MR-2003-08: PC Tipping As – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 17.02.2003 etter markedsføringsloven § 14, jf. §§ 1, 2, 4, 5 og 16, mot PC Tipping AS.

Vedtak av 03.07.03

Klager: PC Tipping AS, Postboks 25, 4401 Flekkefjord
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Andersen & Snerthammer v/advokat Liv V. Seland, Postboks 1, 4401 Flekkefjord

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 17.02.2003 etter markedsføringsloven § 14, jf. §§ 1, 2, 4, 5 og 16, mot PC Tipping AS.

Vedtaket hadde følgende ordlyd:
“1. Med hjemmel i mfl. § 14, jf. §§ 1 og 2, forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS å markedsføre lottosystemet “Golden Lotto-Systemet” eller lignende lottosystem ved å framsette udokumenterte påstander om systemets fortreffelighet som:

– “Det norske lottospillet er mye enklere, og ved å beholde de amerikanske kravene og samtidig redusere antall vinnertall til 7, ga systemet en vanvittig god garanti.”
– “Golden Lotto – med gevinstgaranti!”
– “Vinn 12.000,- i lotto, hver uke.”
– “Systemet er testet av Forbruker-Nytt, og også her ble resultatet fantastisk.”

og/eller å påberope at kunder har oppnådd store premier ved bruk av systemet, slik det er gjort i det aktuelle markedsføringstiltaket.

2. Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 4, forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS i fremtidig markedsføring å tilby forbrukerne ett skrapelodd ved kjøp av lottosystemet “Golden Lotto-Systemet”, eller lignende markedsføringstiltak hvor adressatene tilbys en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 5 forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS å iverksette trekningen om “gratis tipping for kr 1000,-“, eller tilsvarende konkurranse/utlodning der det er, eller fremstår som, helt eller delvis tilfeldig hvordan vinnerne kåres.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at PC-Tipping AS skal betale kr 400 000,- i  tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.”

Bakgrunnen for vedtaket var klager fra forbrukere som reagerte på markedsføringen av lottosystemet “Golden Lotto-Systemet”. Markedsføringstiltaket inneholdt også et skrapelodd med mulighet til gevinst og til deltakelse i en trekning om gratis tipping for kr 1.000,-.

I brev av 04.02.2003 anførte Forbrukerombudet at markedsføringen av lottosystemet var i strid med markedsføringsloven §§ 2, 4 og 5, og varslet at forbudsvedtak ville bli fattet uten ytterligere varsel dersom Ombudet ikke mottok en bekreftelse på at PC Tipping AS ville rette seg etter Forbrukerombudets standpunkt.  Svarfristen ble satt til 12.02.2003. Da Forbrukerombudet ikke mottok svar innen fristen, ble det 17.02.2003 fattet forbudsvedtak.

PC Tipping AS besvarte den 18.02.2003 Forbrukerombudets brev av 04.02.2003, og på vegne av selskapet klaget advokat Liv V. Seland i brev av 10.03.2003 Forbrukerombudets vedtak av 17.02.2003 inn for Markedsrådet. PC Tipping AS ba i brevet Forbrukerombudet om å omgjøre sitt vedtak. Dersom dette ikke ble tatt til følge ønsket selskapet å klage inn vedtakets punkt 2, 3 og 4 for Markedsrådet. I brev av 13.05.2003 ble PC Tipping AS orientert om at Forbrukerombudet ikke ville omgjøre eller endre vedtaket.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 15.05.2003. Behandlingen av saken fant sted den 16.06.2003. Rådgiver Espen Slettmyr redegjorde for Forbrukerombudets syn på saken.

2. Klagers anførsler

PC Tipping AS anmoder prinsipalt Markedsrådet om omgjøring av Forbrukerombudets vedtak av 17.02.2003.

Forbrukerombudet varslet i brev av 04.02.2003 om at Ombudet vurderte markedsføringstiltaket for “Golden Lotto-systemet” for å være i strid med markedsføringsloven §§ 2, 4 og 5, og at forbudsvedtak ville bli fattet dersom man ikke innen 12.02.2003 kl. 12.00 mottok bekreftelse på at videre distribusjon av tiltaket var stanset.

Forbrukerombudets brev ble sendt som vanlig post, og ble dessverre som følge av sammenblanding med store mengder returpost hos PC Tipping AS ikke registrert hos selskapet før den 17.02.2003. PC Tipping AS svarte imidlertid da umiddelbart ved brev av 18.02.2003, og bekreftet at all videre distribusjon av tiltaket er stanset og at man ville rette seg etter Forbrukerombudets syn.

Idet dette brevet ble sendt dagen etter at Forbrukerombudet fattet sitt vedtak, forelå det formelt sett ingen “frivillig ordning”, jf. markedsføringsloven § 14, på vedtakstidspunktet. Dette skyldtes imidlertid ikke manglende vilje til å innrette seg etter Forbrukerombudets vurderinger, men derimot bortkommet post.

I tillegg kommer at Forbrukerombudet, sett i forhold til alvoret i forbudsvedtaket, satte en relativt kort svarfrist. Det ble også kun sendt ett varsel før vedtaket ble fattet, i motsetning til i andre, nyere saker hos Forbrukerombudet, der vedtak først treffes etter flere purringer.

Etter at PC Tipping AS ble kjent med Forbrukerombudets syn på det aktuelle markedsføringstiltaket, har selskapet ikke bestilt ny utsendelse av tiltaket. Man har således både bekreftet å ville rette seg etter Forbrukerombudets vurdering og stanset ytterligere utsendelse av tiltaket.

I realiteten forelå det derfor “frivillig ordning” på vedtakstidspunktet. Markedsrådet anmodes på denne bakgrunn om å omgjøre vedtaket etter forvaltningsloven § 35.

For det tilfelle at Markedsrådet ikke omgjør Forbrukerombudets forbudsvedtak, anfører PC Tipping AS subsidiært at vedtakets punkt 2 og 3 er basert på en uriktig lovanvendelse.

PC Tipping AS er enig i at markedsføringen av “Golden Lotto-systemet” gir et villedende inntrykk av forbrukernes vinnersjanser. Dette skyldes blant annet at det i markedsføringen er falt ut et avsnitt om at lottosystemet består av andeler og at det er systemet samlet sett som har oppnådd de garantier og testresultater det vises til i presentasjonen. Vedtakets punkt 1 påklages således ikke.

Under vedtakets punkt 2 er problemstillingen hvorvidt skrapeloddet/gevinsten etter skrapeloddet er knyttet til “avsetning av hovedytelsen”, jf. markedsføringsloven § 4 annet ledd første punktum.

Tilleggsytelser kan gå klar av markedsføringsloven § 4 dersom det er mulig å få tilleggsytelsen uten å måtte kjøpe hovedytelsen. Forutsetningen er imidlertid at det klart og tydelig kommer frem at det ikke er knyttet noen kjøpeplikt til mottakelse av tilleggsytelsen.

Det må her skilles mellom mottakelsen av selve skrapeloddet og mottakelsen av evt. gevinst av loddet. PC Tipping AS legger til grunn at Forbrukerombudets forbudsvedtak også er ment å gjelde gevinster knyttet til loddet, idet loddet alene ikke vil ha noen verdi.

Forbrukerombudet gjør gjeldende at det ikke kommer klart nok fram at skrapeloddet kan mottas uten å bestille lottosystemet, og at markedsføringen på dette punkt strider med bestemmelsen i markedsføringsloven § 4. Skrapeloddet var imidlertid lagt ved den tilbudssending som gikk ut til forbrukerne, og det må derfor være helt klart for adressaten at skrapeloddet mottas uten noen forpliktelse knyttet til kjøp av hovedytelsen. Utsendelsen av selve skrapeloddet kan således ikke være i strid med forbudet mot tilgift i markedsføringsloven § 4.

Vurderingen blir etter dette hvorvidt det kommer tilstrekkelig klart fram at mottakerne av loddet kan motta sin evt. gevinst knyttet til loddet uten å kjøpe hovedytelsen.

I brevet som ligger ved tilbudsbrosjyren til mottakerne står det: “Som en ekstra spenning legger vi med et skrapelodd til alle som mottar tilbudet på Golden Lotto-systemet.” Denne formuleringen viser klart at skrapeloddet og spenningen knyttet til muligheten for gevinst gjelder alle som mottar tilbudet om å kjøpe tippesystemet – ikke bare de som faktisk kjøper systemet.

Brosjyreteksten kan i seg selv gi inntrykk av at en må kjøpe tippesystemet for å motta gevinst fra skrapeloddet, men så lenge forholdet fremkommer klart i brevet kan ikke dette være avgjørende for vurderingen etter lovens § 4. Det vises i denne forbindelse til MR-sak nr. 4/94, der § 4 ble ansett overtrådt idet informasjonen om at en klokke kunne mottas uten innmelding var tatt inn i innmeldingskupongen der de som ikke skulle melde seg inn ikke ville se den. I det foreliggende tilfelle fremkommer derimot opplysningen om at alle kan være med i trekningen etter skrapeloddet i brevet som ligger først i forsendelsen og som både presenterer tilbudet om lottosystemet og skrapeloddet med gevinstmulighet.

Til dette kommer at hele 150-200 personer av de som mottok tilbudet fra PC Tipping AS har sendt inn skrapeloddet for å få sin gevinst uten å bestille tippesystemet. Dette viser at svært mange har forstått informasjonen i utsendelsen riktig.

Markedsføringstiltaket kan således ikke rammes av markedsføringsloven § 4, og vedtakets punkt 2 må oppheves.

Når det gjelder vedtakets punkt 3, er spørsmålet hvorvidt trekningen av gratis tipping for kr 1.000,- kan sies “å søke fremmet salget eller kjøpet” av lottosystemet, jf. markedsføringsloven § 5.

Også her har mottakerne muligheten til å sende inn skrapeloddet og således delta i trekningen uten å kjøpe lottosystemet. Forbudet mot utlodning gjelder riktignok også der deltakelsen ikke er avhengig av kjøp av varer eller tjenester, men det må da foreligge et visst kjøpepress for at en trekning skal rammes av forbudet i markedsføringsloven § 5. Det vises i denne sammenheng til MR-sak nr. 28/75 der det uttales at “kjøpepresset i slike tilfeller ikke er spesielt påtrengende.” Denne uttalelsen fra Markedsrådet viser at graden av kjøpepress har betydning for vurderingen etter lovens § 5. I den foreliggende sak er det overhodet ikke noe kjøpepress, idet mottakeren av tilbudet og skrapeloddet står helt fritt til å sende inn loddet og delta i trekningen av gratis tipping uten å måtte kjøpe noe. Tilfellet kan sammenlignes med utlevering av gratis vareprøver, noe som i tidligere Markedsrådspraksis ikke er blitt rammet av markedsføringslovens bestemmelser.

Markedsføringen er på denne bakgrunn ikke i strid med markedsføringsloven § 5, og vedtakets punkt 3 må således oppheves.

Tvangsgebyret er i alle tilfelle satt for høyt. Det må tillegges atskillig vekt at PC Tipping AS så snart selskapet ble klar over Forbrukerombudets brev av 04.02.2003 stanset videre utsendelse av markedsføringstiltaket og bekr eftet dette i brev av 18.02.2003 til tross for at man er uenig i Forbrukerombudets vurdering av markedsføringstiltaket i forhold til markedsføringsloven §§ 4 og 5. Dersom PC Tipping AS` brev av 18.02.2003 hadde nådd fram til Forbrukerombudet før man fattet vedtaket, ville vedtaket ikke foreligget nå. Det må videre legges vekt på at PC Tipping AS har svart utførlig på Forbrukerombudets forespørsel vedr. evt. overtredelser av vedtaket. Det foreligger således ikke fare for gjentakelse av den evt. lovstridige markedsføringen. Til sammenligning er manglende tilbakemeldinger brukt som begrunnelse for å sette tvangsgebyret høyt i dom av 22.06.2001 fra Asker og Bærums herredsrett.

Selskapet ble stiftet i 1998, og det har ikke hatt ordinær drift før i 2003. Regnskapene for 1999-2001 viser små underskudd. Økonomien til PC Tipping AS er således svært usikker, noe det høye tvangsgebyret står i klart misforhold til.

Selskapet reagerer på at Forbrukerombudet bruker antagelser om inntekter knyttet til det foreliggende markedsføringstiltak som begrunnelse for å sette gebyret høyt.

Overtredelsen av markedsføringsloven er heller ikke grov slik Forbrukerombudet hevder, idet det vises til anførslene i PC Tipping AS` klage.

Klageren har nedlagt følgende påstand:
“1. Prinsipalt:
Forbrukerombudets vedtak av 17.02.03 oppheves i medhold av fvl. § 35.

2. Subsidiært:
a. Forbrukerombudets vedtak av 17.02.03 pkt. 2 og 3 oppheves.
b. Tvangsgebyret etter § 16 nedsettes etter Markedsrådets skjønn.

3. I begge tilfeller:
PC Tipping AS tilkjennes sakens omkostninger, pt. kr. 14.000,- eks. moms.”

3. Forbrukerombudets anførsler

PC Tipping AS har prinsipalt krevd omgjøring etter forvaltningsloven § 35. Forutsetningen for å kunne foreta slik omgjøring, er imidlertid at det ikke foreligger klage på forbudsvedtaket, noe det her gjør. Det er således forvaltningsloven § 34 om klageinstansens kompetanse som kommer til anvendelse.

Forbrukerombudet finner i alle tilfelle at det ikke foreligger grunnlag eller rimelig hensyn til å omgjøre forbudsvedtaket. Det vises i denne forbindelse til at Kjell Olav Aase, som står bak PC Tipping AS, etter at vedtaket ble fattet har iverksatt samme type markedføring som den den foreliggende sak gjelder, i et annet selskap, Norsk Systemteknologi AS. Aase har således ikke innrettet seg etter forbudsvedtaket, som riktignok ikke ble rettet mot ham personlig fordi Forbrukerombudet ikke tidligere har behandlet saker mot PC Tipping AS.

Forbrukerombudet har på denne bakgrunn ikke foretatt omgjøring av forbudsvedtaket av 17.02.2003.

Vedtakets punkt 2 gjelder tilgift, jf. markedsføringsloven § 4. Markedsrådet har i sin praksis akseptert at tilbud om tilleggsytelser kan gå klar av bestemmelsen dersom det er mulig å få tilleggsytelsen uten å måtte kjøpe hovedytelsen. Det vises i denne forbindelse til MR-sakene nr. 4/94 og 12/96.

Forutsetningen for dette er imidlertid at det på en klar og tydelig måte fremgår av tilbudet at det ikke er knyttet noen kjøpeplikt til deltakelsen. Markedsrådet presiserte i de ovennevnte sakene at alternativet måtte presenteres i selve tilbudsteksten, og ikke bare på bestillingskupongen.

Det står ingen ting i det aktuelle markedsføringstiltaket om at man kan få skrapeloddet uten å bestille lottosystemet. Tvert imot kan formuleringene i markedsføringstiltaket gi inntrykk av at kjøp av lottosystemet er nødvendig for å motta tilleggsytelsen. Det heter blant annet på baksiden av brosjyren/folderen: “Når du bestiller Golden Lotto-Systemet gir vi deg en EKSTRA gevinstmulighet”. Det heter videre: “Send loddet sammen med bestillingskupongen i den ferdig frankerte svarkonvolutten. Gevinsten sendes deg samtidig som du mottar Golden Lotto-Systemet!”

Markedsføringstiltaket er således i strid med markedsføringsloven § 4, jf. vedtakets punkt 2.

Klager anfører vedr. vedtakets punkt 3 at tiltaket ikke er i strid med markedsføringsloven § 5 fordi det ikke er krav om å kjøpe lottosystemet, og at konkurransen av denne grunn ikke kan sies “å søke fremmet salget eller kjøpet av en eller flere varer”, jf. § 5.

Etter Forbrukerombudets vurdering er PC Tipping AS` anførsel på dette punktet basert på en uriktig lovforståelse. For å rammes av markedsføringsloven § 5 kreves det ikke at deltakelsen i utlodningen er avhengig av kjøp av varer eller tjenester. Bare der utlodningen klart ikke settes i verk i den hensikt å fremme omsetningen, faller den utenfor forbudet. Forbrukerombudet viser her til uttalelsene i Ot.prp. nr. 57 (1971-72) hvor det på side 19 heter: “Det ligger således ikke i departementets forslag noen slik begrensning til utlodning med “kjøpetvang” som i komiteens forslag”. Det vises også til Bull og Løchens kommentarutgave (7. utgave), hvor det heter på side 135: “I praksis vil forbudet gjelde bruk av utlodninger ved enhver omsetning av økonomiske ytelser i næringsvirksomhet […].”

Slik markedsføringstiltaket i dette tilfellet er utformet er det åpenbart at hensikten bak utlodningen har vært å stimulere salget av lottosystemet.

Markedsføringstiltaket er således i strid med markedsføringsloven § 5, jf. vedtakets punkt 3.

I henhold til markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner tilsier noe annet, i vedtak som treffes av Markedsrådet eller Forbrukerombudet fastsettes et tvangsgebyr som skal betales dersom vedtaket senere overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handling. Ifølge forarbeidene skal gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse skal i henhold til forarbeidene fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og den næringsdrivendes økonomiske forhold. Den økonomiske stilling er imidlertid, på bakgrunn av rettspraksis og Markedsrådspraksis, ikke et avgjørende og sentralt moment når tvangsgebyrets størrelse skal fastsettes.

Av rettspraksis vises det til en dom i Borgarting Lagmannsrett av 26.06.2002, som gjaldt en sak om gyldigheten av forelegg om tvangsgebyr utferdiget overfor Euromail AS og Frank Otto Brunstrøm. I dommen vises det til herredsrettens begrunnelse.

Av praksis fra Markedsrådet vises det blant annet til sakene 11/02, 24/01, 23/99, 30/99 og 31/99.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret i den foreliggende sak la Forbrukerombudet på vedtakstidspunktet blant annet vekt på at klager ikke innen fristen hadde bekreftet at markedsføringen var stanset, og på at det således var fare for gjentakelse av den ulovlige markedsføringen.

PC Tippi ng AS anfører at det ikke foreligger fare for gjentakelse av markedsføringen fordi selskapet i brev av 18.02.2003 bekreftet at markedsføringen var stanset. Forbrukerombudet ser at klagers handlemåte etter at vedtaket ble fattet kan ha betydning for fastsettelsen av tvangsgebyret, men mener at dette ikke er avgjørende i denne saken. Etter Forbrukerombudets vurdering tilsier de andre forholdene i saken at kr 400.000,- i tvangsgebyr er riktig.

Forbrukerombudet har i denne saken lagt vekt på at markedsføringstiltaket er sendt ut til så mange som 130.000 personer, slik at det berører mange forbrukere. Videre må det også legges vekt på at markedsføringen av lottosystemet er basert på et konsept som Markedsrådet tidligere har funnet å stride mot markedsføringsloven, samt at overtredelsen i dette tilfellet må anses som grov.

Etter Forbrukerombudets vurdering foreligger det i denne saken et spekulativt markedsføringstiltak som har til hensikt å villede forbrukerne. Det vises i denne sammenheng til at Forbrukerombudet per dato har mottatt 60 skriftlige klager på markedsføringstiltaket.

Forbrukerombudet har innhentet PC Tipping AS` årsregnskap for 2001 fra Brønnøysundregistrene. Selskapet har opplyst at regnskapstallene for 1999-2001 viser små underskudd. Resultatene for disse årene har imidlertid svært begrenset vekt ved fastsettelsen av tvangsgebyret, blant annet fordi selskapet ikke var i ordinær drift før 2003. Det store antallet utsendelser av det aktuelle markedsføringstiltaket tyder imidlertid på en betydelig markedsføringsvirksomhet i 2003, som man igjen må anta har generert inntekter.

Det er på denne bakgrunn nødvendig å sette tvangsgebyret til kr 400.000,- for å påvirke selskapet til å avstå fra denne typen lovstridig markedsføring.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
“Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 17. februar 2003 mot PC-Tipping AS stadfestes.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Det er fra PC Tipping AS` side prinsipalt nedlagt påstand om omgjøring etter forvaltningsloven § 35. I bestemmelsens annet ledd hjemles omgjøring av klageinstansen. Bestemmelsen gjelder imidlertid et forvaltningsorgans adgang til å omgjøre enkeltvedtak av eget tiltak, dvs. når klage på vedtaket ikke foreligger. Omgjøring kan riktignok bli aktuelt etter initiativ fra en part, men idet det her er fremsatt en klage i tråd med bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 28 flg., har Markedsrådet kommet til at denne skal behandles på ordinært vis. Forbrukerombudets forbudsvedtak av 17.02.2003 omgjøres således ikke av Markedsrådet.

PC Tipping AS har ikke påklaget forbudsvedtakets punkt 1, og Markedsrådet begrenser således sin behandling til vedtakets punkt 2 og 3 vedrørende henholdsvis tilgift og utlodning.

Markedsføringsloven § 4 setter forbud mot i næringsvirksomhet å søke fremmet avsetningen av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser (hovedytelsen) ved å by eller la by tilgift til forbruker. I den foreliggende sak er hovedytelsen lottosystemet “Gull-Lotto-systemet”, mens tilleggsytelsen er et skrapelodd med gevinstmulighet. I Markedsrådets praksis er tilbud om slike tilleggsytelser akseptert dersom disse kan mottas av forbrukerne uten at de samtidig må kjøpe hovedytelsen. At kjøpeplikt ikke foreligger må imidlertid fremgå klart, og må presenteres i selve tilbudsteksten. I den foreliggende sak er det i tilbudsbrevet opplyst at loddet er tilsendt alle som mottar tilbud om å kjøpe lottosystemet. Det presiseres imidlertid ikke at man kan motta gevinst fra loddet uten å kjøpe systemet. I opplysninger gitt for øvrig i forsendelsen, slik som på baksiden av brosjyren, gis det derimot inntrykk av at kjøp av lottosystemet er nødvendig for å kunne sende inn loddet og motta gevinst. Etter Markedsrådets syn fremgår det således ikke tydelig nok at tilleggsytelsen kan mottas uten å kjøpe hovedytelsen. Markedsføringstiltaket finnes etter dette å være i strid med markedsføringsloven § 4.

Etter markedsføringsloven § 5 er det i næringsvirksomhet forbudt å søke fremmet salget eller kjøpet av en eller flere varer, tjenester eller andre ytelser ved å sette i verk utlodning eller annen foranstaltning der tilfellet helt eller delvis avgjør hvem en fordel skal tilfalle. Det kreves ikke at deltakelse i utlodningen er avhengig av kjøp, for at den skal rammes av lovens § 5.

I den foreliggende sak blir spørsmålet hvorvidt PC Tipping AS` tilbud om deltakelse i trekning av gratis tipping for kr 1.000,- kan anses som ledd i “å søke fremmet salget…”. Når utlodning og kjøp av lottosystem tilbys i samme markedsføringstiltak, anser Markedsrådet det for klart at formålet med utlodningen er å øke salget av lottosystemet. Markedsføringstiltaket er således også i strid med markedsføringsloven § 5.

PC Tipping AS har anført at tvangsgebyret er satt for høyt. Det er i denne forbindelse vist til selskapets økonomi, samt til at man raskt ga uttrykk for å ville innrette seg etter Forbrukerombudets syn.

Markedsrådet legger imidlertid betydelig vekt på at det aktuelle markedsføringstiltaket er basert på et konsept som Rådet flere ganger har funnet å stride mot markedsføringsloven. Det er i tillegg sendt ut til et stort antall forbrukere, og har medført svært mange klager. Hensynet til den preventive effekt tvangsgebyrets størrelse må anses for å ha, tillegges her utslagsgivende vekt. Et tvangsgebyr på kr 400.000,- finnes på denne bakgrunn å være passende.

Forbrukerombudet har etter dette fått medhold. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 17. februar 2003 mot PC Tipping AS stadfestes.

Tilbake til toppen