MR-2005-27: Kunnskapsforlaget ANS – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage fra Kunnskapsforlaget ANS over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Clue Norges markedsføring av elektronisk ordbok på egne hjemmesider og i ulike annonser på andre nettsteder.

Vedtak av 24.04.2006

Klager: Kunnskapsforlaget ANS, Gullhaug Torg 1, 0484 Oslo

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Direktør Øivind Breen

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra Kunnskapsforlaget ANS over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Clue Norges markedsføring av elektronisk ordbok på egne hjemmesider og i ulike annonser på andre nettsteder.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I e-post datert 20.10.2005 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 23.12.2005. Behandling av saken fant sted den 15.02.2006. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på Clue Norges markedsføring av elektronisk ordbok som “Norges største elektroniske ordbok på norsk-engelsk-norsk”, “Norges største og til enhver tid mest oppdaterte ordbok”,”mest omfattende ordboken i Norge rettet mot næringslivet” og “den mest brukte ordboken i næringslivet”.

Klager mener at Clue Norges omtale av sine produkter som “Norges største”, “mest oppdaterte”, “mest omfattende” og “mest brukte” på egne hjemmesider (www.clue.no) og i ulike annonser på andre nettsteder ikke er dokumentert og således er egnet til å villede forbrukerne og virker ødeleggende på salget av Kunnskapsforlagets produkter.

Klager mener at Clue Norges markedsføring kan være i strid med markedsføringsloven, og ønsker derfor at Forbrukerombudet skal vurdere saken.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Denne saken gjelder først og fremst forholdet mellom næringsdrivende. Klager har selv anført at Clue Norge og Kunnskapsforlaget ANS i dag konkurrerer mer direkte enn noen gang, og at de særlig konkurrerer mot bedriftsmarkedet. Forbrukerombudet kan på denne bakgrunn ikke se at det foreligger tungtveiende forbrukerhensyn som tilsier inngrep fra Forbrukerombudets side.

Forbrukerombudet vil også bemerke at klager i dette tilfellet har mulighet til å prøve saken for Næringslivets Konkurranseutvalg, som kan uttale seg i tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt en form for markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp Clue Norge sin markedsføring av elektronisk ordbok.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Clue Norges markedsføring av elektronisk ordbok tas ikke til følge”.

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Clue Norges markedsføring av elektronisk ordbok tas ikke til følge.

Tilbake til toppen