MR-2002-20: N.N. – NTB Pluss AS

Vedtak av 18.12.02

Klager: N.N.

Innklaget: NTB Pluss AS, Postboks 6773 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Avdelingsdirektør Steinar Undrum
9. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder hvorvidt markedsføringen av tjenesten «Ingen Omtale» i regi av NTB Pluss AS er i strid med markedsføringsloven § 1.

Tjenesten «Ingen omtale» går ut på at NTB Pluss AS tilbyr å informere aviser om at jubilanter som kjøper tjenesten, ikke ønsker mediaomtale i anledning fødselsdagen. Tjenesten koster kr 190,- og blir, sammen med en annen tjeneste fra NTB Pluss AS, markedsført ved at det sendes personlig adresserte brev til kommende jubilanter som fyller 50, 60 eller 70 år.

Forbrukerombudet har tidligere mottatt klager fra forbrukere på markedsføring fra NTB Pluss AS, hvor «Ingen Omtale»-tjenesten har vært én av flere tjenester selskapet har tilbudt.

I 1997 ble markedsføringen til NTB Pluss AS vurdert i forhold til markedsføringsloven § 2, jf. § 3. Det ble klaget på at markedsføringen som fremgikk av brevet, kunne virke villedende med hensyn til hvilket produkt man skulle betale for. Forbrukerombudet mente i denne saken at markedsføringshenvendelsen ikke tydelig nok presiserte at det dreide seg om tre ulike tjenester, og at forbrukere derfor kunne føle seg presset til å betale kr 150,- for å være sikker på å unngå avisomtale. Forbrukerombudet ba derfor NTB Pluss AS om å omformulere sine fremtidige henvendelser slik at det ville komme klart frem at det dreide seg om tre forskjellige tjenester.

NTB Pluss AS sluttet etter dette å drive «Ingen Omtale»-tjenesten. Den ble imidlertid tatt opp igjen senere, men det ble da benyttet en annen formulering enn tidligere. Markedsføringen fra NTB Pluss AS ble igjen vurdert i 1999, hvoretter Forbrukerombudet kom til at markedsføringstiltaket ikke var lovstridig.

Forbrukerombudet mottok den 09.07.2002 en klage fra N.N. Ombudet behandlet klagen, og kom på bakgrunn av at man tidligere hadde vurdert markedsføringen og konkludert med at den ikke var lovstridig, til at det ikke forelå nye momenter som tilsa fornyet vurdering av saken.

N.N. brakte etter dette saken inn for Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 24.10.2002. Behandlingen fant sted den 25.11.2002. Ingen av partene møtte.

2. Forbrukerombudets vurdering

Forbrukerombudet har vurdert markedsføringen av tjenesten «Ingen Omtale» fra NTB Pluss AS i forhold til markedsføringsloven § 1 første ledd, som setter forbud mot i næringsvirksomhet å foreta handling som er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.

Begrepet «god markedsføringsskikk» ble inntatt i markedsføringsloven ved lovendring som trådte i kraft den 01.04.1997. I departementets vurdering (Ot.prp. nr. 70 1995-1996), som Stortinget sluttet seg til, heter det blant annet på side 11:

«Begrepet «god markedsføringsskikk» er en rettslig standard hvor det nærmere innholdet må fastlegges gjennom praksis. Det må være snakk om krenkelse av grunnleggende moral- eller etikkoppfatninger – oppfatninger som må antas å være felles for en majoritet av borgerne. Det er ikke tilstrekkelig at en del mennesker anser reklamen som «uheldig», «stilløs» eller lignende. Det er m.a.o. de mer grove overtramp som rammes.

Reklame som bruker virkemidler som anses støtende ut fra alminnelig, anerkjente og utbredte normer i samfunnet vil etter dette falle inn under begrepet «strider mot god markedsføringsskikk». Forbrukerne skal slippe å være mottager av reklame som etter den alminnelige oppfatning må anses støtende fordi den krenker den menneskelige verdighet eller tar i bruk virkemidler som virker krenkende.»

Endringen er ment som en klargjøring og skjerpelse av bestemmelsen i § 1 første ledd. Tidligere praksis som knytter seg til urimelighetskriteriet vil derfor fremdeles være relevant, men må tolkes i lys av de foretatte endringer.

Ut fra ovennevnte og tidligere praksis skal det relativt mye til før en vil anse markedsføring som urimelig på grunnlag av en etisk bedømmelse.

Etter markedsføringsloven § 1 tredje ledd kan det ved vurderingen av hvorvidt første ledd er overtrådt, legges vekt på om reklamen på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende. Det kan i denne sammenheng nevnes at produktets art kan være et relevant moment i vurderingen av om markedsføringen er særlig påtrengende. Eksempelvis kan det være grunn til å stille strengere krav til et farlig, støtende, omstridt eller lignende produkt.

Spørsmålet er altså om markedsføringen av tjenesten «Ingen Omtale» er å anse som en handling som er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.

Det er i dag ikke noe generelt forbud mot markedsføring eller salg av et produkt som «Ingen Omtale»-tjenesten. I denne saken er det med andre ord tale om markedsføring av et produkt som er tillatt solgt. Markedsføring av et lovlig produkt kan imidlertid likevel være urimelig og i strid med markedsføringsloven § 1 ut fra hvilke virkemidler som reklamen anvender.

«Ingen omtale»-tjenesten blir markedsført ved at det skrives adresserte brev til kommende jubilanter. Markedsføringen har dermed et mer personlig preg enn om markedsføringen hadde blitt foretatt gjennom media. Jubilantene som mottar markedsføringen står på den annen side fullstendig fritt til å akseptere tilbudet, noe som også går klart frem av markedsføringen. Det vises i denne forbindelse til passusen i markedsføringsbrevet hvor det heter: «Hvis de fyller ut og sender inn slippen nedenfor, gir vi beskjed til avisene om at De ikke ønsker noen form for omtale av deres fødselsdag. Tjenesten koster kr. 190,- som dekker våre omkostninger inklusiv moms og kan innbetales over giro 78780501102.» Forbrukerombudet anser ikke markedsføringen som villedende eller utilstrekkelig på dette punktet.

At markedsføringen foretas gjennom adresserte brev kan ikke alene medføre at den er å anse som særlig påtrengende eller støtende.

Det neste spørsmålet blir således om det er noe ved innholdet i brevet som gjør at den personlig adresserte markedsføringen må anses som urimelig og i strid med markedsføringsloven § 1.

Klager setter spørsmålstegn ved hvor nødvendig og relevant tjenesten «Ingen Omtale» er for folk flest. Det vil, statistisk sett, være svært få som får mediaomtale i forbindelse med bursdagen sin. Videre vil de som omtales i dagspressen pga. fødselsdagen ofte bli kontaktet av den aktuelle avisen for et intervju eller for kontrollsjekk av opplysninger. Jubilanten kan da selv til de aktuelle aviser gi uttrykk for at han/hun ikke ønsker omtale i media. Forbrukerombudet vil i denne forbindelse presisere at det er markedsføringen av produktet, og ikke produktet i seg selv som er vurderingstemaet i denne saken. Det kan muligens stilles spørsmålstegn både ved de etiske sidene ved produktet i seg selv, samt ved hvilket behov folk flest vil ha av det. I det foreliggende tilfellet anser Forbrukerombudet dette likevel for ikke å være tilstrekkelig for at markedsføringen kan sies å være i strid med § 1, så lenge produktet er lovlig og det går klart frem hva det består i.

Forbrukerombudet forstår klager dithen at han mener at markedsføringen spekulerer i en frykt som mange har for å få sitt privatliv brettet ut i media. Dette vil i tilfelle kunne trekke i retning av at markedsføringen av produktet lettere vil være å anse som særlig påtrengende eller støtende. Forbrukerombudet er imidlertid av den oppfatning at tilbudet ikke er stilet slik at det oppfattes særlig påtrengende eller virker støtende. Markedsføringen er derfor ikke å anse som et såpass grovt overtramp at forholdet omfattes av forbudet i markedsføringsloven § 1.

Forbrukerombudet er etter dette kommet til at den personlig adresserte markedsføringen av tjenesten «Ingen Omtale» ikke strider mot markedsføringsloven § 1.

3. Klagers anførsler

Forbrukerne utsettes i dag for en stadig mer aggressiv og finurlig markedsføring som ofte er i et grenseland for det lovlige og etisk holdbare. Markedsføringen av NTB Pluss AS` tjeneste «Ingen Omtale» kan etter klagerens mening ikke være lovlig.

Det er meget betenkelig og utidig at NTB Pluss AS på et kommersielt grunnlag skriver til samtlige kvinner og menn i dette landet som fyller runde år. Markedsføringen representerer et press ved at vanlige folk som ikke ønsker offentlig omtale av sine fødselsdager, blir skremt til å kjøpe tjenesten – en tjeneste som for de færreste er nødvendig. Brevet NTB Pluss AS har lagt fram fra en adressat av markedsføringstiltaket er for øvrig ikke egnet til å underbygge selskapets anførsler i saken, idet det det alene ikke viser hva folk flest synes om tiltaket.

Klageren reagerer på at NTB Pluss AS ikke kan garantere at andre aviser ikke omtaler fødselsdagen selv om man kjøper tjenesten «Ingen Omtale». Det er heller ikke grunnlag for selskapet å hevde at aviser kan komme til å omtale fødselsdager uten at jubilanten selv ønsker det og har samtykket i det.

Det riktige må være at NTB Pluss AS setter inn annonser i dagspressen for å markedsføre tjenesten sin, i stedet for å gjøre det gjennom adresserte brev.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Med hjemmel i mfl. § 1 første ledd, jf. tredje ledd , forbyr Markedsrådet NTB Pluss AS å markedsføre «Ingen Omtale»-tjenesten i personlig adresserte brev eller på annen lignende aggressiv måte.»

Det antas også at klager nedlegger påstand om tvangsgebyr knyttet til framtidig markedsføring av tjenesten «Ingen Omtale».

Forbrukerombudet har innhentet årsregnskapet for 2001 for NTB Pluss AS fra Brønnøysundregistrene.

4. Innklagedes anførsler

Den aktuelle tjenesten, som gjør det mulig for jubilanter å forhindre avisomtale av seg selv på fødselsdager, er en god servicetjeneste som NTB har hatt i 40 år.

En rekke personer benytter seg av tjenesten fordi de, for eksempel pga. sykdom eller andre personlige forhold, ikke ønsker omtale. Ved å benytte tjenesten slipper jubilantene selv å kontakte alle avisene i landet for å forsikre seg om at de ikke omtales i forbindelse med fødselsdagen. Det vises i denne forbindelse til et brev fra en adressat av markedsføringstiltaket, der den aktuelle jubilanten avslår tilbudet om «Ingen Omtale»-tjenesten, men takker NTB Pluss AS for henvendelsen , som han vet mange er takknemlig for.

Innklagede antas således å mene at markedsføringen ikke er i strid med markedsføringsloven.

Innklagede har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Klagerens påstand tas ikke til følge.»

5. Markedsrådets bemerkninger

Markedsføringsloven § 1 første ledd setter forbud mot i næringsvirksomhet å foreta handling som er urimelig i forhold til forbrukere eller som for øvrig strider mot god markedsføringsskikk.

Når det gjelder uttrykket «god markedsføringsskikk», fremgår det av forarbeidene til lovendringen som medførte at begrepet ble tatt inn i § 1 første ledd, Ot.prp. nr. 70 (1995-1996) side 11, at spørsmålet blir hvorvidt NTB Pluss AS` markedsføring av tjenesten «Ingen Omtale» innebærer en krenkelse av grunnleggende moral- eller etikkoppfatninger som må antas å være felles for en majoritet av borgerne.

Forarbeidene og tidligere praksis knyttet til kriteriet «urimelig», som fremdeles er relevant, viser at selv om lovendringen er ment som en skjerpelse av bestemmelsen, skal det relativt mye til før et markedsføringstiltak kan anses for å være i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd.

Markedsrådet finner grunn til å presisere at det her kun er selve markedsføringen som skal vurderes, og at tjenestens etiske forsvarlighet således ikke er en del av vurderingstemaet i saken.

Det følger av § 1 tredje ledd at det ved vurderingen i forhold til bestemmelsens første ledd blant annet kan legges vekt på om markedsføringen blant annet pga. dens utforming, format eller andre virkemidler fremstår som særlig påtrengende.

Det aktuelle markedsføringstiltaket gjennomføres ved adresserte brev til jubilanter. Adressert reklame kan for noen virke påtrengende, men kan ikke i seg selv anses for å være «urimelig» overfor forbrukerne eller i strid med «god markedsføringsskikk».

Heller ikke innholdet i brevet eller måten dette er formulert på vurderes som støtende ut fra «alminnelig, anerkjente og utbredte normer i samfunnet», jf. Ot.prp. nr. 70 (1995-1996) side 11. Etter Markedsrådets vurdering er brevet ut fra disse normene ikke egnet til å virke særlig påtrengende eller skremmende, idet innholdet må anses for å være tydelig og saklig.

Markedsrådet er etter dette kommet til at markedsføringen av NTB Pluss AS` tjeneste «Ingen Omtale» ikke kan anses for å være i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd.

Klagen har således ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge.