MR-2003-01: N.N. – Forbrukerombudet

edtak av 09.05.2003

Klager: N.N.

Innklaget: Alter Ego Gruppen AS, Olav Vs gate 1, 0161 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Direktør Randi Punsvik
2. Førstestatsadvokat Elisabeth Roscher
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup
7. Førsteamanuensis Marit Halvorsen
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmål om det er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 for et utested å benytte navnet «Studenten» når det har 24 års aldersgrense.

Utestedet «Studenten» er beliggende i Karl Johans gate 45 i Oslo, og har i helgene 24 års aldersgrense. Forbrukerombudet mottok den 23.09.2002 en klage på navnet pr. e-post fra N.N..

Forbrukerombudet vurderte bruken av navnet, og kom til at det ikke var villedende.

N.N. brakte etter dette saken inn for Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 02.01.2003. Behandling av saken fant sted den 28.04.2003. Ingen av partene møtte.

2. Forbrukerombudets vurdering

Markedsføringsloven § 2 setter forbud mot å anvende «uriktig eller av annen grunn villedende framstilling» i markedsføringen dersom framstillingen er egnet til å påvirke etterspørselen etter den næringsdrivendes produkter.

Navn på firma kan etter omstendighetene anses villedende, jf. MR-sak nr. 15/00. I denne saken kom Markedsrådet til at bruk av navnet Norges Billigste Møbler AS var villedende i markedsføringslovens forstand, fordi det ikke kunne dokumenteres at påstanden medførte riktighet.

Studenten Cafe og Bar ble etablert i 1991, og er lokalisert ved siden av Juridisk fakultet på Karl Johans gate. Navnet kan eventuelt skape en forventning om at det dreier seg om en studentpub, men kan etter Forbrukerombudets mening like gjerne henspeile på utestedets beliggenhet ved Universitetet og Studenterlunden.

Etter en helhetsvurdering har Forbrukerombudet kommet til at bruk av navnet «Studenten», til tross for en aldersgrense på 24 år, ikke er i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet har innhentet regnskapstall for Alter Ego Gruppen AS fra Brønnøysundregistrene.

3. Klagerens anførsler

Bruk av navnet «Studenten» er villedende markedsføring. Det stilles spørsmål ved hvorvidt det er lov å bruke dette navnet når store deler av studentmassen, som er i alderen 18-24 år, holdes utenfor.

Saken bør prøves for Markedsrådet, spesielt hvis man ikke har tatt opp tilsvarende problemstillinger tidligere eller har rettesnor for hvilke navn som kan brukes i slike saker.

Klageren har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

«Med hjemmel i markedsføringsloven § 12, jf. § 2, forbyr Markedsrådet Alter Ego Gruppen AS å bruke navnet «Studenten» på et utested når dette har en aldersgrense på 24 år.»

4. Innklagedes anførsler

Innklagede slutter seg til Forbrukerombudets vurdering.

Innklagede har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Klagerens påstand tas ikke til følge.»

5. Markedsrådets bemerkninger

Markedsføringsloven § 2 inneholder forbud mot i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester og eller andre ytelser.

Markedsrådet forstår at navnet «Studenten» på et utested kan skape en viss forventning om at det gir adgang til alle studenter. Rådet finner imidlertid grunn til å bemerke at dette navnet har vært knyttet til det aktuelle lokalet i lang tid, og at det så vidt Rådet forstår tidligere var en isbar der – ikke en pub eller tilsvarende type utested. Det er derfor grunn til å ta utestedets beliggenhet ved Universitet i Os los juridiske fakultet og Studenterlunden i betraktning ved vurderingen av hvorvidt navnet «Studenten» må anses som villedende.

Markedsrådet finner etter en helhetlig vurdering at navnet ikke kan anses som villedende. Det kan også synes tvilsomt om navnet er «egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser», jf. markedsføringsloven § 2 første ledd.

Alter Ego Gruppen AS har etter dette fått medhold. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge.