålegge ombudet å behandle denne klagen nå. For det tilfellet at Forbrukerombudet tar opp samskipnadenes leievilkår i 2007, vil det imidlertid være naturlig at de forhold som er fremkommet i denne saken tas i betraktning.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Studentsamskipnaden i Hedmarks praksis og avtalevilkår tas ikke til følge.