MR-2002-19: Lampe Land AS – FO

Vedtak av 24.10.02

Klager: Lampe Land AS, Østre Rosten 40, 7075 Tiller

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
7. Direktør Bjørn F. Hauge
8. Advokat Cathrine Lødrup
9. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av før- og nåpriser i reklame for lamper fra Domus Interiør og Skeidar.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra Lampe Land AS v/Jarl Brevik vedrørende bruk av før- og nåpriser i markedsføringen av lamper fra Domus Interiør og Skeidar.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 25.06.02 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 17.09.02. Behandling av saken fant sted den 07.10.02. Seksjonssjef Magne A. Eek hos Forbrukerombudet gjorde rede for nedprioriteringen. Klageren møtte ikke.

2. Klagers anførsler

Klager stiller spørsmålstegn ved om de angitte førprisene i Domus interiør og Skeidars avisannonser av 20.06.02 er reelle, noe han mener er tvilsomt, da varene ifølge leverandøren kom til landet i månedsskiftet mai/juni.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet fastholder nedprioriteringen. På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet har møbelbransjen generelt, herunder prisinformasjon, som et prioritert område på virksomhetsplanen inneværende år, og det er utarbeidet en strategi for når og hvordan saker på dette området skal håndteres for å oppnå best mulig resultat i forhold til hele bransjen. Forbrukerombudet har derfor valgt å behandle få enkelthenvendelser nå, men slike henvendelser vil være et viktig grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saksområder som skal prioriteres fremover.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak finner Markedsrådet grunn til å bemerke at opplysninger om før- og nåpriser i markedsføring av møbler – herunder lamper – må anses for å være av stor økonomisk betydning for forbrukerne – spesielt dersom den næringsdrivende er en stor, landsomfattende kjede.

Forbrukerombudet har imidlertid opplyst at møbelbransjen generelt vil bli prioritert snarlig, og at det er utarbeidet en strategi for håndteringen av dette. Markedsrådet er enig i at hensynet til å oppnå et best mulig resultat for bransjen bør vektlegges, og forstår at det da ikke er hensiktsmessig å bruke ressurser på å behandle enkeltklager.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.