MR-1999-30: Charlie Postordre AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 10.4.00

Klager: 1. Charlie Postordre AS
2. N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
3. Forsker Nina-Merete Kristiansen Skalle
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 16.11.99 etter markedsføringslovens § 14, jf. §§ 2 og 3, mot Charlie Postordre AS og N.N.

Vedtaket har følgende ordlyd:
«1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å benytte et markedsføringskonsept der forskjellig premier som «WET & DRY CARPET STAR TURBO» støvsuger eller andre produkter som tilbys med formuleringer/avbildning som gir inntrykk av at produktene er av en viss kvalitet så lenge det åpenbart ikke er samsvar mellom forbrukernes reklameskapte forventning og produktenes reelle kvalitet.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 3 forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N  i fremtidig markedsføring å tilby varer eller tjenester uten å gi tilstrekkelig informasjon om tilbudets art eller verdi.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Charlie Postordre AS v/styrets leder skal betale kr 500.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.»

På vegne av Charlie Postordre AS og N.N klaget Advokatfirmaet Selmer DA v/advokat Thomas Steen Brandi Forbrukerombudets vedtak inn for Markedsrådet den 7.12.99.

Markedsrådet behandlet saken den 13.3.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Klagerne anfører at markedsføringstiltaket ikke strider mot reglene i markedsføringsloven, og at Forbrukerombudets vedtak derfor må oppheves. Markedsføringen av støvsugeren er på ingen måte villedende og er følgelig ikke i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3. Det kan ikke sees at det er noe misforhold mellom reklameskapte forventninger og støvsugeren. Apparatet refereres kun med navn, og det foreligger ingen overdrevne superlativer om støvsugeren i teksten. Uttrykk som «en så god nyhet er ikke dagligdags» og lignende må ligge langt innenfor grensene for det tillatte. Tilbud om å motta varer gratis vil for de fleste være en god nyhet som de ikke får hver dag.

I vurderingen av hvilke berettigede forventninger kundene har, bør det dessuten tas i betraktning at det dreier seg om en gave.

Subsidiært anfører klagerne at vedtaket er så generelt utformet at det kan kreves opphevet at denne grunn. Det vises til markedsføringsloven § 12 jf. 14, som gir hjemmel til å forby «handlinger» som er i strid med markedsføringsloven. Dette må referere seg til konkrete markedsføringstiltak. Det er ikke adgang til på like generelt grunnlag som selve lovteksten å forby visse markedsføringskonsepter.

Dersom vedtaket skulle bli stående, vil det bli vanskelig for klagerne å vurdere grensene for når vedtaket er overtrådt. Dette er betenkelig, særlig tatt i betraktning de høye tvangsgebyrer Forbrukerombudet utferdiger når det mener at vedtaket er overtrådt.

Subsidiært finner klagerne at tvangsgebyrene er satt for høyt, og ber Markedsrådet nedsette disse etter eget skjønn.

Klagerne har nedlagt følgende påstand:
«1. F orbrukerombudets vedtak av 16. november 1999 oppheves.

2. Charlie Postordre AS og N.N tilkjennes saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36.

Subsidiært:
Markedsrådet nedsetter tvangsgebyrene etter eget skjønn.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Det heter i tilbudsbrevet fra Charlie Postordre AS:
«Vi gir bort elektriske husholdningsartikler for millioner av kroner!».[…] «at Fredag 13 August ble du valgt ut, etter å ha lagt mange av de andre kundene bak deg, som en av de få i Gjøvik, til å motta en elektrisk: «WET & DRY CARPET STAR TURBO» STØVSUGER. Ja, jeg tillater meg å gratulere deg! En så god nyhet er ikke dagligdags, […]».

Støvsugerens navn, «WET & DRY CARPET STAR TURBO», sammenholdt med at markedsføringsmaterialet gir inntrykk av at mottakeren er en av svært få som har mottatt tilbudet, gir mottakeren en forventning om at støvsugeren har en viss størrelse og sugeeffekt.

Forbrukerombudet har mottatt et eksemplar av støvsugeren og har tatt den nærmere i øyesyn. Det dreier seg i dette tilfelle om en svært enkel batteridrevet håndstøvsuger med minimal sugeeffekt, som antas å ligge i det lavere prissjiktet sammenlignet med tilsvarende håndstøvsugere. Etter Forbrukerombudets vurdering foreligger det et åpenbart misforhold mellom det inntrykket som skapes av markedsføringstiltaket og det produktet som tilbys.

Presentasjonen av den aktuelle støvsugeren burde under enhver omstendighet inneholdt tilstrekkelig informasjon og veiledning, slik at mottakerne kunne gjort seg opp en mening om de var interessert i å motta gaven mot å betale kr 60,- i porto. Det burde av denne grunn vært opplyst i tilbudsbrevet at det er snakk om en enkel batteridrevet håndstøvsuger.

Forbrukerombudet anser markedsføringstiltaket for å være villedende og utilstrekkelig veiledende, og av denne grunn i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
«Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 16. november 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N stadfestes.»

3. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet finner å kunne slutte seg til Forbrukerombudets vurdering av markedsføringstiltaket. Utformingen av markedsføringsmateriellet, sammenholdt med navnet på apparatet, gir inntrykk av at det dreier seg om en støvsuger av forholdsvis god kvalitet. Forbrukerne vil dessuten lett komme til å tro at det dreier seg om en støvsuger av vanlig størrelse, og ikke en håndstøvsuger. Etter Markedsrådets oppfatning foreligger det følgelig et betydelig avvik mellom støvsugerens kvalitet og de reklameskapte forventninger forbrukerne vil ha til den.

Det er videre reist spørsmål om Forbrukerombudets vedtak er så generelt utformet at det av denne grunn må oppheves. I denne sammenheng vil Markedsrådet vise til tidligere drøftelser av denne spørsmålsstillingen i sak 7/98 Bellini of Norway AS og N.N – Forbrukerombudet og sak 23/99 Charlie Postordre AS og N.N – Forbrukerombudet. Markedsrådet finner at vedtakets pkt. 2 i den foreliggende sak er så vidt formulert at det bør oppheves. Hvorvidt et slikt vedtak er overtrådt, vil være vanskelig å forholde seg til for klagerne. Dette vil skape en usikkerhet som er spesielt uheldig siden overtredelse av vedtaket utløser tvangsgebyr.

Klagen har etter dette delvis ført frem. Markedsrådet finner ikke at opphevelse av pkt. 2 i Forbrukerombudets vedtak medfører at klagerne bør tilkjennes saksomkostninger. Etter Markedsrådets syn har klagernes omkostninger knyttet seg til argumentasjon om de deler av Forbrukerombudets vedtak som er stadfestet.

Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen tas til følge for så vidt gjelder punkt 2 i Forbrukerombudets vedtak. For øvrig stadfestes Forbrukerombudets vedtak av 16. november 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N.