MR-1998-16: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak 29.10.98

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

1. Saksforholdet

Saken gjelder klage på at Forbrukerombudet har nedprioritert å foreta en realitetsbehandling av om utsagnet «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen» er i strid med markedsføringslovens § 2.

I sin annonse for pengespillet «Extra», blant annet innrykket i Dagbladet i november 1997, bruker Norsk Tipping AS utsagnet «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen». Klager henvendte seg til Forbrukerombudet i brev av 21.11.97 og reiste spørsmål om annonsen er i strid med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet besvarte brevet med at han fant det naturlig å avvente den videre behandling av klagen inntil utfallet av Markedsrådets behandling av sak 21/97 forelå. Sak 21/97 gjaldt spørsmålet om å oppgi vinnersjanser ved lottospill.

Klager utdypet sitt syn i brev av 11.12.97 og 15.12.97.

Forbrukerombudet skrev til klager og orienterte om at Markedsrådet i sak 21/97 ikke fant at det forelå så sterke forbrukerhensyn at det tilsa at Forbrukerombudet realitetsbehandlet saken. Da den aktuelle klagen hadde store likhetspunkter med sak 21/97, ble klager orientert om at Forbrukerombudet ikke ville prioritere videre behandling av saken.

Klager begjærte saken brakt inn for Markedsrådet i brev av 11.1.98 og utdypet ytterligere sitt syn i flere etterfølgende brev. Saken ble brakt inn for Markedsrådet ved Forbrukerombudets brev av 24.8.98. Behandling av saken fant sted i Markedsrådets sesjon den 21.9.98. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager anfører at spillet «Extra» har så lav gevinstandel og få premier at det må anses som villedende å anvende et utsagn som naturlig kan leses som et vinnerløfte til hver enkelt spiller. Klager spør om det i en tid hvor avisene skriver om grådighetskultur og folk som lider av spillegalskap, er tillatt i reklamen kun å opplyse at noen som spiller vil vinne mye, uten samtidig å opplyse om prisen for å delta i spillet og sannsynligheten for å vinne.

På denne bakgrunn mener klager at annonsen må sies å være et ganske klart tilfelle av uriktig eller på annen måte villedende framstilling for å påvirke etterspørselen. Videre hevder han at annonsen utnytter folks naivitet ved at den fokuserer på vinnerløftet, størrelsen på toppgevinsten, samt lykkeønskninger fra Norsk Tipping.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet om å realitetsbehandle om utsagnet «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen» i annonsen for «Extra» er i strid med markedsføringsloven § 2.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at utfallet i sak 21/97 var avgjørende for spørsmålet om realitetsbehandling av saken. Da resultatet ble at Markedsrådet ikke tok klagen på Forbrukerombudets nedprioritering til følge, ønsker Forbrukerombudet heller ikke å prioritere videre behandling av denne saken.

I motsetning til ved pengespillet «Lotto», er det ved penge-spillet «Extra» kun én spiller som kan vinne hovedgevinsten på 2 millioner. Annonsen for «Extra» fokuserer ikke på hvor enkelt det er for spillerne å vinne denne hovedgevinsten. Til tross for at sakene er noe forskjellige, mener Forbrukerombudet at sakene likevel har såpass store likhetstrekk at det berettiger standpunktet om å nedprioritere denne saken.

Forbrukerombudet vil nedlegge følgende påstand:
Klagen på at Forbrukerombudet har nedprioritert å foreta en realitetsbehandling av om utsagnet «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen» er i strid med markedsføringslovens § 2 tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har etter omstendighetene ikke noe å bemerke til Forbrukerombudets standpunkt om å nedprioritere saken. Det finnes tilstrekkelig å vise til den be grunnelse for Forbrukerombudets standpunkt som er gjengitt foran og som Markedsrådet slutter seg til.

Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på at Forbrukerombudet har nedprioritert å foreta en realitetsbehandling av om utsagnet «Vinn opptil 2 millioner mens du sitter i godstolen» er i strid med markedsføringslovens § 2 tas ikke til følge.