MR-2018-1029: Nedprioritering av klage på Mount Everst Bace Camp Trek

1. Sakens bakgrunn

Forbrukertilsynet mottok den 20.3.2018 en henvendelse fra klageren om det hun mente var villedende markedsføring fra selskapet. Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev til klageren av 19.9.2018 viste de til ressurshensyn. I e-post av 13.10.2018 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet den 7.11.2018.

2. Klagens anførsler

Klageren forklarer at hun bestilte en guidet tur til Mount Everest gjennom nettsiden www.toureverestbasecamp.com, men at selskapet både ga feilaktige opplysninger om pris samt ikke leverte alle tjenestene avtalen inkluderte. Hun anfører at det foreligger villedende markedsføring og mener derfor Forbrukertilsynet burde stenge nettsidene til selskapet slik at ikke andre forbrukere også blir lurt.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Etter en nærmere vurdering, velger Forbrukertilsynet å ikke ta opp denne klagen til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Mount Everest Bace Camp Trek tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.
Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene. Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.
I tillegg bemerker Markedsrådet at det synes tvilsomt hvilken myndighet Forbruketilsynet har til å agere overfor et tysk selskap som har markedsført seg gjennom en «.com-nettside».
Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på Mount Everest Bace Camp Trek tas ikke til følge.