MR-1999-05: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 28.4.1999

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Rådgiver Sindre Fjell
7. Seniorrådgiver Per Øivind Andresen
8. Advokat Cathrine Lødrup
9. Studierektor Stein Erik Selfors

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Spas Massasjebads markedsføring.

Forbrukerombudet mottok klage av 14.12.98 fra N.N. på Spas Massasjebads markedsføring. Forbrukerombudet fant i brev av 15.12.98 ikke å kunne prioritere saken nå. I brev av 7.1.99 krevde klager at spørsmålet om nedprioritering skulle bringes inn for Markedsrådet.

Klager ga ved begynnelsen av saken uttrykk for at han ønsket å være anonym overfor Spas Massasjebad. Forbrukerombudet kom til at det ikke forelå hjemmel for å unnta opplysninger om klagers navn ved oversendelse til Markedsrådet. Pr. telefon med Forbrukerombudet 1.2.99 samtykket klager i at hans navn fremgår av saken.

Saken ble behandlet i Markedsrådet 15.3.99. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener det benyttes påstander i markedsføringen som er uriktige eller på annen måte villedende. Det gjelder bl.a. følgende påstander:

«Vi har vært lengere på markedet enn noen andre, Norges største utstilling av massasjebad, …våre bad har klare konstruksjonsmessige fordeler, bygd for å vare en livstid og har de beste garantiene som er i markedet, Hot Springs er verdens ledende produsent, eneste produsent som har 100% filtrering av alt vann, eneste som har fullisolerte bad, ingen installasjonsutgifter, trenger kun en vanlig 10 ampere enfas kurs strømtilkobling.»

Klager anfører bl.a. at massasjebad til utendørs bruk er en svært ny type produkt på det norske markedet. I gjennomsnitt koster et slikt produkt ca kr 80.000,-, og det blir solgt ca 500 stk. pr. år i Norge. Skaden forbrukeren kan bli utsatt for er dermed stor. Det er derfor viktig at forbrukeren kan stole på selgeren. Forbrukerombudet må ta opp denne saken til behandling, da det ikke finnes noen instans forbrukeren ellers kan henvende seg til. Klager ønsker derfor Markedsrådets vurdering av Forbrukerombudets nedprioritering av denne saken.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at det på grunnlag av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Det vises også til at Markedsrådet i sak 5/1998 har gitt sin tilslutning til Forbrukerombudets nedprioritering av en tilsvarende sak. Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering av saken i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet finner å kunne slutte seg til Forbrukerombudets anførsler slik de fremkommer over, og har ingen bemerkninger til ombudets avgjørelse om å ikke prioritere realitetsbehandling av saken. Markedsrådet har i denne sammenheng blant annet lagt vekt på at det i saken ikke foreligger klager fra forbrukere.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.