MR-1999-15: Natur og Ungdom – Forbrukerombudet

Vedtak av 26.10.1999

Klager: Natur og Ungdom v/Einar Håndlykken

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
7. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en kinoreklame for Oslo Arbeiderparti. Reklamen består av stillestående bilder. Under bildene står det «Det har blitt for dyrt å reise kollektivt i Oslo» og «Bedre og billigere med Arbeiderpartiet».

Forbrukerombudet mottok klage av 27.7.99 på kinoreklamen fra organisasjonen Natur og Ungdom. Klager anførte at reklamen var i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 og 3.

Forbrukerombudet avviste saken 28.7.99 på bakgrunn av at handlingen ikke kunne anses å være foretatt i næringsvirksomhet. Klager var uenig i Forbrukerombudets avgjørelse, og krevde 18.8.99 saken brakt inn for Markedsrådet.

Saken ble behandlet 30.9.99. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Den påklagede reklamefilmen gir et uriktig inntrykk av Arbeiderpartiets politikk, når partiet fremstilles som om det arbeider for å ivareta kollektivtrafikkens interesser. Arbeiderpartiets markedsføring er i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 og 3.

Markedsføringsloven må også gjelde for politisk reklame. Det er ingenting som tilsier at det i denne type reklame skal være lov til å villede og spre uriktig informasjon, mens det for bedrifter gjelder et strengere lovverk. Problemstillingen er sammenfallende med lignende problemstillinger innen rent økonomisk virksomhet. Bruk av uttrykk som «billigere og bedre», uten at dette kan dokumenteres, er en typisk form for reklame som ikke er tillatt.

Hovedformålet med regelverket er å beskytte forbrukerne mot villedende reklame, og å sikre rettferdige konkurransevilkår. Forbrukerne skal slippe å kjøpe produkter eller på annen måte erlegge ytelser på et uriktig grunnlag. I dette tilfellet har markedsføringen et klart formål, nemlig å få folk til å stemme på Arbeiderpartiet ved valget. Reklamefilmen skiller seg dermed fra generelle innlegg i samfunnsdebatten. Dersom denne formen for markedsføring ikke skal rammes av loven, vil dette innebære at reklame for politiske budskap havner i et lovtomt rom. Det vil være rimelig at forbrukerne beskyttes mot villedende reklame også på dette feltet, og det er derfor naturlig at markedsføringsloven defineres til også å gjelde for denne virksomheten.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet om å realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Det er et vilkår for at markedsføringsloven skal komme til anvendelse at handlingen er foretatt i næringsvirksomhet, jf. markedsføringsloven §§ 1-9. Forbrukerombudet anser det for å være klart at reklamefilmen inneholder et politisk budskap og er et innlegg i valgkampen. Politisk reklame kan ikke anses å være foretatt i næringsvirksomhet, og forholdet faller derfor utenfor markedsføringslovens anvendelsesområde.

Ytringsfriheten i grunnlovens § 100, er til hinder for at markedsføringsloven gis et videre anvendelsesområde enn det som uttrykkelig fremgår av loven.

Det vises til Markedsrådets saker 4/77, 1/90 og 8/97, hvor Markedsrådet i samtlige tilfeller fant at det var riktig å avvise saker som måtte anses å gjelde innlegg i den alminnelige samfunnsdebatt.

Det nedlegges slik påstand:
«Klagen over Forbrukerombudets avvisning av å realitetsbehandle klagen på Oslo Arbeiderpartis reklamekampanje tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsføringsloven gjelder kun for handlinger foretatt i næringsvirksomhet. Det er uten tvil politiske ytringer som fremkommer i den aktuelle reklamen. Reklamen faller følgelig utenfor lovens virkeområdet. Markedsrådet viser til Forbrukerombudets redegjørelse, og slutter seg til ombudets standpunkt.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen over Forbrukerombudets avvisning av å realitetsbehandle klagen på Oslo Arbeiderpartis reklamekampanje tas ikke til følge.