MR-2005-02: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av  12.04.2005

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Microsofts krav om aktivering av operativsystemet Microsoft XP.

Forbrukerombudet har mottatt en klage fra N.N. som reagerer på at Microsoft krever at han må aktivere operativsystemet Windows XP.

Klager var først i kontakt med Datatilsynet for å få deres vurdering av lovligheten av at forbrukeren må registrere kjøpet av programvaren ved oppkobling. Datatilsynet kom frem til at forbrukeren selv kan velge om vedkommende ønsker å avgi personopplysninger, eller om det skal foretas en enklere registrering. Datatilsynet fant dermed ikke grunn til å gripe inn mot ordningen.

Klager henvendte seg deretter til Forbrukerrådet med ønske om vurdering av avtalevilkårene. Forbrukerrådet sendte saken over til Forbrukerombudet som rette vedkommende.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev av 01.11.2004 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 17.01.2004. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. N.N. møtte som klager. For Forbrukerombudet møtte rådgiver Espen Slettmyr.

2. Klagerens anførsler

Klager anfører at aktiveringskravet til Microsoft strider mot markedsføringsloven §§ 1 og 9a.

Klager mener det er urimelig at han som eier av programvaren skal være nødt til å foreta en aktivering i forhold til Microsoft, for ikke å miste brukerrettighetene til programvaren og tilgangen til lagrede data på maskinen. Klager viser til at han har kjøpt og betalt sin bærbare datamaskin med Windows XP operativsystem.

Klager sier han har mistet tilgangen til bruk av sin bærbare datamaskin, ettersom han ikke vil registrere seg og følge de aktiveringsprosedyrer Microsoft krever.

Klager hevder at aktiveringen vil innbefatte mer enn en enkel registrering av produkt-nøkkel. Han hevder at registreringen gir Microsoft tilgang til hans og andre brukeres maskiner og at de kan hente ut data ved enhver oppkopling mot internett.

Han mener også at aktiveringskravet impliserer at han og andre forbrukere har uærlige hensikter, og at kravet ikke vil hindre at personer som ønsker det, piratkopierer programvare fra Microsoft.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at det på grunn av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Ifølge Microsoft er bakgrunnen for aktiveringsplikten å forhindre ulovlig kopiering av programvare. Dette behovet må veies opp mot andre hensyn, som personvern- og forbrukerhensyn.

I dette tilfellet er personvernhensynet vurdert av rette instans, Datatilsynet, uten at de har funnet det nødvendig å gripe inn.

Registrering av persondata er ifølge det som er opplyst, og som Datatilsynet har lagt vekt på, frivillig. Så lenge dette er tilfelle, kan Forbrukerombudet ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i saken at det kunne tilsi en høy prioritering i forhold til den øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp denne saken til behandling.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Microsofts krav om aktivering av Windows XP, tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Basert på klagers fremstilling legger Markedsrådet til grunn at sakens kjerne omhandler registrering av personopplysninger. Lovligheten av plikten til aktivering av Microsofts program Windows XP må i så henseende vurderes i henhold til personopplysningsloven av 24. mars 2000 nr. 16. Det ligger utenfor Forbrukerombudets kompetanse å ta stilling til dette forhold. Forholdet er da også vurdert av den rette instans, Datatilsynet, som har lagt til grunn at den aktuelle registreringsordning er frivillig, og at personverninteressene er tilstrekkelig varetatt.

Markedsrådet er på den bakgrunn enig med Forbrukerombudet i at de forbrukerhensyn som ombudet skal tilgodese ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken. Markedsrådet har herunder vektlagt at Forbrukerombudet opplyser kun å ha mottatt én klage på aktiveringsplikten.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Microsofts krav om aktivering av Windows XP, tas ikke til følge.