MR-2000-29: Promondo AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 21.06.01

Klager:Promondo AS og N.N
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Direktør Øyvind Breen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 13.09.2000 etter markedsføringsloven § 14, jf. §§ 2, 3 og 5, mot Promondo AS og N.N.

Vedtaket hadde følgende ordlyd:
«1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. §§ 2 og 3, forbyr Forbrukerombudet firmaet Promondo AS og N.N i sin markedsføring å anvende formuleringer som:

  • «Den nye vinneren av kr. 100.000,00 er […]»
  • «I dag, etter trekningen av vinnernummeret, ble det kunngjort at […] hadde returnert vinnernummeret i Promondo`s store pengetrekning 2000.»
  • «Vinnernummeret som gir deg kr 100.000,00 er […]»

eller lignende formuleringer som er egnet til å skape et inntrykk av at mottakeren har vunnet kr 100.000,- eller en annen betydelig pengepremie, så lenge dette ikke medfører riktighet.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 5 forbyr Forbrukerombudet firmaet Promondo AS og N.N å iverksette konkurransen «Promondos store pengetrekning 2000», eller tilsvarende konkurranse/utlodning der det helt eller delvis er tilfeldig hvordan vinnerne kåres.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Promondo AS v/styrets leder skal betale kr 500.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.»

Bakgrunnen for vedtaket var et markedsføringstiltak fra Promondo AS som Forbrukerombudet i brev av 29.05.2000 anførte var i strid med markedsføringsloven §§ 2-5. Det ble varslet at forbudsvedtak ville bli fattet, dersom klagerne ikke innen 06.06.2000 bekreftet at de ville opphøre den aktuelle markedsføringen, og at tilsvarende markedsføring ikke vil bli benyttet i fremtiden. Det samme ville skje dersom den omstridte markedsføringen fortsatte. N.N ble i et eget brev varslet om at et eventuelt vedtak også ville bli rettet mot ham personlig.

Advokat Thomas Steen Brandi bekreftet i brev av 06.06.2000 at den aktuelle markedsføringen var opphørt. Det ble avtalt å avholde et møte den 27.09.2000 mellom Promondo AS ved N.N og Forbrukerombudet vedrørende bruk av tilsvarende markedsføring i fremtiden. N.N møtte ikke på grunn av sykdom.

Den 11.09.2000 ble Forbrukerombudet oppmerksom på at Promondo AS og N.N hadde sendt ut et nytt markedsføringstiltak til en rekke forbrukere, som også denne gangen ga inntrykk av at mottagerne hadde vunnet en pengepremie på kr 100.000,- i «Promondos store pengetrekning 2000.»

Det nye markedsføringstiltaket medførte at vedtak ble fattet den 13.09.2000. På vegne av Promondo AS og N.N klaget advokat Thomas Steen Brandi Forbrukerombudets vedtak av 13.09.2000 inn for Markedsrådet.

Klagen til Markedsrådet inneholder en begjæring om oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 42. Forbrukerombudet fant etter en konkret vurdering at det ikke forelå grunnlag for å innvilge begjæringen om oppsettende virkning.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 02.11.2000. Behandlingen av saken fant sted den 11.06.2001. Ingen av partene møtte.

2. Forbrukerombudets anførsler

Saken gjelder to markedsføringstiltak, der forbrukere gis inntrykk av at de har vunnet en pengepremie på kr 100.000,-. Forbrukerombudet mottok henholdsvis 67 og 60 klager fra forbrukere vedrørende markedsføringstiltakene.

Det heter i det andre markedsføringstiltaket:

«Den nye vinneren av kr. 100.000,00 er [mottakers navn].» Videre heter det: «I dag, etter trekningen av vinnernummeret, ble det kunngjort at [mottakers navn] hadde returnert vinnernummeret i Promondo`s store pengetrekning 2000.»

Markedsføringstiltaket er formulert som en pressemelding som gir inntrykk av at mottagerne har vunnet en pengepremie på kr 100.000,-. Det fremgår imidlertid nederst på siden at «pressemeldingen» kun sendes ut dersom mottageren blir trukket ut som vinner. For å bli trukket ut må mottageren returnere deltagernummeret. Etter Forbrukerombudets oppfatning er det imidlertid svært mange som ikke vil oppfatte dette, fordi formuleringene på tilbudets forside klart gir uttrykk for at de har vunnet en pengepremie. Dette bekreftes av flere av de henvendelsene Forbrukerombudet har mottatt fra forbrukere. Det foreligger av denne grunn et åpenbart misforhold mellom det inntrykk som skapes av reklamen og det som reelt tilbys.

Markedsføringstiltaket er av denne grunn villedende og utilstrekkelig veiledende, og dermed i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Det går også fram av markedsføringsmaterialet at en av mottagerne vil bli trukket ut som vinner av pengepremien på kr 100.000,-.

Det heter i konkurransereglene:
«Denne konkurransen om årets hovedpris 2000 på kr 100.000,00 er en del av Promondo`s årlige premietrekning. Hovedpremien trekkes og deles ut mot slutten av året […].»

Det må legges vekt på at Promondo AS også ellers i sitt reklamemateriell anvender ordet «trekning».

Slik markedsføringstiltaket er presentert skjer utvelgelsen av vinneren ved trekning, det vil si på en måte der tilfellet helt eller delvis avgjør hvem som mottar premien.

Markedsføringstiltaket er av denne grunn i strid med markedsføringsloven § 5.

Foretaksopplysninger er innhentet fra Brønnøysundregistrene.

Forbrukerombudets har nedlagt følgende påstand:
«Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 13. september 2000 mot Promondo AS og N.N stadfestes.»

3. Klagernes anførsler

Det angjeldende markedsføringstiltaket strider ikke mot markedsføringsloven.

Tiltaket er utformet som en pressemelding, og poenget er at denne vil bli publisert dersom den aktuelle kundens nummer stemmer overens med vinnernummeret. På selve konvolutten kan man lese:
«Vi vil gjerne sende vedlagte pressemelding til pressen etter trekningen.»

Forbrukerne oppfatter at de kun har vunnet en pengepremie dersom deltagernummeret er det samme som vinnernummeret. At dette er en forutsetning for å vinne, fremkommer flere steder i tiltaket, blant annet øverst på pressemeldingen:

«Denne pressemeldingen vil bli publisert hvis du har nummeret som vinner kr. 100.000,00…»

Det er på denne bakgrunn klart at forbrukerne ikke kan ha berettigede forventninger om å vinne uten å ha vinnernummeret.

I tillegg må selve pressemeldingen for forbrukerne fremstå som en masseutsendelse i markedsføringsøyemed. Også dette trekker i retning av at forbrukerne ikke gis berettigede forventninger om å ha vunnet pengepremien. Tiltaket vil av denne grunn heller ikke foranledige inngrep ut fra forbrukerhensyn, jf. markedsføringsloven § 14 første ledd. Tiltaket er i tillegg kun rettet mot Promondo AS` eksisterende kunder.

Det kan i alle tilfelle ikke nedlegges et generelt forbud mot å anvende bestemte formuleringer, da det i hvert enkelt tilfelle alltid må foretas en konkret helhetsvurdering av markedsføringstiltaket.

Dersom tiltaket vurderes å være i strid med markedsføringsloven, må tvangsgebyrene settes lavere.

For N.N må tvangsgebyret fastsettes individuelt i forhold til overtredelsens grovhet. Ifølge forarbeidene skal gebyrets størrelse også avhenge av adressatens økonomiske forhold. Forbrukerombudet har i sitt vedtak av 13. september 2000 ikke gjort nærmere rede for bakgrunnen for fastsettelsen av gebyret til kr 200.000,-.

Det er fremlagt kopi av utskrift av N.Ns ligning for 1999. N.N har ingen eierandeler i Promondo AS, der alle aksjene eies av N.Ns bror.

Sett hen til N.Ns privatøkonomi, og til at overtredelsen av markedsføringsloven neppe kan karakteriseres som grov, må Markedsrådet sette ned tvangsgebyrene etter eget skjønn.

Klagerne har nedlagt følgende påstand:
«1. Forbrukerombudets vedtak av 13. september 2000 oppheves.
2. Forbrukerombudets vedtak av 13. september 2000 trår ikke i kraft før endelig avgjørelse i saken foreligger, jf. forvaltningsloven § 42.
3. Promondo AS og N.N tilkjennes saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet anser reservasjonene om at mottageren kun har vunnet dersom dennes nummer blir trukket ut som vinnernummer, for å komme tydeligere frem i det andre markedsføringstiltaket enn i det første. Etter Markedsrådets oppfatning er de formuleringer som er brukt likevel egnet til å forstås slik at mottageren har vunnet kr 100.000,-. Reservasjonene er gitt en lavere oppmerksomhetsverdi enn formuleringene om at mottageren er vinneren av Promondo AS` pengetrekning 2000. Det faktum at det andre tiltaket er formulert som en pressemelding, kan ikke få avgjørende betydning. Etter en konkret vurdering har Markedsrådet kommet frem til at også dette tiltaket er villedende og utilstrekkelig veiledende, og at det således er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Markedsføringsmateriellet gir uttrykk for at vinneren av Promondo AS` pengetrekning 2000 vil bli trukket. Det fremstår således som et lotteri eller lignende der tilfeldighetene avgjør hvem som skal vinne. Markedsføringsloven § 5 setter forbud mot bruk av utlodninger og lignende for å fremme salg av varer. Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at dette virkemiddelet da kan forbys, hvilket medfører at vedtakets punkt 2 stadfestes.

Markedsrådet slutter seg til Forbrukerombudets anførsler vedrørende tvangsgebyr, og kan ikke se at klagernes synspunkter kan føre frem. Det legges vekt på at markedsføringstiltaket er basert på et konsept som i tidligere Markedsrådsavgjørelser er funnet å stride mot markedsføringsloven. Det må også tillegges vekt at tiltaket berører mange forbrukere.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtaket er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 13.09.2000 mot Promondo AS og N.N stadfestes.