MR-1999-23: Charlie Postordre AS – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 27.8.99 etter markedsføringslovens § 14, jf. §§ 2, 3 og 4.

Vedtak av 17.2.00

Klager: 1. Charlie Postordre AS / 2. N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:

  1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
  2. Advokat Ole Bjørn Støle
  3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
  4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
  5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
  6. Seksjonssjef Sindre Fjell
  7. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
  8. Administrerende direktør Kai Engedal
  9. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 27.8.99 etter markedsføringslovens § 14, jf. §§ 2, 3 og 4.

Saken kom i gang ved at Forbrukerombudet mottok henvendelser fra forbrukere vedrørende et markedsføringstiltak fra Charlie Postordre AS, som inneholdt et budskap om at adressaten var personlig utvalgt til å motta et “Golden Watch” armbåndsur i premie/gave.

I brev av 20.7.99 orienterte Forbrukerombudet om at selve presentasjonen av tilbudet etter Ombudets syn var i strid med markedsføringsloven §§ 2 – 4. Forbrukerombudet ba av denne grunn om en bekreftelse på at tilsvarende markedsføringstiltak ikke ville bli benyttet i fremtiden. Forbrukerombudet varslet samtidig om at forbudsvedtak med tvangsgebyr etter markedsføringsloven § 14 jf. § 16 ville bli fattet dersom et skriftlig bekreftende svar ikke forelå innen den angitte fristen.

Forbrukerombudet fattet på denne bakgrunn følgende vedtak 27.8.99:
“1 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf. markedsføringsloven § 2, forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å anvende formuleringer som gir inntrykk av at mottakerne er med i en konkurranse/lotteri, eller tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe, så lenge dette ikke medfører riktighet.

2 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. markedsføringsloven § 4, jf. markedsføringsloven §§ 2 og 3, forbyr Forbrukerombudet firmaet Charlie Postordre AS og N.N i fremtidig markedsføring å anvende formuleringer som gir inntrykk av at det er knyttet kjøpeplikt til gaver/premier som tilbys, så lenge dette ikke medfører riktighet.

3 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Charlie Postordre AS v/styrets leder skal betale kr 500.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak under punktene 1 og 2 ovenfor.”

På vegne av Charlie Postordre AS og N.N klaget Advokatfirmaet Selmer DA v/adv. Thomas Steen Brandi Forbrukerombudets vedtak inn for Markedsrådet.

Saken ble behandlet i Markedsrådets møte 17.1.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Fra klagernes side anføres det at markedsføringstiltaket ikke strider mot reglene i markedsføringsloven.

Når det gjelder punkt 1 i vedtaket, mener klagerne at kundene som mottok den aktuelle utsendelsen faktisk tilhører en eksklusiv gruppe, slik at tiltaket ikke er i strid med markedsføringsloven § 2. Når det gjelder kunden i eksempelet, er han faktisk en av få i sitt område som har mottatt tilbudet. I tillegg er det slik at selv om tilbudet har gått ut til 200.000 personer, er det 400.000 tidligere kunder som ikke har mottatt tilbudet. Det må da være anledning til å si at kunden har “lagt mange kunder bak seg”.

Utvelgelsen av mottakerne av tilbudet har sin bakgrunn i kriterier for kundetilknytning, eksempelvis tidspunkt for siste kjøp, antall kjøp og samlet kjøpesum i en periode. Det er ikke riktig at markedsføringsmaterialet gir uttrykk for at det har vært foretatt noen loddtrekning. I dette tilfellet dreier det seg om e n premiering av gode kunder og ikke et lotteri.

Videre er det klagernes oppfatning at markedsføringstiltaket ikke gir et villedende inntrykk av kjøpeplikt. I brevet står det at “Du vil da i løpet av få dager motta din “GOLDEN WATCH”, sammen med dine bestilte varer, dekket av vår Charlie Garanti “fornøyde kunder” se baksiden for detaljer”. I “fornøyd-garantien” fremgår det at man ifølge deltakerbetingelsene kan motta gaver fra Charlie Postordre AS uten å bestille varer. Det fremgår således tydelig at det ikke foreligger noen kjøpeplikt. Garantien er lett synlig, og er plassert sentralt i forhold til bestillingsskjemaet. I tillegg fremgår det klart at kunden i det aktuelle eksempelet har forstått at han ikke har plikt til å bestille varer. Ettersom det er forbrukernes oppfatning av tiltaket som skal legges til grunn ved bedømmelsen, må også dette tilsi at det ikke gis inntrykk av at det foreligger noen kjøpeplikt.

For øvrig gjør klagerne oppmerksom på at det har kommet svært få klager i forbindelse med denne markedsføringen og dette produktet. I bedømmelsen av saken må det videre tas hensyn til at varen gis bort vederlagsfritt.

På denne bakgrunn mener klagerne at markedsføringstiltaket ikke strider mot markedsføringsloven. Vedtaket må følgelig oppheves.

I tillegg er punkt 1 og 2 i vedtaket for generelt utformet. Det vil være svært vanskelig for klagerne å fastslå hvilke tiltak som vil innebære en overtredelse av vedtaket. Dette må anses som betenkelig, særlig tatt i betraktning de høye tvangsgebyrer Forbrukerombudet utferdiger når det etter Ombudets oppfatning foreligger overtredelse av vedtaket.

I sak 23/1992 for Markedsrådet ble vedtaket opphevet på grunn av manglende angivelse av hvilket utsagn vedtaket rettet seg mot. Heller ikke i den aktuelle sak foreligger det noen angivelse av hva som konkret sett er ansett som stridende mot loven. Det er mer en generell lovtolkning som er overført til vedtaks form. Dette fører til at det ved nye markedsføringstiltak fra Charlie Postordre AS ikke vil foreligge noe konkret sammenligningsgrunnlag ved bedømmelsen av om det nye tiltaket strider mot vedtaket. Punkt 1 og 2 er således så generelt utformet at vedtaket også av denne grunn må oppheves.

Klagerne har nedlagt følgende påstand:
“1 Forbrukerombudets vedtak av 27. august 1999 oppheves.
2 Charlie Postordre AS og N.N tilkjennes saksomkostninger i henhold til forvaltningsloven § 36.”
3. Forbrukerombudets anførsler

Etter Forbrukerombudets vurdering er presentasjonen av tilbudet om “Golden Watch” i strid med markedsføringsloven §§ 2, 3 og 4.

Markedsføringstiltaket må for det første anses for å gi inntrykk av at mottakeren tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe. Det heter i tilbudsbrevet:

“Du er for øvrig en av de virkelige få som får denne sjansen” og “Etter å ha lagt mange av kundene bak deg, er du igjen i en eksklusiv krets som kan si […]”.

Dette gir inntrykk av at mottakeren er spesielt utvalgt og er en av svært få som har mottatt tilbudet.

Videre gir tilbudet om “Golden Watch” inntrykk av at mottakeren har vært med i et lotteri/konkurranse. I brevet er det avbildet en leveringsseddel som bevis på at klokken er reservert til mottakeren. På leveringsseddelen står det: “Premie nr. 1”.

Forbrukerombudet har lagt til grunn at det ikke var foretatt noen loddtrekning, og finner at mottakeren ikke var i en spesielt eksklusivt utvalgt gruppe. Det vises til brev av 7.7.99 hvor det går frem at tilbudet i virkeligheten er sendt til rundt 200.000 individuelle adresser i Norge.

Forbrukerombudet anser derfor presentasjonen av tilbudet om “Golden Watch” for å være villedende overfor forbrukerne, og av denne grunn i strid med markedsføringsloven § 2.

Videre gir markedsføringsmaterialet inntrykk av kjøpeplikt.

I brevet fremgår følgende:
“Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut ditt bestillings/ premiekravskjema på baksiden av dette brev, å sende det til meg i vedlagte svarkonvolutt, så raskt som mulig. Du vil da i løpet av få dager motta din “Golden Watch”, sammen med dine bestilte varer,[…]”.

Etter Forbrukerombudets vurdering gir brevet inntrykk av at tilbudet om gaven “Golden Watch” forutsetter at mottakeren kjøper andre varer.

Innklagede har opplyst i brev av 7.7.99 at det ikke er knyttet noen kjøpeplikt til gaven.

Forutsetningen for at tilbudet om “Golden Watch” skal kunne betraktes som et selvstendig tilbud og dermed gå klar av markedsføringsloven § 4, er at det fremgår på en tilstrekkelig tydelig måte av tilbudet at det ikke er knyttet noen kjøpeplikt til gaven. Det er ikke tilstrekkelig å opplyse om den separate bestillingsmuligheten på bestillingskupongen. Det må fremgå tydelig i tilknytning til tilbudet at produktet kan bestilles separat. Disse spørsmålene er tidligere behandlet av Markedsrådet i sak nr. 4/1994 og 12/1996.

I dette tilfellet er det ikke inntatt noen opplysninger om at mottakeren kan bestille “Golden Watch” separat.

Markedsføringstiltaket må på denne bakgrunn anses for å være i strid med markedsføringsloven § 4.

Når det i dette tilfellet gis inntrykk av at gaven er betinget av at mottakeren også bestiller andre varer, og dette ikke er tilfellet, anses markedsføringstiltaket for å være villedende og utilstrekkelig veiledende, og av denne grunn i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
“Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 27. august 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N stadfestes.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har vurdert saken i forhold til markedsføringsloven §§ 2, 3 og 4.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at markedsføringsmaterialet gir inntrykk av at mottakerne tilhører en eksklusiv gruppe. Etter Markedsrådets syn er det utvilsomt at det ikke dreier seg om en eksklusiv gruppe i den foreliggende sak. Selv om det etter det opplyste skal være 400.000 tidligere kunder som ikke har mottatt tilbudet, vil en gruppe på 200.000 mennesker neppe kunne kalles eksklusiv i denne sammenhengen. En gjennomlesning av materialet vil videre etter Markedsrådets oppfatning etterlate et inntrykk av at kunden har vært deltaker i en konkurranse eller et lotteri. Klagerne har opplyst at så ikke er tilfelle. Markedsføringstiltaket må derfor anses for å være i strid med markedsføringsloven § 2.

I teksten i markedsføringsmaterialet fremgår blant annet følgende: “Det eneste du trenger å gjøre, er å fylle ut ditt bestillings/premiekravskjema på baksiden av dette brev, å sende det til meg i vedlagte svarkonvolutt, så raskt som mulig. Du vil da i løpet av få dager motta din “Golden Watch”, sammen med dine bestilte varer,[…]”. Øverst i bestillingsskjemaet står det videre “Sammen med bestillingen din får du armbåndsuret “Golden Watch”. D isse formuleringer gir inntrykk av at kunden må bestille varer for å motta klokken. Riktignok er det på samme side opplyst at det er adgang til å motta uret uten å bestille varer. Dette er imidlertid for det første forklart under et avsnitt som etter sin overskrift dreier seg om helt andre forhold. I tillegg står passusen langt nede i denne rubrikken, som i tillegg er skrevet med meget små bokstaver. Det må kunne antas at svært mange av kundene ikke vil oppfatte at det er adgang til å motta uret uten å bestille varer. Etter Markedsrådets syn gis det således inntrykk av at det foreligger kjøpeplikt. Tiltaket må følgelig anses for å være i strid med forbudet mot tilgift i markedsføringsloven § 4. I tillegg finner Markedsrådet at markedsføringstiltaket på dette punkt er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3.

Klagerne har anført at punkt 1 og 2 i Forbrukerombudets vedtak er så generelt utformet at vedtaket av denne grunn må oppheves. Markedsrådet viser til drøftelsen av den prinsipielle siden av dette i Markedsrådets sak 7/98, Bellini of Norway AS og N.N – Forbrukerombudet. Det fremgår av saksdokumentene hvilke formuleringer det er Forbrukerombudet har reagert på. Dersom et forbudsvedtak skal få noen virkning, må det være adgang til å forby også markedsføringstiltak som ligner på det tiltak som foreligger til behandling. Det er i saken klart at vedtaket ville blitt opprettholdt dersom de spesifikke utsagn hadde vært nevnt, med en tilføyelse om at også lignende utsagn ble forbudt. Det kan da i dette tilfellet ikke føre til at vedtaket må oppheves at Forbrukerombudet i saken har nedlagt forbud mot bestemte typer utsagn, så lenge utsagnene ikke medfører riktighet, uten å referere de spesifikke utsagn som foranlediget saken. Etter en konkret vurdering finner Markedsrådet at det i saken her må kunne godtas at Forbrukerombudet har nøyet seg med en beskrivelse av hvilke typer utsagn som forbys.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen tas ikke til følge, og Forbrukerombudets vedtak av 27. august 1999 mot Charlie Postordre AS og N.N stadfestes.

Tilbake til toppen