MR-2005-14: Steinindustriens Landssammenslutning – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage fra Steinindustriens Landssammenslutning over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføring av steinlignende produkter fra Bygger´n og Interiørland.

Vedtak av 04.11.2005

Klager: Steinindustriens Landssammenslutning, Postboks 5487 Majorstua, 0305 OSLO
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Advokat Signe Eriksen
5. Juridisk direktør Torild M. Brende
6. Direktør Øivind Breen

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra Steinindustriens Landssammenslutning over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføring av steinlignende produkter fra Bygger´n og Interiørland.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev datert 10.06.2005 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 18.07.2005. Behandling av saken fant sted den 22.09.2005. Ingen av partene møtte.

2 Klagers anførsler

Klager reagerer på at billige steinlignende produkter markedsføres uten at det presiseres at produktene ikke er av stein, eller ved at man i beste fall er uklare på hva produktet er laget av.

Stein er et eksklusivt materiale, med høy pris pr. vektenhet. For forbrukere faller produkter av stein derfor relativt dyrt ut sammenlignet med tre, betong, keramiske fliser eller andre rimeligere produkter.

Klager viser til eksempler fra brosjyrene til henholdsvis Byggern Oppdal/Sunndalsøra, hvor et laminatprodukt markedsføres som “steingulv”, og Interiørland, hvor et steinlignende produkt markedsføres som “skifer klikklaminat”. Klager mener det er villedende å bruke ordene “steingulv” og “skifer” om disse produktene, og synes annonsene er i grenseland for hva som er akseptabelt, jf. markedsføringsloven § 2. Klager mener det i annonsene isteden burde stått steinlignende / skiferlignende, og at materialet produktet er laget av helst skulle vært presisert. I følge klager dukker denne typen annonser opp med ujevne mellomrom.

Klager anfører at det hadde vært hensiktsmessig om det kunne antydes noe om hvor grensen faktisk går i denne typen saker, slik at det for fremtiden kan avklares hva forbrukeren har krav på å vite i denne typen annonser, og hva produsenter/ markedsførere er pålagt å opplyse om.

Klager anfører videre at en vurdering av hvor grensen går for hva som er akseptabelt, vil kunne ha betydning for alle bedrifter i bransjen som lever av å produsere høykostprodukter i et høykostland, og som konkurrerer med stein fra lavkostland og med lavkostprodukter. Det vises til at henvendelsen er av prinsipiell karakter, og at en avgjørelse vil gjøre det enklere å avfeie klart useriøse leverandører som ønsker å markedsføre billigere produkter som noe annet enn det de er.

Klager tror det ikke vil bety mye ressursbruk for Forbrukerombudet å foreta en vurdering.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.

3 Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2005 defineres en rekke større satsningsområder. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til virksomhetsplanen. Forbrukerombudet har ikke mottatt klager fra forbrukere på det aktuelle forholdet, og kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp denne saken til behandling.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Byggerns og Interiørlands markedsføring av steinlignende produkter, tas ikke til følge.”

4 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken. Det vises herunder til at Forbrukerombudet ikke har mottatt klager fra forbrukere på markedsføringen.
Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføring av steinlignende produkter fra Byggern og Interiørland, tas ikke til følge.

Tilbake til toppen