MR-2003-11: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 06.11.03

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Advokat Cathrine Lødrup
6. Direktør Øivind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Porsgrunds Porselænsfabrik AS´ bruk av sitt varemerke i markedsføring.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N. vedrørende Porsgrunds Porselænsfabrik AS´ bruk av selskapets varemerke i markedsføring.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 31.03.2003 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 05.09.2003. Behandlingen av saken fant sted den 29.09.2003. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på Porsgrunds Porselænsfabrik AS` bruk av sitt varemerke og «Norway»-stempel i markedsføringen av serviset «Tid». Koppene produseres i all hovedsak i utlandet, og det eneste Porsgrunds Porselænsfabrik AS bidrar med er et relieff, som er den billigste formen for dekor. Likevel stemples varemerket og «Norway» på undersiden av koppene. Også Porsgrunds Porselænsfabrik AS` andre produkter i benporselen er, i likhet med serviset «Tid», produsert med lite eller intet bidrag fra selskapet. Det samme gjelder sannsynligvis flere av de andre porselensproduktene fra Porsgrunds Porselænsfabrik AS.

Saken har stor praktisk og økonomisk betydning for titusenvis av norske forbrukere og for mange konkurrenter av Porsgrunds Porselænsfabrikk AS. Lovligheten av markedsføringen ønskes derfor prøvd.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2003 defineres en rekke større satsningsområder. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å holde seg til virksomhetsplanen i størst mulig grad. Selv om forbrukernes kjøpsbeslutninger som oftest vil være bestemt av pris og kvalitet, vil også andre forhold kunne være av betydning for deres valg av produkt. I 2003 har Forbrukerombudet blant annet prioritert arbeidet med bruk av etiske påstander og bruk av miljøargumentasjon i markedsføring. Opprinnelsesmerking faller ikke naturlig inn som en del av dette arbeidet. Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp Porsgrunds Porselænsfabrik AS´ bruk av sitt varemerke i markedsføringen nå.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Porsgrunds Porselænsfabrik AS´ bruk av sitt varemerke i markedsføringen tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behand ling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet ser at Porsgrunds Porselænsfabrik AS` opprinnelsesmerking vil kunne være av betydning for forbrukere, men finner det uklart hvor stor denne betydningen er. I denne forbindelse finner Markedsrådet grunn til å vise til at det er ikke opplyst om at Forbrukerombudet har mottatt andre klager på den aktuelle merkingen. Rådet finner på denne bakgrunn ikke tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Porsgrunds Porselænsfabrik AS´ bruk av sitt varemerke i markedsføringen tas ikke til følge.