MR-2005-01: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av  12.04.2005

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets beslutning om å avvise klage over boken «Israel», skrevet av Karl Johan Hallaråker.

Forbrukerombudet mottok via Forbrukerrådet Hordaland en henvendelse fra N.N., vedrørende Karl Johan Hallaråkers bok «Israel».

Forbrukerombudet avviste saken. Klager ble pr. telefon orientert av Forbrukerombudet om at saken måtte avvises da det ikke var grunnlag for inngripen etter markedsføringsloven. Klager har ved brev datert 15.10.2004 bedt om at Markedsrådet tar stilling til Forbrukerombudets avvisning av saken.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 13.01.2005. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på Karl Johan Hallaråkers bok «Israel – I aktuelt og profetisk lys – Enkel innføring i spørsmål om Israel og midtøstenkonflikten».

Klager anfører at presentasjonen av boken er i strid med markedsføringsloven § 2. Han viser til at kvaliteten på faktaopplysningene og innholdet i boken ikke er i samsvar med tittelen.

Klager mener formuleringen «i aktuelt og profetisk lys» stiller svært høye krav til bokens innhold i form av en stram komposisjon og veldokumenterte påstander, og at forfatteren ikke lykkes med dette. Boken er spekket med personlige utfall mot personer og institusjoner, og dessuten løgnaktig på flere områder.

Klager hevder videre at påstanden i undertittelen om en «enkel innføring» henspeiler på en saklig, objektiv, upartisk og grunnleggende fremstilling av emnet. Forfatteren har derimot laget en debattbok med referat fra debatter, og argumentasjon mot andres syn på Israel, Palestina og Bibelen.

Klager viser til at forsiden av boken har vært markedsført på internettsidene www.imf.no og torget.miff.no.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at ombudet skal føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og avtalevilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet anfører at innholdet i boken er typisk redaksjonelt stoff som ikke reguleres av markedsføringsloven. Det faller derfor utenfor Forbrukerombudets myndighetsområde å ta stilling til faktaopplysningene i boken.

Klager hevder videre at bokens forside er villedende i forhold til innholdet, og derfor i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet viser til at det ikke kan utelukkes at forsiden av bøker eller tidsskrifter kan anses som markedsføring av innholdet, og dermed rammes av markedsføringsloven. I praksis er det imidlertid stilt opp et krav om at forsiden må benyttes aktivt i markedsføringen av det trykte skriftet dersom loven skal komme til anvendelse. Det vises i denne forbindelse til markedsrådssak nr. 27/95 der det uttales fra Markedsrådet:

«Forsiden av et blad eller tidsskrift er en del av det redaksjonelle ansvar, men det er også en del av skriftets markedsføring. På grunn av det særlige vern som trykte skrifter har etter Grunnlovens § 100 og EMK art. 10, vil det ikke være aktuelt å gripe inn med kontroll etter markedsføringsloven av lovlige tidsskrifters forsider. Annerledes stiller det seg når bladet/tidsskriftets forside brukes i en annonse for tidsskriftet i et annen tidsskrift.»

Ovennevnte sak gjaldt annonsering for et tidsskrift i et annet tidsskrift. Annonseringen var utformet slik at forsiden på det tidsskriftet det var reklamert for, var tatt inn i annonsen. Denne bruk av forsiden fant Markedsrådet den gang var å anse som en reklame som gikk inn under markedsføringslovens bestemmelser.

Forbrukerombudet anfører at foreliggende sak ligger annerledes an. En står her overfor en bok som ikke er markedsført på annen måte enn gjennom eksistensen av forsiden. Det er Forbrukerombudets oppfatning at forsiden av et trykt skrift alltid er en del av produktet og vil ha en så nær tilknytning til produktets funksjon at hensynet til ytringsfriheten under enhver omstendighet må tillegges betydelig vekt ved vurderingen av forholdet til markedsføringsloven. Det vises til ovennevnte sitat fra uttalelsen i sak nr. 27/95.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne foreta en realitetsbehandling av N.N.s klage på boken «Israel».

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets avvisning av å realitetsbehandle klagen på boken «Israel» tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet finner grunn til å nevne at forfatteren av boken, Karl Johan Hallaråker, er oppnevnt som medlem av Markedsrådet med virkning fra 01.01.2005.

Saken ble behandlet i Markedsrådets møte 09.03.2005 uten at Markedsrådets medlem Karl Johan Hallaråker var til stede. Markedsrådet kan ikke se at øvrige medlemmer er inhabile i foreliggende sak.

Markedsrådet skal innledningsvis bemerke at Forbrukerombudets formulering i sakssammendraget til Markedsrådet, om at man i den foreliggende sak «står.. overfor en bok som ikke er markedsført på annen måte enn gjennom eksistensen av forsiden», ikke er spesielt velvalgt. Det synes ikke å være grunnlag for en slik uttalelse. Klageren har da også for Markedsrådet fremlagt utskrifter fra to internettsider som viser at boken er omtalt på sidene www.imf.no og torget.miff.no, hvorav iallfall den sist nevnte kan synes å fremstå som markedsføring i markedsføringslovens forstand.

Slik saken var fremlagt for Forbrukerombudet, var det imidlertid kun bokens presentasjon på omslagssidene, sammenholdt med innholdet i og kvaliteten av faktaopplysningene, det ble klaget på. Ombudets avvisningsvedtak gjelder derfor kun disse forhold. Realiteten i ombudets vedtak er, tross den nevnte uheldige formuleringen i sammendraget, at det ligger utenfor ombudets kompetanse å ta stilling til de nevnte forhold.

Markedsrådet slutter seg til Forbrukerombudets vurdering på dette punkt. Som Forbrukerombudet har fremholdt, må så vel bokens innhold som dens forside anses som redaksjonelt stoff. I overensstemmelse med Markedsrådets uttalelse i sak 27/94 (Nordic Blue Publishing AS), vil riktignok forsiden også være en del av skriftets markedsføring, men det vil av hensyn til ytringsfriheten nedfelt i Grunnlovens § 100 og EMK art. 10, ikke være aktuelt å gripe inn med kontroll etter markedsføringsloven av trykte skrifters forsider. Som fremholdt av Markedsrådet i den nevnte sak stiller dette seg dog annerledes når et tidsskrifts forside brukes i en annonse for tidsskriftet i et annet tidsskrift. Den foreliggende klagen gjelder imidlertid kun forholdet mellom bokens innhold og dens forside, og i en slik situasjon tilsier hensynet til ytringsfriheten at det ikke kan gripes inn etter markedsføringslovens regler. Forbrukerombudets standpunkt om å avvise klagen var på denne bakgrunn utvilsomt riktig.

Under behandlingen av saken i Markedsrådet, har klageren som nevnt fremlagt eksempler på at boken har vært omtalt på nettet. Dersom klageren mener at denne omtalen er i strid med markedsføringsloven, kan han ta opp dette forholdet med forbrukermyndighetene som en ny sak. Saken for Markedsrådet gjelder berettigelsen av Forbrukerombudets avvisningsvedtak. Ettersom den nevnte omtale ikke var omfattet av avgjørelsesgrunnlaget for ombudets vedtak, vedrører den ikke den foreliggende sak.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets avvisning av å realitetsbehandle klagen på boken «Israel» tas ikke til følge.