MR-1999-27: Sundance Norge AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 17.2.00

Klager: Sundance Norge AS

Innklaget: Forbrukerombudet,

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Seksjonssjef Sindre Fjell
7. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
8. Administrerende direktør Kai Engedal
9. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Spas Massasjebads markedsføring.

Forbrukerombudet mottok klage av 3.11.99 fra Sundance Norge AS på Spas Massasjebads markedsføring av massasjebad, der bl.a. påstanden om å være markedsleder ble benyttet. Klager mente dette var uriktig og villedende. Det ble også reist spørsmål ved riktigheten av en rekke «eneste»-, «beste»- og «er alene om»-påstander.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere saken.
På vegne av klager krevde advokat Olav Amund Haga i brev av 25.11.99 saken brakt inn for Markedsrådet.
Saken ble behandlet i Markedsrådets møte 17.1.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Spas Massasjebad markedsfører seg som markedsleder i Norge. Begrepet «markedsleder» vil av forbrukerne oppfattes som betydende «det firma som har størst markedsandel», det vil si som har størst omsetning innenfor et kalenderår. Det har ikke lykkes klager å få tilgang til Spas Massasjebads regnskaper for å sammenligne disse med regnskapene til de øvrige aktørene i bransjen.

Spas Massasjebad benytter også en rekke andre påstander som er feilaktige eller tvilsomme i markedsføringen, så som:

  • «Markedets mest avanserte massasjesystem»
  • «Best på massasje»
  • «Eneste badet med fullisolert kabinett»
  • «Massasjedyser med varm luft»
  • «Eneste massasjebadprodusent med fabrikkgaranti»

Markedsføringen er egnet til å påvirke forbrukerne sterkt vedrørende etterspørselen av varene.

Produktene er kostbare (50.000 – 200.000 kroner) og er laget for lang tids bruk. Villedende reklame vil ha stor betydning for forbrukerne både praktisk og økonomisk. Klager har selv mottatt henvendelser fra forbrukere som var villedet av markedsføringen til Spas Massasjebad.

Bransjen er liten. Bare ni firmaer opererer i markedet. Det er kun en eller svært få useriøse aktører i markedet, så det burde ikke være svært ressurskrevende å rydde opp i markedet.

Det er en forholdsvis ny bransje, og Forbrukerombudet bør komme inn i bildet på et tidlig tidspunkt for å ha en oppdragende effekt på markedet.

Markedsføringsloven setter i § 2 forbud mot å anvende uriktige eller villedende fremstillinger som er egnet til å påvirke etterspørselen etter en vare. Spas massasjebad har ikke dokumentert de påstander firmaet benytter i sin markedsføring. Kravet til dokumentasjon av slike påstander er strengt. Det må følgelig være grunnlag for å kreve at Forbrukerombudet tar saken opp til realitetsbehandling.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunnlag av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne.

Markedsrådet har i sak 5/1998 og 5/1999 gitt sin tilslutning til Forbrukerombudets nedprioritering av tilsvarende saker.

Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering av saken i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet vil innledningsvis presisere at saken for Markedsrådet kun gjelder spørsmålet om nedprioritering. Det vil således ikke bli tatt stilling til realiteten i saken.

Det er kun i rene unntakstilfeller at Markedsrådet omgjør Forbrukerombudets avgjørelser om prioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den aktuelle sak finner Markedsrådet å kunne slutte seg til Forbrukerombudets vurdering. Det kan ikke ses at forbrukerhensynene er så sterkt tilstede i saken at det tilsier at saken må prioriteres. I denne vurderingen er det lagt vekt på at det ikke foreligger klager fra forbrukere, selv om dette i seg selv ikke er avgjørende. Videre fremgår det forholdsvis tydelig at det er næringsinteresser som har foranlediget klagen, slik at saken mer naturlig hører hjemme i andre fora enn Markedsrådet.

For øvrig vil Markedsrådet bemerke at bruken av de refererte påstander ikke uten videre er uproblematisk. Dersom omsetningen av de aktuelle produktene øker, slik at en større gruppe forbrukere blir berørt av markedsføringen på området, kan dette tilsi at Forbrukerombudet etter hvert bør ta saksfeltet opp til behandling. Den nærmere vurdering av når dette måtte bli nødvendig overlates til Forbrukerombudet.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.