MR-2006-15: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 27.10.2006

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Stipendiat Ragna Aarli
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføring av ulike produkter beregnet på bil fra Würth Norge AS.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I et brev datert 26. mars 2006 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 29. juni 2006. Behandling av saken fant sted den 31. august 2006. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på at Würth Norge AS reklamerer for diverse additiver beregnet for bil i en katalog fra selskapet, uten at påstått effekt av produktene kan dokumenteres.

Etter klagers oppfatning er markedsføringen fra selskapet villedende i strid med markedsføringsloven § 2.

Klager viser til at det finnes en rekke «mirakelprodukter» på markedet som skal gi bedre ytelse, forbedre oljens egenskaper m.v., uten at de holder hva de lover. Slike mirakelprodukter har vært på markedet i snart 40 år uten at noen har reagert på manglende dokumentasjon av påstått effekt.

I markedsføringsmaterialet fra Würth Norge AS blir det blant annet gitt følgende beskrivelse av produktene: «Reduserer friksjonen og materialslitasje – Beskytter mot korrosjon, oljeslam og oljeavleiring i oljekanaler – Rehabiliterer allerede angrepne flater – Gjenoppbygger de slitte additivene i motoroljen – Inneholder den nye OMC2 teknologien».

Klager etterlyser dokumentasjon på at produktene til selskapet holder hva de lover, eller i det minste dokumentasjon på at motoren ikke tar skade av å tilsette disse additivene. Klager sier han har vært i kontakt med selskapet og fått opplyst at det ikke finnes noen dokumentasjon for påstandene.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanene for 2006 er en rekke større satsningsområder definert. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet finner det også naturlig å opplyse at det ikke er mottatt tilsvarende klager på forholdet.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp Würths markedsføringstiltak til behandling på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Würths markedsføringstiltak tas ikke til følge.»

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

På generelt grunnlag kan Markedsrådet slutte seg til klagerens uttalelser om at påstander om effekt må kunne dokumenteres. Når det er sagt, mottar Forbrukerombudet et stort omfang av klager hvert år som gjør at ikke alle klager kan følges opp av ressurshensyn.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken. Rådet har herunder vektlagt at ombudet ikke har mottatt andre klager på forholdet.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Würths´ markedsføringstiltak tas ikke til følge.