MR-1999-31: Charlie Postordre AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 10.4.00

Klager: 1. Charlie Postordre AS
2. N.N 
Innklaget: Forbrukerombudet
Marekdsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
3. Forsker Nina-Merete Kristiansen Skalle
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 11.11.99 etter markedsføringslovens § 14, jf. §§ 2, 3, 4 og 5, mot Charlie Postordre AS og N.N.

Vedtaket har følgende ordlyd:

«1 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf. mfl. § 2, forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å anvende formuleringer som gir inntrykk av at mottakerne er med i en konkurranse/lotteri, eller tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe, så lenge dette ikke medfører riktighet.

2 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 5 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å benytte konkurranser/lotterier der det er helt eller delvis tilfeldig hvordan deltakerne plukkes ut eller vinnerne av ulike premier kåres.

3 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. mfl. § 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å benytte formuleringer som er egnet til å skape en forventning om at mottakeren har vunnet eller vil kunne motta en betydelig pengepremie, så lenge det åpenbart ikke er samsvar mellom en slik reklameskapt forventning og det som reelt blir tilbudt.

4 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. mfl. § 3 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å tilby en pengepremie uten å gi tilstrekkelig informasjon om tilbudets art eller verdi.

5 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. mfl. § 4 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å benytte et markedsføringskonsept der mottakerne tilbys en tilleggsytelse som er knyttet til avsetningen av en hovedytelse, uten at det er naturlig sammenheng mellom ytelsene.

6 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Charlie Postordre AS v/styrets leder skal betale kr 500.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

7 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.»

Den 2.12.99 klaget Advokatfirmaet Selmer DA v/advokat Thomas Steen Brandi vedtaket inn for Markedsrådet på vegne av Charlie Postordre AS og N.N.

Saken ble behandlet i Markedsrådets møte 13.3.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Klagerne kan i det vesentlige slutte seg til Forbrukerombudets fremstilling av faktum, men vil likevel opplyse at Charlie Postordre AS (Charlie) tidligere har distribuert et tilsvarende tilbud til sine kunder. Det var da flere kunder som ikke gjorde krav på sine premier, og summen av dette utgjør kr 1.000.000,-. Det er blant annet disse kundene som i det foreliggende markedsføringstiltak er tilskrevet.

Når det gjelder pennesettet som kundene tilbys, opplyser klagerne at kundene kan velge å kun motta pengepremien. Det vises til en rubrikk nederst til høyre på tilbudsbrevet.

Videre er det slik at cirka 200.000 personer har mottatt tilbudet. Samtlige av de som svarer vil motta samme beløp, med unntak av en, som vil motta kr 50.000,-.

Kl agerne finner at markedsføringstiltaket ikke strider mot markedsføringsloven, og at Forbrukerombudets vedtak følgelig må oppheves. Videre mener klagerne at punktene i vedtaket er ugyldige på grunn av for generell utforming.

Når det gjelder spørsmålet om tiltaket gir inntrykk av at mottakerne har deltatt i en konkurranse, anfører klagerne at Forbrukerombudet utover å referere teksten ikke har begrunnet nærmere hvorfor tiltaket strider mot markedsføringslovens § 2. I det aktuelle tilfellet er det tidligere kunder hos firmaet som er tilskrevet, og teksten er ikke villedende for forbrukerne.

Det er de beste kundene som blir tilbudt premiene, og den aller beste kunden vil bli tilbudt kr 50.000. Ettersom det ikke er tilfeldigheter som avgjør, er tiltaket ikke i strid med markedsføringslovens § 5.

Klagerne kan heller ikke se at presentasjonen av pengepremien tilsier at tiltaket er i strid med markedsføringslovens §§ 2 og 3. Ingen av kundene loves et bestemt pengebeløp, det eneste som fremgår er at en kan vinne en premie på kr 50.000. Det er heller ikke riktig at kundene må betale kr 150/200 i porto for å motta pengepremien. I tillegg vil hver mottaker reelt sett motta mer enn kr 5,-, da det er usannsynlig at alle mottakerne kommer til å svare. Det vil følgelig bli færre personer å dele beløpet på kr 1.000.000 på. Tiltaket er således ikke villedende i sin form, og strider ikke mot markedsføringslovens §§ 2 eller 3.

Det er ikke grunnlag for å anse pennesettet som en tilleggsytelse til pengepremien. Pennesettet er en selvstendig hovedytelse på samme måte som de øvrige tilbud i katalogen. Dette vises ved at kundene kan velge å motta pennesett og pengepremie på selvstendig grunnlag, uten å måtte motta den andre varen.

Vedtaket er videre så generelt utformet at det er i strid med markedsføringslovens § 12 jf. § 14, og må oppheves også av denne grunn. Bestemmelsen gir hjemmel til å forby «handlinger» som er i strid med loven, og dette må referere seg til konkrete tiltak. Det er ikke anledning for Forbrukerombudet til å forby visse markedsføringskonsepter på like generelt grunnlag som selve lovteksten. Det vises særlig til at vedtakets punkt 5 er en ren avskrift av § 4. Dersom vedtaket blir stående, blir det vanskelig for klagerne å vurdere hvor grensen går for overtredelse av vedtaket. Dette er uheldig, særlig tatt i betraktning de høye tvangsgebyrer Forbrukerombudet utferdiger når det finner at vedtaket er overtrådt.

Subsidiært finner klagerne at tvangsgebyret er satt for høyt. I det aktuelle tilfellet vil inntjeningen være mindre enn vanlig fordi firmaet gir bort premier til en verdi av kr 1.000.000. I forhold til dette er et tvangsgebyr på kr 500.000 for høyt. På samme bakgrunn vil et tvangsgebyr overfor N.N på kr 200.000 ramme unødig hardt.

Klagerne har nedlagt følgende påstand:
«1. Forbrukerombudets vedtak av 11. november 1999 oppheves.

2. Charlie Postordre AS og N.N tilkjennes saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36.

Subsidiært:
Markedsrådet nedsetter tvangsgebyrene etter eget skjønn.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Etter Forbrukerombudets vurdering er markedsføringstiltaket i strid med markedsføringslovens §§ 2, 3, 4 og 5.

Tiltaket må anses for å gi inntrykk av at mottakerne har deltatt i en konkurranse, jf. markedsføringslovens §§ 5 og 2. Det heter i tilbudet:

«På oppfordring av vår administrerende direktør kan jeg i dag tilby deg en absolutt siste sjanse til å få pengepremien som du allerede har vunnet, spesielt siden det dreier seg om summer på opptil kr 50 000,-«. «[…] I VÅRT STORE PENGETREKNING[…]».

Det aktuelle markedsføringsmaterialet gir inntrykk av at mottakerne har deltatt i en konkurranse, og at de ikke har hentet pengepremiene sine på opptil kr 50.000. Tiltaket er utformet som en påminnelse, i en slik form at mottakerne har 10 dager på seg til å gi melding om de ønsker premien.

Det går fram i brev av 9.11.99 fra innklagedes advokat at det er ca. 200.000 kunder som har mottatt tilbudet, og at det ikke er tilfeldig hvem som har mottatt brevet.

Markedsføringstiltaket anses av denne grunn for å være villedende overfor forbrukerne og i strid med markedsføringslovens § 2.

Det går videre frem i det ovennevnte brevet at en av kundene har vunnet en premie på kr 50.000, uten at det er opplyst hvordan utvelgelsen av denne vinneren er foretatt. Forbrukerombudet legger således til grunn at utvelgelsen av denne vinneren inneholder et moment av tilfeldighet. Markedsføringstiltaket anses på denne bakgrunn for å være i strid med markedsføringslovens § 5.

Heller ikke presentasjonen av pengepremien er uproblematisk. Det heter i tilbudet:

«[…] AT DU DERFOR HAR MISTET EN PENGEPREMIE I VÅRT STORE PENGETREKNING MED PREMIER OPPTIL KR 50 000,-«. «På grunnlag av undersøkelser har vi oppdaget at i løpet av de siste 12 månedene er totalt over kr 1.000.000.00,- vunnet av personer som beklageligvis aldri har gjort krav på pengene».

Etter Forbrukerombudets vurdering gir markedsføringstiltaket inntrykk av at mottakerne har vunnet en betydelig pengepremie.

Innklagedes advokat har i brev av 9.11.99 opplyst at det totale beløpet på uavhentede pengepremier er en million kroner, og at alle kundene som responderer vil motta samme beløp. Det vil si at hver enkelt mottaker blir tilbudt en pengepremie på ca. kr 5. Etter Forbrukerombudets vurdering foreligger det av denne grunn et åpenbart misforhold mellom det inntrykk som skapes av reklamen og den pengepremien som tilbys. Presentasjonen av pengepremien burde under enhver omstendighet inneholde tilstrekkelig informasjon og veiledning, slik at mottakerne kan gjøre seg opp en mening om de er interessert i å motta pengepremien på ca. kr 5, mot å betale kr 150/200 i porto o.a.

Markedsføringstiltaket anses på denne bakgrunn for å være villedende og utilstrekkelig veiledende og i strid med markedsføringslovens §§ 2 og 3.

I tilbudet om å motta den uavhentede pengepremien går det frem at mottakeren får et forgylt pennesett på kjøpet. Det heter i tilbudet:

«For å anmode deg om å gjøre krav på din pengepremie så snart som mulig, som kan beløpe seg til så mye som kr 50.000,-, har Charlie bestemt seg for å tilby deg pennene som er avbildet nedenfor, helt KOSTNADSFRITT».

Dette reiser spørsmål etter markedsføringslovens § 4, som forbyr de næringsdrivende å søke fremmet avsetningen av en eller flere varer ved å tilby tilgift til forbrukerne.

Markedsrådet har tolket kravet til den naturlige sammenheng mellom ytelsene strengt. Det er ikke tilstrekkelig at det er vanlig bruksmessig sammenheng mellom hovedytelse og tilleggsytelse. Det må i tillegg være en nær sammenheng som gjør det naturlig å forhandle ytelsene sammen, dvs. naturlig kjøpsmessig sammenheng.

Etter Forbrukerombudets syn er det ikke tilstrekkelig kjøpsmessig sammenheng mellom det å motta en pengepremie mot å betale kr 150/200 for porto o.a. som hovedytelse, og motta et pennesett som tilleggsytelse.

Innklagedes advokat har i sitt brev av 9.11.99 anført at tiltaket ikke vil rammes av markedsføringslovens § 4, da kundene som vil motta pengepremien ikke trenger å kjøpe pennesettet. Etter Forbrukerombudets vurdering er det ikke relevant for vurderingen etter markedsføringslovens § 4 at forbrukerne ikke behøver å motta tilgiften. Det avgjørende er hvorvidt pennesettet er en tilleggsytelse som er knyttet til avsetningen av hovedytelsen, som i dette tilfellet er den uavhentede pengepremien.

Forbrukerombudet anser således markedsføringstiltaket for å være i strid med markedsføringslovens § 4.

Forbrukerombudets har nedlagt følgende påstand:
«Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 11. november 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N stadfestes.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Innledningsvis vil Markedsrådet bemerke at det i punktene 3, 4 og 5 antas å foreligge en feilskrift, slik at hjemmelen for Forbrukerombudets vedtak på disse punktene skal være § 14, ikke § 16 som vedtaket gir uttrykk for.

Markedsrådet kan i det vesentlige slutte seg til Forbrukerombudets syn i saken.

Det fremlagte markedsføringsmateriell gir et klart inntrykk av at det har vært foretatt en trekning, slik at det fremstår som om det dreier seg om et lotteri eller lignende hvor tilfeldighetene avgjør hvem som skal vinne. Markedsføringsloven § 5 inneholder et forbud mot bruk av utlodninger og lignende for å fremme salg av varer. Det må da være grunnlag for å forby klagerne å benytte dette virkemidlet, og vedtakets punkt 2 opprettholdes. At klagerne senere opplyser at det ikke dreier seg om en konkurranse, endrer ikke på dette. Derimot er det villende og i strid med lovens § 2 når det gis inntrykk av at det har vært foretatt en trekning, og dette ikke er tilfelle. Det samme gjelder når det skapes et inntrykk av at mottakeren tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe, og dette ikke medfører riktighet.

Det fremlagte markedsføringsmateriale er etter Markedsrådets oppfatning egnet til å forstås slik at mottakeren har vunnet eller kan vinne en pengepremie av betydelig størrelse. Dette er ikke i samsvar med det som reelt blir tilbudt. Tiltaket er således både villedende og utilstrekkelig veiledende, og følgelig i strid med markedsføringsloven § 2 og 3 når det gjelder dette.

Videre er det ikke tvilsomt at tilbudet om pennesettet fremstår som en tilleggsytelse, og at denne ytelsen har lite med hovedytelsen å gjøre. Tiltaket er følgelig i strid med tilgiftsforbudet i markedsføringsloven § 4.

Markedsrådet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra reglene om tvangsgebyr. Gebyrenes størrelse blir følgelig opprettholdt.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 11. november 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N stadfestes.