MR-2005-16: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 04.11.2005

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Amanuensis Inge Unneberg
3. Advokat Signe Eriksen
4. Juridisk direktør Torild M. Brende
5. Direktør Øivind Breen

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av boken «Israel – I aktuelt og profetisk lys – Enkel innføring i spørsmål om Israel og midtøsten».

Klager har ved en tidligere anledning klaget omtale av vedkommende bok inn for Forbrukerombudet. Klagen ble den gang avvist av Forbrukerombudet under henvisning til at klagen gjaldt innholdet i boken, og ikke markedsføring av denne. Avvisningsvedtaket ble klaget inn for Markedsrådet som behandlet klagen i MR-sak 01/05. Ved vedtak datert 12.04.2005 ble klagen avvist. Markedsrådet la til grunn at Forbrukerombudets avvisning av klagen på bokens innhold var berettiget. Markedsrådet viste samtidig til at selve markedsføringen av boken kunne påklages.

Markedsføringen av boken ble deretter klaget inn for Forbrukerombudet. Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev datert 18.07.2005 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 29.08.2005. Behandling av saken fant sted den 22.09.2005. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på markedsføringen av Karl Johan Hallaråkers bok «Israel – I aktuelt og profetisk lys – Enkel innføring i spørsmål om Israel og midtøsten» i et særtrykk fra Sambåndet forlag fra Felleskatalogen for kristelege forlag 2004-2005. Klager viser også til at boken er markedsført på nettsidene til Indremisjonsforbundet og Midtøstentorget.

Omtalen og selve presentasjonen av boken «Israel» på omslagssidene (forside og bakside) i nevnte særtrykk er i strid med markedsføringsloven § 2, fordi forbrukere kan bli villedet til å tro at boken gir en saklig, objektiv og upartisk fremstilling av Israel og midtøstenkonflikten.

Klager anfører generelt at han har opplevd saksgangen i Forbrukerombudet som unødvendig omstendelig, byråkratisk og formalistisk og ikke fullt tillitvekkende. Videre mener klager at Forbrukerombudet tidligere, og på en enkel måte,  kunne ha sjekket og kontrollert at boken «Israel» faktisk er blitt markedsført på annen måte enn gjennom «eksistensen av forsiden». Klager er dessuten kritisk til brukervennligheten og tjenestevilligheten hos Forbrukerombudet.

Klager anfører at dette er en prinsipielt viktig sak, og at det dessuten vel ikke er vanlig at et medlem i Markedsrådet gir ut en bok basert på «lygner, udokumenterte, lause og ærekrenkjande påstandar og sladder og tarv».

Klager reagerer også på at han har fått tilsendt to lister over medlemmer i Markedsrådet, en med åtte navn og en med ni navn. Klager har herunder fremlagt kopi av forsiden på vedtaket i  Mr-sak 01/05, samt oversikt over Markedsrådets medlemmer oversendt fra Markedsrådets sekretariat i denne saken.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3 Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet er enig i at omtalen og selve presentasjonen av boken «Israel» i særtrykk fra Sambåndet forlag må kunne anses som markedsføring i markedsføringslovens forstand. Forbrukerombudet har likevel ikke funnet å kunne prioritere å ta opp spørsmålet om omtalen og selve presentasjonen av boken «Israel» på omslagssidene (forside og bakside) i nevnte særtrykk er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2005 er en rekke større satsningsområder definert. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp spørsmålet om omtalen og selve presentasjonen av boken «Israel» på omlagssidene (forside og bakside) i særtrykk fra Sambåndet forlag (fra Felleskatalogen 2004/2005) er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere spørsmålet om omtalen og presentasjonen av boken «Israel» på omslagssidene (forside og bakside) i særtrykk fra Sambåndet forlag (fra Felleskatalogen 2004/2005) er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 tas ikke til følge.»

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet finner grunn til å nevne at forfatteren av boken, Karl Johan Hallaråker, er oppnevnt som medlem av Markedsrådet med virkning fra 01.01.2005.

Saken ble behandlet i Markedsrådets møte 22.09.2005 uten at Markedsrådets medlem Karl Johan Hallaråker var til stede. Markedsrådet kan ikke se at øvrige medlemmer er inhabile i saken.

Markedsrådet vil kort bemerke at rådet er oppnevnt med ni faste medlemmer. Markedsrådet er imidlertid vedtaksføre når formannen eller varaformannen og minst 4 andre medlemmer eller varamedlemmer er tilstede,  jf. markedsføringsloven § 12 fjerde ledd.

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av boken «Israel – I aktuelt og profetisk lys – Enkel innføring i spørsmål om Israel og midtøsten», tas ikke til følge.