MR-2001-27: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på villedende prisopplysninger i bilannonser.

Vedtak av 20.12.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Eva Opshaug Teigen
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup
7. Direktør Øyvind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på villedende prisopplysninger i bilannonser.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N. vedrørende villedende prisopplysninger i markedsføring av nye biler.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere saken på det daværende tidspunkt. I e-post av 31.10.2001 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.
Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 07.11.2001. Behandling av saken fant sted den 10.12.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

I markedsføringen av nye biler opereres det daglig med priser som er rundt kr 10.000,- lavere enn det er mulig for kunden å få bilene for.

Bilprisene oppgis med liten skrift å være fritt levert importør med tillegg av frakt og registreringsomkostninger. Det synes som om prisene på den samme bilen varierer svært lite ute hos ulike forhandlere, slik at det skulle være godt mulig å inkludere frakt i prisen. Markedsføringen av bilpriser strider på denne bakgrunn mot den alminnelige rettsoppfatning av markedsføringsloven.

Det er her tale om store beløp og en markedsføring som, i tillegg til å være aggressiv, utgjør en vesentlig del av annonsemarkedet. Klageren reagerer på at Forbrukerombudet ikke har satt en stopper for slik markedsføring forlengst, og synes ikke det er tilstrekkelig at Forbrukerombudet sannsynligvis vil gjennomføre en landsomfattende aksjon vedrørende billeverandørers markedsføring i 2002.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.”

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet har meddelt klager at vi har merket oss problemet med at det ikke gis fullstendige prisopplysninger i markedsføringen av nye biler. Han er samtidig orientert om at Forbrukerombudet for tiden planlegger områder det skal arbeides med i 2002. I den forbindelse er det overveiende sannsynlig at markedsføringen av både nye og brukte biler vil bli prioritert i en landsomfattende aksjon neste år. Forbrukerombudets vurdering og erfaring tilsier at en slik målrettet aksjon vil gi bedre resultater enn bare å se på enkelte annonser.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere prisopplysninger i markedsføringen av nye biler tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak har Forbrukerombudet opplyst at det sannsynligvis vil bli gjennomført en landsomfattende aksjon i 2002 vedrørende markedsføring av biler. Markedsrådet legger til grunn at en slik aksjon også vil omfatte prisopplysninger, og anser dette for å være en mer effektiv og formålstjenlig fremgangsmåte enn å behandle saker som angår enkeltannonser.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere prisopplysninger i markedsføringen av nye biler tas ikke til følge.

Tilbake til toppen