MR-2005-04: Grønn Ungdom / Miljøpartiet De Grønne – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på en reklamekampanje fra McDonalds.

Vedtak av  12.04.2005

Klager:
1. Grønn Ungdom, Sverres gate 28-70, 5010 Bergen
2. Miljøpartiet De Grønne, Postboks 9124 Grønland, 0133 Oslo

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på en reklamekampanje fra McDonalds.

Forbrukerombudet har mottatt en klage fra Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne vedrørende en reklamekampanje for McDonalds.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I en e-post datert 29.12.2004 krevde klagerne nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 17.01.2005. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Klagerne mener McDonald´s reklamekampanje på tv og kino, hvor det fremgår at selskapet har lave priser fordi de kutter ned på markedsføringskostnadene, er villedende.

Klagerne anfører at markedsføringen er i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 3.

Klagerne mener kampanjen fører forbrukerne bak lyset. Ifølge Grønn Ungdom og Miljøpartiet De Grønne er McDonald´s internasjonale utgifter til reklame anslått til 2 milliarder dollar årlig. Klagerne hevder selskapet bruker store summer på massive reklamekampanjer, og at det er direkte villedende å påstå at kjeden har billige produkter fordi de kutter ned på markedsføringskostnadene. Det er helt andre grunner til at maten er billig. Selskapet feilinformerer forbrukerne i sin markedsføring.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.”

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at det på grunn av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudets virksomhet er for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Det vises herunder til at Forbrukerombudet ikke har mottatt tilsvarende klager på forholdet.

På denne bakgrunn finner ikke Forbrukerombudet å kunne prioritere å ta opp reklamekampanjen til McDonalds på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklamekampanjen til McDonalds tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken. Markedsrådet legger herunder vekt på at Forbrukerombudet ikke har mottatt flere klager på reklamekampanjen.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklamekampanjen til McDonalds tas ikke til følge.

Tilbake til toppen