MR-2004-16: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 12.04.2005

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N. vedrørende en reklame på en colaflaske hvor det stod at leskedrikken «løser alle dine problemer» («Solves all your problems»).

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I en e-post av 30.08.2004 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 09.12.2004. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klageren anfører at reklamen for leskedrikken Dr. Pepper ikke holder hva den lover. På flasken står det at leskedrikken «løser alle dine problemer» («Solves all your problems»).

Klager sier at drikken Dr. Pepper ikke løste et eneste problem for han. Reklamen for drikken bør like lite kunne være «Solves all your problems», som Rimi kan skrive «Gjør Norge billigere». Klager mener markedsføringen er villedende reklame uansett om den skal oppfattes bokstavelig eller ikke.

Klager anfører også at prisen tilsier at det måtte være noe spesielt med denne drikken da den var priset langt over vanlig Cola. Han mener det ikke er noen vidunderdrikk og at den smakte som «mandelpudding»-krydret drikk.

Klageren ønsker at Markedsrådet skal vurdere saken.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet om å realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har ikke mottatt tilsvarende klager på forholdet. For at Forbrukerombudet skal ta opp saker til behandling, er det nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det kunne tilsi en høy prioritering i forhold til den øvrige saksmengde. Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp denne sak til behandling.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklamen for drikken Dr. Pepper, om at den
«løser alle problemer», tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklamen for drikken Dr. Pepper, om at den «løser alle problemer», tas ikke til følge.