MR-2000-04: Philipson & Co AS – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 16.12.1999 etter markedsføringslovens § 14, jf. § 2 mot Philipson & Co AS og styrets formann og daglig leder N.N.

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS/ – Forbrukero –

Vedtak av 10.4.00

Klager: 1. Philipson & Co AS
2. N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
3. Forsker Nina-Merete Kristiansen Skalle
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS/ – Forbrukero –

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 16.12.1999 etter markedsføringslovens § 14, jf. § 2 mot Philipson & Co AS og styrets formann og daglig leder N.N.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra Pars Tepper AS vedrørende N.Ns annonse i Aftenposten den 11.04.1999 hvor det ble gitt inntrykk av at unike håndknyttede tepper ble frembudt for salg til nedsatte priser.

I brev av 23.06.1999 informerte Forbrukerombudet N.N om at ombudet fant annonsen villedende og i strid med markedsføringsloven § 2. Da ny markedsføring ble igangsatt, meddelte Forbrukerombudet N.N  om at også denne annonsen ble ansett for å være i strid med markedsføringsloven § 2. Selskapet ble samtidig varslet om at forbudsvedtak kunne bli fattet dersom markedsføringen ikke ble endret eller stanset.

N.N opplyste i brev av 06.10.1999 at før- og nåpriser ikke lenger ble benyttet i selskapets annonser, men har senere gjennomført tilsvarende annonsering.

Det ble etter dette fattet følgende forbudsvedtak av 16.12.1999:
“1 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. § 2 forbyr Forbrukerombudet selskapet Philipson & co as og N.N i sin markedsføring av håndknyttede tepper, som ikke er standard fabrikkmessig produserte, å avertere med rabatter, salg, prisavslag eller å bruke førpris eller annen sammenligningspris slik som i de aktuelle annonsene, eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at teppene er satt ned i pris.

2 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. 14 fastsetter Forbrukerombudet at Philipson & co as v/styrets formann skal betale kr 100 000,- i tvangsgebyr, dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 50 000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak, jf. punkt 1 ovenfor.”

Philipson & Co AS og N.N klaget Forbrukerombudets vedtak inn for Markedsrådet den 29.12.1999.

Markedsrådet behandlet saken den 13.03.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS – Forbrukero –

Det foreligger ikke i saken anførsler fra klagerne.

Klagerne har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Forbrukerombudets vedtak av 16.12.1999 oppheves.”

3. Forbrukerombudets anførsler

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS – Forbrukero –

Forbrukerombudet legger til grunn at det er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 å avertere håndknyttede tepper, som ikke er standard fabrikkmessig produserte, på en måte som gir inntrykk av at teppene er satt ned i pris.

I annonsene heter det bl.a.: “Vi har gleden av å invitere til stort åpningssalg (..). Kom og se vår kolleksjon av utplukkede tepper som neppe finnes andre steder (..). Teppene er fra de beste teppedistriktene (..). (..) vi gir reelle 33% fratrukket notaen (..)” og “Utsøkte håndknyttede tepper av høyeste kvalitet”, “Alt blir solgt til en brøkdel av verdien” og “Opptil kr 2500 – kr 690”, “Kom å velg mellom vakre verdifaste håndknyttede tepper av høyeste kvalitet fra alle de kjente teppedistrikter (..).”, “Opptil kr 15.000 – kr 3750” og “opptil 30.000 – kr 7500”.

I følge Markedsrådets vedtak i sak nr 1/82 er det villedende å avertere håndknyt tede tepper med prisavslag idet teppene er individuelt bestemte gjenstander som ikke har noen reell førpris som teppene kan ha vært solgt for. På denne bakgrunn konkluderte Markedsrådet med at det ikke finnes grunnlag for en reell prissammenligning og at det derfor er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 å avertere med prisavslag.

Forbrukerombudet anser på denne bakgrunn annonsene for å være villedende og i strid med markedsføringsloven § 2.

Klageren har etter Forbrukerombudets vurdering brutt forbudsvedtaket av 16.12.1999, ved å gjennomføre tilsvarende markedsføring etter at vedtaket ble fattet.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
“Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 16.12.99 mot Philipson & co as og N.N stadfestes.”

4. Markedsrådets bemerkninger

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS – Forbrukero –

Markedsføringsloven § 2 fjerde ledd bestemmer at annonsering av salg til nedsatte priser kun kan utføres dersom prisene på de tilbudte varene virkelig er nedsatte. I motsatt fall vil slik annonsering virke villedende, jf. markedsføringsloven § 2 første ledd.

N.N har annonsert med nedsatte priser på håndknyttede tepper, som er individuelt bestemte varer. Teppene har derfor ingen reelle førpriser, og kan følgelig ikke annonseres til salg med nedsatte priser. Markedsrådet har i sak nr. 1/82, som også gjaldt håndknyttede tepper, fattet tilsvarende vedtak.

Klagen har etter dette ikke ført fram. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

MR-sak 4/00: Philipson & Co AS – Forbrukero –

Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 16.12.1999 mot Philipson & Co AS og N.N stadfestes.

Tilbake til toppen