MR-1998-26: N.N. – Kjekstad Golfklubb

Vedtak 28.4.99

Klager: N.N.

Innklaget: Kjekstad Golfklubb

1. Sakens bakgrunn

Saken gjaldt klage over Forbrukerombudets nedprioritering av en klage på Kjekstad Golfklubbs vedtekter.

Forbrukerrådet i Buskerud oversendte 2.6.98 en henvendelse fra N.N. og ba Forbrukerombudet vurdere Kjekstad Golfklubbs vedtekter. Forbrukerombudet fant i brev av 9.6.98 ikke å kunne prioritere saken. Den 12.6.98 krevde klager at nedprioriteringsspørsmålet ble brakt inn for Markedsrådet.

Saken ble behandlet i Markedsrådet 15.3.99. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på Kjekstad Golfklubbs vilkår og rutiner for avtaleinngåelse samt etterfølgende inkassokrav.

I 1997 søkte N.N. om medlemsskap i Kjekstad Golf-klubb. Hun fylte ut et søknadskjema og fikk senere tilsendt en giropålydende kr 12.900,-. Hun unnlot å betale beløpet, over-bevist om at hun da ikke var medlem. I brev av 4.5.98 ble hun så informert om at medlemsskapet var slettet, men at ford-ringen på kr 12.900,- besto og ville bli oversendt til inkasso.

Klager ønsker at Forbrukerombudet vurderer om Kjekstad Golfklubbs vedtekter er urimelige og i strid med markeds-føringslovens § 9a.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet fastholder avvisningen. Forbrukerombudet må prioritere sin virksomhet med kontroll av avtalevilkår og sette inn tiltak på de områder hvor behovet anses størst. Forbrukerombudet finner ikke at allmenne hensyn tilsier at en vurdering av innklagedes vedtekter etter markedsføringsloven § 9a skal prioriteres.

Forbrukerombudet vil nedlegge slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Kjekstad Golfklubbs vedtekter etter markedsføringslovens § 9a, tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har ingen bemerkninger til at Forbrukerombudet ut fra et prioriteringshensyn har valgt å ikke ta saken opp til realitetsbehandling. Markedsrådet kan ikke se at saken berører så sterke forbrukerhensyn at det skulle tilsi en prioritering av saken.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering tas ikke til følge.