MR-2003-07: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på reklameplakat for AMFI-Senteret i Tromsø.

Vedtak av 03.07.03

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
Direktør Randi Punsvik
Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher
Amanuensis Eva Opshaug Teigen
Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
Direktør Bjørn F. Hauge
Advokat Cathrine Lødrup
Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på reklameplakat for AMFI-Senteret i Tromsø.

Forbrukerombudet mottok via Forbrukerrådet en henvendelse fra N.N. vedrørende en reklameplakat for kjøpesenteret Amfi-senteret.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 26.03.2003 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 06.05.2003. Behandling av saken fant sted den 16.06.2003. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Reklameplakaten for Amfi-senteret har en diskriminerende holdning til kvinnen som kjønn.

Den avbildede mannen veier to store meloner i hendene sine. “Meloner” brukes også som slang for kvinnebryster. Mannen ser skrått ned på kvinnens bryst, som på grunn av bildets vinkel blir fremhevet. Klager reagerer videre på aldersforskjellen mellom personene på bildet, og anfører at plakatens tekst har en dobbeltbetydning som spiller på kvinnens bryster. Plakaten oppleves som kjønnsdiskriminerende.

De mannlige medlemmene i Markedsrådet anføres å være inhabile, idet saken gjelder menns undertrykking av kvinner pga. kjønn. Menn kan aldri være objektive i en slik sak pga. seksualdriftens styrke.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.”

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har ikke mottatt tilsvarende klager, og det konkrete tiltaket er avsluttet. Forbrukerombudet prioriterer å ta opp de saker til behandling etter markedsføringsloven § 1 annet ledd som antas å ha størst betydning i arbeidet for å fremme likestillingen mellom kjønnene. Ved prioriteringen har det betydning hvor mange klager vi mottar og hvor påtrengende markedsføringstiltaket er. Markedsføringstiltak som har et stort nedslagsfelt, eller hvor omfanget for øvrig er betydelig, prioriteres fremfor kortvarige tiltak som retter seg mot snevrere grupper.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklameplakaten for Amfi-senteret tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Klageren har anført at Markedsrådets mannlige medlemmer er inhabile i saken. Markedsrådet behandlet inhabilitetsinnsigelsen i tråd med forvaltningsloven § 8 annet ledd annet punktum ved at Markedsrådet som kollegialt organ avgjorde spørsmålet uten at de mannlige medlemmene var til stede. Markedsrådet var vedtaksført ved denne behandlingen, jf. markedsføringsloven § 12 tredje ledd.

Markedsrådet kom til at dets mannlige medlemmer ikke var inhabile, idet det ikke kunne ses å foreligge “særegne forhold” som er “egnet til å svekke tilliten” til medlemmenes partiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Det aktuelle markedsføringstiltaket er en plakat som reklamerer for et kjøpesenter i Tromsø. Det er ikke opplyst om tiltaket er benyttet ved andre slike sentra eller gjengitt i andre medier, eksempelvis i aviser og lignende. Markedsføringen har således begrenset nedslagsfelt. I tillegg kommer at tiltaket er avsluttet, og at Forbrukerombudet opplyser å ikke ha mottatt andre klager på det. En realitetsbehandling av saken antas etter dette å ikke ville ha særlig stor betydning i arbeidet for å fremme likestillingen mellom kjønnene.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklameplakaten for Amfi-senteret tas ikke til følge.

Tilbake til toppen