MR-2005-17: Persontreff.no – Forbrukerombudet

Vedtak av 04.11.2005

Klager: Persontreff.no, Thereses gate 24d, 0168 Oslo
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Advokat Signe Eriksen
5. Juridisk direktør Torild M. Brende
6. Direktør Øivind Breen

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra Persontreff.no over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av VGs markedsføring av Møteplassen på www.vg.no.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev datert 07.06.2005 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 29.08.2005. Behandling av saken fant sted den 22.09.2005. For klager møtte Rune Killie. Forbrukerombudet møtte ikke.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på at VGs markedsføring av Møteplassen på www.vg.no er utformet som nyhetsartikler, samt at denne markedsføringsmetoden ikke er tilgjengelig for alle aktørene i markedet.

Klager viser til at markedsføringen av Møteplassen er utformet som nyhetsartikler ved at fonter, farger, plassering og link gir leseren inntrykk av at dette må være en nyhetsartikkel, mens man i realiteten kommer direkte til Møteplassen ved å klikke på linken.

Klager anfører at det ikke er markedsføringsmetoden i seg selv de er motstandere av, men fordi denne metoden ikke er tilgjengelig for alle aktørene i markedet, er den konkurransevridende og klart i strid med markedsføringsloven og Forbrukerombudets retningslinjer for annonsering på Internett. Klager er av den oppfatning at VGs markedsføring av møteplassen er i strid med markedsføringsloven § 1, og ønsker å få prøvd lovligheten av markedsføringstiltaket.

Klager viser til at sammenblanding av nyheter og reklame er blitt mer og mer vanlig både i kontaktformidlingsbransjen og i andre bransjer. Klager mener det vil være lite ressurskrevende for Forbrukerombudet å gjøre aktørene oppmerksom på lovverket og de retningslinjer som er utarbeidet.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2005 er en rekke større satsningsområder definert. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet finner det også naturlig å opplyse at det ikke foreligger andre tilsvarende klager på forholdet.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp VGs markedsføring av Møteplassen på www.vg.no på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av VGs markedsføring av Møteplassen på www.vg.no tas ikke til følge.»

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har imidlertid i denne saken funnet grunnlag for å pålegge Forbrukerombudet å behandle klagen.

Markedsrådet finner i den forbindelse grunn til å legge vekt på at IKT er oppgitt som et satsningsområde for Forbrukerombudet i inneværende år. Denne saken befinner seg således innenfor et av satsningsområdene.

Markedsrådet er videre av den oppfatning at sammenblanding av reklame og nyheter i alminnelighet er et prinsipielt viktig område. Til dette kommer at man ved hjelp av Internett potensielt kan nå et stort antall personer, og at www.vg.no er en nettportal med svært mange og unge lesere.

Disse forhold tilsier en realitetsbehandling av saken.
Markedsrådet understreker at det i denne vurderingen ikke er tatt stilling til realiteten i saken.

Klagen har etter dette ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken nå.