MR-2001-06: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 21.06.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

 

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Direktør Øyvind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på forsikringsselskapenes praksis.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse av 31.10.2000 fra N.N. vedrørende forsikringsselskapers praksis ved tegning og oppsigelse av kapitalforsikring.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 05.12.2000 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 15.02.2001. Behandling av saken fant sted den 11.06.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Mange har tegnet pensjonsforsikring med garanti, dvs. at etterlatte får en del av pensjonen dersom forsikringstakeren dør. Fra 1994 ble garantidelen utskilt som egen kapitalforsikring, dvs. at forsikringstakeren må betale to premier. På bakgrunn av en svært høy premie på forsikringen er det mange som har gjort forsikringen om til fripolise.

Dersom forsikringstakeren samtidig sier opp kapitalforsikringen, får dette blant annet følgende konsekvenser: Garantien bortfaller, dvs. at etterlatte ikke får noe ved forsikringstakerens død, og dersom forsikringstakeren blir klar over dette og vil flytte forsikringen over til en annen pensjonsforsikring, vil selskapet foreta et såkalt seleksjonsfradrag.

Selskapene informerer ikke på en tilstrekkelig og forståelig måte om dette ved tegning og oppsigelse av forsikringsavtalen. Dette vil ramme et økende antall etterlatte i årene fremover, som gjennom mange år har bidratt til betaling av premier ved felles økonomi med sin ektefelle. Saken har således stor økonomisk betydning for forbrukerne.

Klageren hevder konkret å ha mottatt utilstrekkelig informasjon fra sitt forsikringsselskap Gjensidige om endringene i forsikringen da disse ble foretatt.

Enkelte forsikringsselskaper har imidlertid en annen praksis. Der betales fortsatt pensjonsdel og risikodel på pensjonsforsikringer med èn premie, og når forsikringen gjøres om til fripolise beholdes garantien. I tillegg er det der slik at dersom man vil flytte forsikringen over til en annen pensjonsforsikring, vil ikke seleksjonsfradrag foretas.

Myndighetene bør rydde opp i disse forholdene, og de som har tegnet pensjonsforsikring med garanti må få anledning til å flytte pensjonsforsikringen til en annen forsikringsordning uten at det skal foretas seleksjonsfradrag.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Uttalelser fra Forsikringsklagekontoret

Klageren har oversendt kopier av korrespondanse med Forsikringsklagekontoret. Av denne fremgår at Forsikringsklagekontoret har behandlet Hagas konkrete klage overfor Gjensidige. I brev av 25.04.2001 opplyses det om at forskriftsendringer i 1992 medførte at forsikringen ble delt i en pensjonsdel og en dødsrisikodel. Sistnevnte skulle gi en engangsutbetaling til de etterlatte, og på den måten kompensere for bortfallet av garantien ved dødsfall i den gamle avtalen. I denne forbindelse ble forsikringskundene informert om de nye forsikringsavtalene, og bakgrunnen for dem, gjennom informasjonsskriv og vilkårsendringer. Det antas at også Haga mottok denne informasjonen.

Når det gjelder seleksjonsfradraget, opplyser Forsikringsklagekontoret at reglene om dette er regulert i forskrifter, og at de gjelder alle forsikringsselskaper som selger denne typen forsikr inger.

4. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

På forsikringsområdet har Forbrukerombudet i år 2001 blant annet planer om å kartlegge forsikringsselskapenes markedsføring og tilbud av forsikring på Internett, med særlig fokus på om det gis tilstrekkelig informasjon i tilknytning til produktene, hvordan avtaleinngåelsen skjer, bruk av personopplysninger osv. For at enkeltsaker om andre temaer enn dette skal tas opp til behandling, er det nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet finner ikke at allmenne hensyn tilsier en vurdering av forsikringsselskapenes praksis ved tegning og oppsigelse av kapitalforsikring.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere forsikringsselskapenes praksis ved tegning og oppsigelse av kapitalforsikring tas ikke til følge.»

5. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er blitt stående ved at det ikke er tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen. Hovedspørsmålet i saken synes å være hvorvidt Gjensidige har overholdt sin informasjonsplikt i dette konkrete tilfellet. Markedsrådet har videre merket seg at Forbrukerombudet for inneværende år har planlagt en generell kartlegging av forsikringsselskapenes markedsføring med fokus blant annet på informasjon om produktene.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere forsikringsselskapenes praksis ved tegning og oppsigelse av kapitalforsikring tas ikke til følge.