MR-1999-07: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14.7.1999

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
3. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
4. Advokat Nina Reiersen
5. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Handelshøyskolen BI sin markedsføring av siviløkonom-studiet.

Forbrukerombudet (FO) mottok klage fra N.N. på Handelshøyskolen BI sin annonse for siviløkonomstudiet i Tønsberg Blad 23.3.99. Forbrukerombudet fant i brev av 24.3.99 ikke å kunne prioritere saken nå.

Klager godtok ikke dette, og krevde nedprioriteringsspørsmålet vurdert av Markedsrådet.

Saken ble behandlet 17.6.99. Ingen av partene møtte.

2. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet har overfor klager vist til at det på grunnlag av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering av saken i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Det nedlegges slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.

3. Klagers anførsler

Klager anfører at det ikke er mulig å få arbeid på bakgrunn av en utdannelse som siviløkonom. De personer med denne utdannelsen som blir tilbudt arbeid, får tilbudet på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn utdannelsen som siviløkonom. Dette tilsier også at påstanden om en begynnerlønn på kr 270.000 er feil, ettersom et slikt lønnstilbud i så fall ikke er begrunnet i vedkommendes utdannelse, men i andre forhold. Annonsen gir derfor et feilaktig inntrykk av at en siviløkonom er svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Klager viser til at en utgave av Det Internasjonale Handelskammers Grunnregler for reklamepraksis, revidert i 1973, inneholdt bestemmelser om det aktuelle forhold. Av den fremlagte kopi fremgår det av artikkel 86 nr. 2 at verdien av anerkjente grader ikke måtte overdrives, og at reklame ikke måtte inneholde overdrevne forespeilinger om muligheter for stilling eller lønn etter avsluttet kurs.

Klager mener at saken fyller kravet til «stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning», og mener at den bør behandles ut fra hensynet til forbruker.

Det nedlegges slik påstand:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

4. Markedsrådets bemerkninger

Klager har i løpet av saken anført at en rekke av Markedsrådets medlemmer må anses som inhabile. Markedsrådet tok standpunkt til disse anførslene i møte 26.4.99. Klager var uenig i utfallet av vurderingen, og Markedsrådet har derfor igjen vurdert sin habilitet. Markedsrådet kan ikke se at det foreligger verken absolutte eller spesielle inhabilitetsgrunner, og klagers innsigelser om dette tas ikke til følge.

For Markedsrådet dreier saken seg om spørsmålet om nedprioritering, og det vil således ikke bli tatt stilling til om den påklagede markedsføring er i strid med markedsføringsloven.

Det vil kun være i enkelte unntakstilfeller at Markedsrådet overprøver Forbrukerombudets avgjørelser i nedprioriteringsspørsmål. Forbrukerombudet vil selv ha den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og således ha det beste grunnlag for å treffe avgjørelser om prioritering. Det må derfor foreligger helt spesielle grunner for at Markedsrådet skal be Forbrukerombudet realitetsbehandle en sak. Markedsrådet kan ikke se at saken har verken stor praktisk eller økonomisk betydning for den gjennomsnittlige forbruker. Det foreligger derfor ikk e grunnlag for å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle saken.

Klagen har således ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.