MR-1998-05: Spas Massasjebad – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets avgjørelse av 5.3.98 om nedprioritering av klage fremsatt av Spas Massasjebad. Klagen gjaldt påstander i markedsføringen til Sundance Norge AS.

Klager: Spas Massasjebad

Innklaget: Forbrukerombudet

1. Saksforholdet

Klager anførte at et konkurrerende firma benyttet uriktige og villedende påstander i markedsføringen. I tillegg ble det anført at angjeldende firma benyttet forfalskede bilder i reklamen. For øvrig ba klageren om Forbrukerombudets vurdering av firmaets priser. FOs nedprioritering av saken ble påklaget til Markedsrådet. Rådet hadde ingen bemerkninger til at Forbrukerombudet ut fra et prioriteringshensyn hadde valgt ikke å ta saken opp til realitetsbehandling.

Markedsrådet fant heller ikke at det forelå så sterke forbrukerhensyn knyttet til saken at det var grunn til særskilt prioritering av den.


Saken gjelder Forbrukerombudets avgjørelse av 5.3.98 om nedprioritering av klage fremsatt av Spas Massasjebad. Klagen gjaldt påstander i markedsføringen til Sundance Norge AS.

I brev av 27.3.98 krevde klager å få avgjørelsen om nedprioritering prøvd av Markedsrådet. Saken ble deretter brakt inn for Markedsrådet ved Forbrukerombudets brev av 17.4.98.

Saken ble behandlet i Markedsrådet 15.6.98, uten at noen av partene var til stede.

2. Klagers anførsler

Klager anfører at Sundance Norge AS anvender påstander som er uriktige eller villedende på annen måte i markedsføringen. Det vises til bl.a. følgende påstander:
Verdens ledende innen hydroterapi. Beste spa i verden. Mest profesjonelle nettverk med forhandlere noen gang grunnlagt. Mest perfekte massasje i verden. Konstruert for utendørs plassering i norsk klima. 100% filtrering. Strømforbruk kr 100,- pr. måned.

I tillegg anføres det at Sundance Norge AS benytter forfalskede bilder i reklamen. Forøvrig ba klager om Forbrukerombudets vurdering av firmaets priser.

Klager anfører at forbrukerne ikke får den trygghet og de fordeler som Sundance Norge AS lover i sin markedsføring. Klager har dessuten mistet kunder som følge av konkurrentens påstand om å være «best». Dette er bakgrunnen for klagers ønske om å få nedprioriteringen vurdert av Markedsrådet.

Klager har nedlagt slik påstand:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet anfører at det på grunn av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til realitetsbehandling. En sak må dreie seg om forhold som har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne for å bli tatt opp til behandling. I denne saken er forbrukerhensynet ikke tilstrekkelig sterkt til å tilsi at saken gis høy prioritering i forhold til andre saker som Ombudet har til behandling.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av saken tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har ingen bemerkninger til at Forbrukerombudet ut fra et prioriteringshensyn har valgt ikke å ta saken opp til realitetsbehandling nå. Markedsrådet finner heller ikke at det foreligger så sterke forbrukerhensyn knyttet til saken at det er grunn til særskilt prioritering av den.

Klagen tas etter dette ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen over Forbrukerombudets beslutning om ikke å ta saken opp til realitetsbehandling nå, tas ikke til følge.

Tilbake til toppen