MR-2005-06: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på rimeligheten av nye vilkår for bankboksleie i Rygge-Vaaler Sparebank, Sparebank 1.

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på rimeligheten av nye vilkår for bankboksleie i Rygge-Vaaler Sparebank, Sparebank 1.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N., oversendt fra Forbrukerrådet, vedrørende rimeligheten av nye vilkår for bankboksleie hos Rygge-Vaaler Sparebank, Sparebank 1.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev datert 31.05.2004 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 27.01.2005. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. Ingen av partene møtte.

2. Klagerens anførsler

Klageren reagerer på den nye bankboksavtalen fra Rygge-Vaaler Sparebank.

Klager anfører at brevet er lite klargjørende og at kontrakten er vanskelig å forstå for en legmann. Videre reiser spørsmål om hva som er bankens ansvar med hensyn til bankboksens innhold og om banken er i sin rett ved å kreve at leietaker er ansvarlig for forsikring av bankboksens innhold.

Klageren ønsker å få prøvd lovligheten av vilkårene i bankboksavtalen.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.”

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til behandling hos Forbrukerombudet.

Når det gjelder arbeid innenfor bank- og kredittområdet arbeider Forbrukerombudet for tiden spesielt med lån og kreditt. Dette arbeidet legger i en periode beslag på det meste av ressursene innenfor dette feltet, noe som gjør at Forbrukerombudet har begrenset kapasitet til å behandle enkeltsaker.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp denne sak til behandling.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av vilkårene i bankboksavtalen til Rygge-Waaler Sparebank, tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av vilkårene i bankboksavtalen til Rygge-Waaler Sparebank, tas ikke til følge.

Tilbake til toppen