MR-2000-31: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 21.06.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Direktør Øyvind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på ileggelse av studieavgift.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse av 01.09.2000 fra Synnøve Dahle Singstad vedrørende ileggelse av studieavgift på kr 960,-.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 28.09.2000 krevde klageren nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 12.12.2000. Behandling av saken fant sted den 11.06.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager er fjernstudent ved høyskolen i Volda, og har bostedsadresse i Trondheim. Hun følger forelesninger og kommuniserer via Internett. For å kunne gå opp til eksamen, må studenter ha et studentbevis som tilsammen koster kr 960,-. Dette betyr bl.a. et tvungent medlemsskap i Studentsamskipnaden til kr 310,- per semester. Klager har aldri bedt om å bli medlem av samskipnaden, og anfører også at det ikke er vanlig å kreve betaling for en vare man ikke har bestilt, eller en tjeneste man ikke benytter seg av. Idet en kontrakt inngås skal alle utgifter være opplyst om, hvilket ikke var tilfelle her. Klager anfører videre at hun, på tross av betalt studieavgift, aldri har mottatt noen form for henvendelse eller gjenytelse.

Klager ønsker å få prøvd lovligheten av ileggelse av studieavgift, herunder krav om at fjernstudenter må være medlem av Studentsamskipnaden. Det vises til at dette er en forbrukersak som angår mange.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet har ikke tidligere mottatt tilsvarende klager som den foreliggende, og på grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet finner ikke at allmenne hensyn tilsier en vurdering av om ileggelse av studieavgift, herunder krav om medlemskap i Studentsamskipnaden, er lovlig i forhold til fjernstudenter.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av ileggelse av studieavgift for fjernstudenter tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet legger til grunn at ordningen med ileggelse av studieavgift er hjemlet i lov av 28. juni 1996 nr. 54 om studentskipnader, jf. lovens § 12. Det legges videre vekt på at Forbrukerombudet ikke tidligere har mottatt tilsvarende klager. På denne bakgrunn har Markedsrådet ikke noe å bemerke til Forbrukerombudets avgjørelse.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av ileggelse av studieavgift for fjernstudenter tas ikke til følge.