MR-2003-14: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage over Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax.

Vedtak av 16.03.04

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage over Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N. vedrørende Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I e-post av 29.08.2003 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 26.11.2003. Behandling av saken fant sted den 23.02.2004. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax har opp gjennom årene vært tvilsom.

“Spillegalskap” er et betydelig samfunnsproblem, og gjennom deler av sin markedsføring fremstiller Norsk Tipping sine spill som en måte å bli rik på, mens realiteten for de fleste er motsatt.

Klager ønsker at Markedsrådet skal vurdere saken.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet om å realitetsbehandle saken.”

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2003 defineres en rekke større satsningsområder. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til virksomhetsplanen. Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Det vises også til at Markedsrådet i sak 16/98 og 13/99 har gitt sin tilslutning til Forbrukerombudets nedprioritering av tilsvarende saker.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax på nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldene til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Norsk Tippings markedsføring av spillene Lotto og Flax tas ikke til følge.

Tilbake til toppen