MR-2000-27: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 20.12.00

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Statoil Norges utsagn «Det du trenger når du trenger det».

Via Konkurransetilsynet i Rogaland mottok Forbrukerombudet klage fra N.N. på nevnte utsagn. Forbrukerombudet fant i brev av 7.9.00 ikke å kunne prioritere saken. Klager ga i brev av 15.9.00 uttrykk for at han ikke kunne godta dette, og saken ble derfor oversendt Markedsrådet den 6.10.00 for vurdering av nedprioriteringsspørsmålet.

Saken ble behandlet den 20.11.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Statoil Norge bruker utsagnet «Det du trenger når du trenger det». Etter klagers mening kan en bensinstasjon ikke bruke dette i markedsføringen når stasjonen ikke fører 98 oktan blybensin. Klager opplyser at flere av Statoils bensinstasjoner ikke fører denne typen bensin, som skal være den klager benytter.

Statoils markedsavdeling har overfor Konkurransetilsynet opplyst at det ikke kan forventes at de små bensinstasjonene har hele utvalget av bensintyper. Ifølge klager er det også en av de større stasjonene i distriktet som heller ikke fører 98 oktan. Klager mener derfor at Statoil må forbys å benytte utsagnet.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet anfører at det på grunnlag av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne.

Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet vil innledningsvis påpeke at saken kun dreier seg om nedprioriteringsspørsmålet, og det vil således ikke bli tatt stilling til realiteten i saken.

Det er kun i rene unntakstilfeller at Markedsrådet omgjør Forbrukerombudets avgjørelser om prioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Imidlertid har Markedsrådet lagt merke til at Statoil selv har opplyst at det ikke kan forventes at de mindre stasjonene skal ha alle typer bensin. De aller fleste vil vel oppfatte bensin som den primære salgsvare hos bensinstasjoner. Det er derfor ikke uten videre uproblematisk når en bensinstasjonkjede annonserer med at kjedens stasjoner har «Det du trenger når du trenger det», når dette etter kjedens eget utsagn ikke er tilfelle for de som benytter 98 oktan blybensin.

Markedsrådet tar under behandlingen av nedprioriteringsspørsmålet ikke stilling til om utsagnet kan benyttes, men finner at det kan være grunnlag for en nærmere vurdering av dette.

På denne bakgrunn finner Markedsrådet at saken bør realitetsbehandles. Klagen har således ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.