MR-2000-12: N.N. – J.W. Cappelens Forlag AS

Saken gjelder spørsmålet om J.W. Cappelens Forlag AS` (Cappelen) tilbud om å motta naturhåndboken FUGLER "gratis" er villedende overfor forbrukerne og således i strid med markedsføringsloven § 2.

Vedtak av 15.6.00

Klager: N.N.

Innklaget: J.W. Cappelens Forlag AS

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmålet om J.W. Cappelens Forlag AS` (Cappelen) tilbud om å motta naturhåndboken FUGLER “gratis” er villedende overfor forbrukerne og således i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse av 8.2.00 fra N.N., som reagerte på Cappelens tilbud om å motta en bok “gratis”, når dette var betinget av at man inngikk en vanlig abonnementsavtale.

Forbrukerombudet vurderte markedsføringstiltaket etter markedsføringsloven § 2, og konkluderte den 17.2.00 med at tiltaket ikke var lovstridig.

Klageren meddelte den 22.2.00 at hun var uenig i Forbrukerombudets vurdering, og saken ble brakt inn for Markedsrådet ved Forbrukerombudets ekspedisjon 28.3.00. Behandling av saken fant sted i Markedsrådets møte 8.5.00. Ingen av partene møtte.

2. Forbrukerombudets vurdering

Markedsføringsloven § 2 forbyr de næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.

Forbrukerombudet og Markedsrådet har lang praksis for at det vil være villedende overfor forbrukerne å annonsere med at en ytelse er “gratis”, dersom forbrukerne må kjøpe noe for å få tilleggsytelsen. Når det gjelder det aktuelle tilbudet fra J. W. Cappelens Forlag AS, går det imidlertid tydelig frem av markedsføringstiltaket at innmeldingen i bokklubben ikke er betinget av at mottakeren kjøper andre bøker, dvs. at avtalen kan sies opp når som helst. Det vises i denne sammenheng til Markedsrådets sak 10/88, hvor det ikke ble ansett som villedende å tilby en prøvebok for kr 0,- i et opplegg der forbrukeren forplikter seg til videre abonnement dersom han ikke avbestiller abonnementet etter å ha mottatt prøveboken. Markedsrådet la særlig vekt på at forbrukere flest antas å være klar over abonnementsforpliktelsen som regelmessig er tilknyttet slike tilbud, samt at det aktuelle tilbudet innebar at abonnementet kunne sies opp når som helst.

På denne bakgrunn anser Forbrukerombudet markedsføringstiltaket ikke i strid med markedsføringslovens § 2.

3. Klagers anførsler

Klageren mener Cappelens tilbud gir et villedende inntrykk av at boken er gratis når dette er betinget av at man inngår en abonnementsavtale. Det er ikke avgjørende at avtalen kan sies opp når som helst, og tilbudet kan villede mottakerne til å skrive under uten å være klar over abonnementsforpliktelsene. Når abonnementsavtalen først er inngått, har forbrukerne påtatt seg en forpliktelse som de selv aktivt må ta initiativ til å komme seg ut av.

Klageren har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:

“Med hjemmel i markedsføringsloven § 12, jf. § 2, forbyr Markedsrådet J.W. Cappelens Forlag AS i sin markedsføring å benytte betegnelsen “gratis”, eller lignende utsagn for vederlagsfrihet, om tilleggsytelser kundene mottar ved inngåelse av abonnementsavtale.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har vurdert markedsføringstiltaket i forhold til markedsføringslovens § 2.

Markedsrådet finner i hovedsak å kunne slutte seg til Forbrukerombudets vurdering av saken, og finner ikke at markedsføringstiltaket er i strid med markedsføringsloven § 2. Markedsrådet viser til tidligere praksis, herunder særlig sak 10/88, som er referert ovenfor. Markedsrådet finner ikke grunn til å foreta endringer i denne praksisen, og klagen tas derfor ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Tilbake til toppen