MR-1998-12: N.N. – Bolig og Næringsbanken ASA

Saken gjelder en avisannonse for boliglån i Bolig- og Næringsbanken ASA (Bnbank). Annonsen illustrerer bankens tilbud om relativ reduksjon av lånets nominelle rente de fire første årene av lånets løpetid.

Vedtak 23.9.98

Klager: N.N.

Innklager: Bolig og Næringsbanken ASA

1. Saksforholdet

Saken gjelder en avisannonse for boliglån i Bolig- og Næringsbanken ASA (Bnbank). Annonsen illustrerer bankens tilbud om relativ reduksjon av lånets nominelle rente de fire første årene av lånets løpetid. Markedsføringen ble vurdert av Forbrukerombudet, som i brev av 9. mars 1998 kom til at forholdet ikke strider mot markedsføringsloven. I brev av 18. mars 1998 krevde klager å få saken vurdert av Markedsrådet. Saken ble deretter brakt inn for Markedsrådet ved Forbrukerombudets brev av 15. mai 1998.

Saken ble behandlet i Markedsrådet den 24.8.98 uten at noen av partene var tilstede.

2. Forbrukerombudets vurdering

For å illustrere en rentereduksjon på 0,2 prosentpoeng benyttes det i annonsen søyler som varierer i høyde fra ca. 1,8 cm. for høyeste rente som er angitt til å være 4,75%, til 0,8 cm. for laveste rente angitt til 4,55%. Dette vil si en skala hvor ett prosentpoeng tilsvarer 5 cm. For at søylene skulle gi et visuelt korrekt bilde i denne skalaen, skulle høyeste søyle (4,75%) ha vært 23,75 cm. og laveste 22,75 cm. høy.

Forbrukerombudet er enig med klager i at søylediagrammet i annonsen gir et visuelt galt bilde, men har ved vurderingen i forhold til markedsføringslovens bestemmelser lagt avgjørende vekt på at nominell rente for hvert år er angitt med tall over hver søyle i diagrammet, og at den samlede rentereduksjon samt lånets effektive rente er tydelig opplyst med tall. Etter en samlet vurdering av fremstillingen i annonsen fant ikke Forbrukerombudet at annonsen var i strid med markedsføringsloven.

3. Klagers anførsler

Klager anfører at fremstillingen av lånerenten i annonsens søylediagram er misvisende fordi de nederste delene av søylene er “kuttet av”. Som vedlegg til brev av 18.3.98 har klager vist hvordan diagrammet korrekt sett skulle vært utformet.

Det hevdes at annonsen er et grovt brudd på markedsføringslovens §§ 2 og 3.

Klager har ikke utformet noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Med hjemmel i markedsføringslovens § 12, jfr. §§ 2 og 3, forbyr Markedsrådet Bolig- og Næringsbanken ASA å benytte annonsen med avkuttet søylediagram eller tilsvarende fremstilling i sin markedsføring for å illustrere rentereduksjon på boliglån.”

4. Innklagedes anførsler

Innklagede anfører at annonsen angir tydelig i tall både nominell og effektiv rente, samt total rentereduksjon. På denne bakgrunn mener innklagede at annonsen ikke kan anses som villedende. I tillegg anfører innklagede at annonsens fremstilling får frem poenget med nedtrapping av renten på en mer illustrerende måte enn dersom søylene i sin helhet skulle vært tatt med. Etter innklagedes oppfatning må dette være i forbrukerens interesse.

Innklagede har ikke lagt ned noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Klagers påstand tas ikke til følge.”

5. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet kan si seg enig i at diagrammet isolert sett gir et feilaktig bilde av reduksjonens størrelse. Imidlertid går de aktuelle tall tydelig frem av annonsen, og Markedsrådet har etter en konkret vurdering kommet til at markedsføringen neppe kan anses som stridende mot markedsføringslovens bestemmelser. Markedsrådet finner derfor å kunne slutte seg til Forbrukerombudets vurdering i saken.

Klagen tas etter dette ikke til følge.
Avgjørelsen er enstemmig.

6. Vedtak

Klagen tas ikke til følge.

Tilbake til toppen