MR-2001-04: Vertikal AS / Norrøna Sport AS – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Bergans markedsføring.

Vedtak av 21.06.01

Klager:
1. Vertikal AS, 3560 Hemsedal
2. Norrøna Sport AS, Nye Vakåsvei 20, 1360 Nesbru

Innklaget:
Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Direktør Øyvind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Bergans markedsføring.

Forbrukerombudet mottok henvendelser av 02.10.2000 og 24.10.2000 fra henholdsvis Norrøna Sport AS og Vertikal AS vedrørende Bergans markedsføring av ryggsekker med bæresystemet QSS som “verdens mest avanserte” og “best i test for tunge bører”.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 15.11.2000 og 28.11.2000 krevde klagerne nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 19.01.2001. Behandling av saken fant sted den 11.06.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Ordlyden i markedsføringens påstand “QSS HOFTEBELTET ER VERDENS MEST AVANSERTE” er uriktig og villedende, jf. markedsføringsloven § 2, jf. § 1. Påstanden kan ikke dokumenteres, idet det ikke finnes konkret informasjon som kan bevise at hoftebeltet er verdens mest avanserte. Det er en kjent sak at en sekks egenskaper er forskjellige fra rygg til rygg. Det finnes derfor ikke et system som passer alle rygger best.

Klagerne reagerer også på påstanden “QSS – SYSTEMET ER BEST I TESTER FOR TUNGE BØRER”. Bergans har kommet godt ut i noen tester, men i flere tester er andre kjente varemerker “best”. Med dette grunnlaget er påstanden for vid og svært villedende for forbrukeren.

Sekken er en del av friluftsmenneskers totale naturopplevelse. Skal man på tur, er det vesentlig å ha en god sekk med et godt bæresystem. Forbrukerne stoler på “kjente” varemerkers markedsføring. Det er derfor svært viktig at den ikke er villedende eller uriktig, da dette svekker forbrukernes mulighet til å velge det produktet som passer best. Forbrukerombudets hensikt må være å beskytte forbrukere mot uriktig og villedende markedsføring.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.”

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet finner ikke at allmenne hensyn tilsier at en vurdering av markedsføringen av Bergans ryggsekker etter markedsføringsloven § 2 skal prioriteres.

Markedsføringen i klagernes og Bergans bransje fokuserer i stor grad på tekniske materialer og løsninger, ofte i kombinasjon med løfter om spesielle funksjoner, om å være best, mest avansert o.l. Forbrukerombudet ser ikke bort fra at en del av denne markedsføringen er villedende og overdreven.

Samtidig gjelder dette en type produkter hvor forbrukerne som regel prøver varene i butikk før en bestemmer seg for kjøpet. Forbrukerombudet vil anta at påstander som “verdens mest avanserte” og “best i test for tunge bører” da vil falle noe i bakgrunnen for om sekken passer til kundens kropp og bruk.

Dersom Forbrukerombudet skal behandle bransjens markedsføringteknikk, må dette skje på en planmessig måte og mot flere aktører hvis det skal kunne forsvares ut fra forbruker- og effekthensyn. Forbrukerombudet finner derfor ikke å kunne behandle en enkelt aktørs markedsføring, hvor forbrukerhensynene ikke synes spesielt tungtveiende, på bakgrunn av en klage fra konkurrerende bedrifter. Forbrukerombudet har for øvrig ikke mottatt noen klager fra forbrukere på denne bransjens markedsføring i år 2000.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Bergans markedsføring av hoftebelte til ryggsekk tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak har Markedsrådet forståelse for klagernes synspunkter angående Bergans bruk av formuleringer som: “…verdens mest avanserte”. At et kjent merke som Bergans benytter slike påstander, er ikke uproblematisk. Markedsrådet finner likevel ikke tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen. Det vises blant annet til at Forbrukerombudet ikke har mottatt klager på markedsføringstiltaket fra forbrukere.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Bergans markedsføring av hoftebelte til ryggsekk tas ikke til følge.

Tilbake til toppen