FOV-2022-7125: Tinde Energi AS – Pålegg om å gi opplysninger

Publisert:
Oppdatert:

Pålegg om å gi opplysninger – varsel om løpende tvangsmulkt, jf. mfl. § 34 jf. mfl. § 41 tredje ledd

1 INNLEDNING

Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, senest deres e-post av 26. oktober 2022.

Til tross for utsatt svarfrist, skriver dere i deres e-post at Tinde Energi AS ikke har mulighet til å fremskaffe en slik liste Forbrukertilsynet ber om i brev av 17. oktober 2022. Forbrukertilsynet stiller seg uforstående til dette.

Dere har selv informert om at dere har en liste over alle kunder dere har overtatt fra GNP Energy Norge AS, denne er til og med oversendt som vedlegg til deres brev av 9. oktober 2022. Denne listen inneholder blant annet informasjon som kundenummer, kundetype (privat eller bedrift), størrelsen på avtalt pristak og for hvilken periode det er avtalt pristak for hver av kundene. Med så mye informasjon om hver enkelt kunde som ble overtatt fra GNP Energy Norge AS, kan ikke Forbrukertilsynet se at det kan være problematisk å fremskaffe en slik liste som vi har bedt om å få tilsendt. Dersom dere ikke har IT-verktøy e.l. som kan gjøre oppgaven for dere, må den gjøres manuelt.

I tillegg registrerer vi at dere ikke har gitt alle opplysninger og dokumentasjon vi etterspør i vårt pålegg om å gi opplysninger og dokumentasjon av 30. september 2022.

Forbrukertilsynet pålegger derfor Tinde Energi AS å gi opplysningene og dokumentasjonen spesifisert i punkt 2 nedenfor senest 31. oktober 2022 kl. 12.00.

Dersom vi ikke har mottatt opplysningene innen denne fristen, varsler vi herved at vi vil fatte vedtak om at selskapet vil bli ilagt tvangsmulkt for hver dag selskapet ikke etterkommer pålegget om å gi opplysninger, jf. mfl. § 34, jf. § 41 tredje ledd. Vår foreløpige vurdering er at tvangsmulkten i så fall vil utgjøre minimum kr. 10 000 per dag pålegget ikke oppfylles.

Opplysningene og dokumentasjonen vi har bedt om, samt eventuelle kommentarer, bes oversendt snarest og senest 31. oktober 2022 kl. 12.00 til saksbehandler på e-post lmha@forbrukertilsynet.no.

2 DE OPPLYSNINGER OG DEN DOKUMENTASJON VI KREVER

Vi ber igjen om følgende opplysninger og dokumentasjon i saken:

Opplysninger og dokumentasjon relatert til kunder som er overført fra GNP Energy Norge AS til Tinde Energi AS:

a) En liste over alle privatkunder med pristaksavtale som ble overdratt fra GNP Energy Norge AS til Henriksen Gruppen AS. Listen må vise hvilke av disse privatkundene som fremdeles har den overdratte pristaksavtalen med Tinde Energi AS og hvilke av disse privatkundene som ikke lenger har den overdratte pristaksavtalen med Tinde Energi AS, uavhengig av årsaken til at avtalen er opphørt (utløp eller oppsigelse fra en av partene). Listen må som inneholde navn på alle privatkundene, deres målerpunktnummer og målerpunkt-ID. For ordens skyld presiserer vi at listen skal inneholde en oversikt over hvilke av privatkundene som Tinde Energi AS overtok fra GNP Energy Norge AS som fortsatt er kunder hos Tinde Energi AS, og hvem som ikke lenger er kunder hos Tinde Energi AS uavhengig av årsaken til at kundeforholdet ble avsluttet. Listen bør helst sendes oss i Excel-format, men dette er ikke et krav dersom dette er teknisk svært byrdefullt.

Opplysninger og dokumentasjon relatert til kunder av Tinde Energi med fastprisavtaler eller avtaler med pristak som har fått sagt opp sitt avtaleforhold:

b) Forbrukertilsynet ber dere oppgi eksakt antall kunder som dere i perioden etter 1. juli 2022 har meldt inn til nettselskaper at er sagt opp som kunde av Tinde Energi AS. Dette omfatter også kunder som har fått sagt opp sitt avtaleforhold grunnet «misforståelse / teknisk feil».

c) Forbrukertilsynet ber dere dokumentere denne «misforståelsen / tekniske feilen» dere omtaler i deres svarbrev av 9. oktober 2022 punkt m. I samme punkt omtaler dere en fil, vi ber om å få denne tilsendt.

d) Forbrukertilsynet ber om dokumentasjon som viser hva Tinde Energi AS har gjort for å rette opp i feilen overfor kundene som feilaktig har fått sagt opp sitt avtaleforhold med Tinde Energi AS.

Forbrukertilsynet pålegger Tinde Energi AS å gi opplysningene i punkt a) – d) ovenfor senest mandag 31. oktober 2022 kl. 12.00.

Dersom vi ikke har mottatt opplysningene innen denne fristen, varsler vi herved at vi vil fatte vedtak om at selskapet vil bli ilagt tvangsmulkt på minimum kr 10 000 for hver dag selskapet ikke etterkommer pålegget om å gi opplysninger, jf. mfl. § 34, jf. § 41 tredje ledd.

3 RETTSLIG GRUNNLAG – MFL. § 34 OG § 41 TREDJE LEDD

Etter markedsføringsloven § 34 første ledd plikter enhver å gi Forbrukertilsynet de opplysninger som tilsynet krever for å kunne utføre sine gjøremål etter loven, herunder opplysninger som er nødvendige for å vurdere om en handelspraksis er urimelig. Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig, innen en fastsatt frist. Forbrukertilsynet kan kreve utlevert alle typer informasjon og bærere av slik informasjon.

Opplysningsplikten går foran eventuell taushetsplikt som følge av lov, pålegg eller avtale, jf. mfl. § 34 fjerde ledd. Dette gjelder imidlertid ikke for kvalifisert taushetsplikt, dvs. taushetsplikt som går foran vitneplikten etter straffeprosesslovens regler i §§ 117 til 120. Vi kan ikke se at det i denne saken er snakk om kvalifisert taushetsplikt, og plikten til å utlevere den aktuelle informasjonen går etter vårt syn dermed foran eventuell taushetsplikt som Tinde Energi AS måtte ha basert på lov, pålegg eller avtale, jf. mfl. § 34 fjerde ledd.

For å sikre at pålegg om å gi opplysninger etter mfl. § 34 etterkommes, kan Forbrukertilsynet fastsette en tvangsmulkt som den som pålegget retter seg mot skal betale dersom pålegget ikke etterkommes, jf. mfl. § 41 tredje ledd. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Formålet med tvangsmulkten er å skape et oppfyllelsespress, slik at opplysningene blir gitt, jf. Prop. 93 L (2016-2017) s. 62 og s. 49-50.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering hvor sakens art og innklagedes økonomiske forhold tillegges vekt. Ved fastsettelsen av mulkten skal det også legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket (pålegget), jf. mfl. § 41 annet ledd og lovens forarbeider (Ot.prp.nr.55 (2007-2008) s. 213 og 158).

3.1 Forholdsmessighet

Tinde Energi AS har ved sin advokat bedt om en forholdsmessighetsvurdering av Forbrukertilsynets krav om opplysninger og dokumentasjon i saken.

Forvaltningsloven § 14 stiller krav til forvaltningsorganers saksbehandling ved pålegg om opplysninger. Bestemmelsen pålegger forvaltningsorganet å opplyse om hjemmel for pålegget, og opplyse om at den som pålegget retter seg mot har rett til å klage over pålegget inenn 3 dager. Bestemmelsen stiller ikke et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i saksbehandlingen.

I sin saksbehandling har ulike forvaltningsorganer ulik adgang til å kreve opplysninger og dokumentasjon. At det i noen sammenhenger gjelder et krav til proporsjonalitet, er dog på det rene. Kravet kan følge direkte av regelgrunnlaget, eller det kan følge av EMK eller EØS-retten. Videre gjelder det krav til forholdsmessighet der forvaltningsorganet knytter tyngende pålegg som vilkår til begunstigende avgjørelser. Utenfor disse områdene har Høyesterett avvist at det gjelder et alminnelig krav til forholdsmessighet, se eksempelvis Rt. 2008 s. 560 avsnitt 48 og Rt. 2011 s. 304 avsnitt 56.

I arbeidet med ny forvaltningslov ble det drøftet hvorvidt det skal lovfestes et et generelt krav til proporsjonalitet i forvaltningsorganers saksbehandling, se punkt 11.7.6 i NOU 2019:5 Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Med blant annet hensyn til forvaltningsorganers mulighet til å belyse saken gjennom grundig saksbehandling, foreslo imidlertid utvalget at man heller ikke i ny forvaltningslov skal lovfeste et alminnelig prinsipp om proporsjonalitet i forvaltningsorganers saksbehandling.

På denne bakgrunn må det være klart at det per i dag ikke foreligger noe alminnelig krav til forholdsmessighet knyttet til forvaltningsorganers saksbehandling.

For Forbrukertilsynets vedkommende er adgangen til å kreve opplysninger og dokumentasjon hjemlet i mfl. § 34, og bestemmelsen angir en plikt for den som kravet retter seg mot til å etterkomme krav om å gi de opplysninger og den dokumentasjon Forbrukertilsynet ber om.

Således må det være klart at envher plikter å fremlegge de opplysninger og den dokumentasjon Forbrukertilsynet ber om for å kunne utføre sine gjøremål etter loven uten at Forbrukertilsynet er pliktig å gjøre rede for kravets forholdsmessighet overfor den kravet retter seg mot.

3.2 Vurdering av forholdsmessigheten til pålegget om å fremskaffe listen nevnt i punkt 2 bokstav a)

Når Forbrukertilsynet ber om opplysninger og dokumentasjon i en sak er dette av hensyn til sakens opplysning og for å kunne utføre sine gjøremål etter loven.

Forbrukertilsynet har bedt Tinde Energi AS om å fremlegge en liste over privatkunder de har og privatkunder de ikke lenger har med utgangspunkt i de privatkunder selskapet overtok fra GNP Energy Norge AS.

Tinde Energi AS er av den mening at Forbrukertilsynets krav er uforholdsmessig og har således valgt å ikke etterkomme kravet. Tinde Energi AS informerer videre at de per i dag ikke besitter en liste som tilfredsstiller de kriterier Forbrukertilsynet har oppgitt, samt at de ikke har lyktes i å konvertere en liste de på et tidligere tidspunkt har mottatt fra GNP Energy Norge AS til Excel-format.

Å forvente at et selskap har en oversikt over sine kunder og gangen i et kundeforhold er ikke urimelig. Det er derimot åpenbart å forvente at et strømselskap har et kunderegister som inneholder informasjon som navn på kunden, kundens målerpunktnummer og målerpunkt-ID, da dette også er informasjon et strømselskap må ha for å kunne registrere en privatperson eller bedrift som kunde. Det er også rimelig å forvente at et strømselskap har oversikt over hvilken avtale hver enkelt kunde har inngått med selskapet, og varigheten av denne, da dette er grunnlaget for selskapets fakturering. Forbrukertilsynet legger til grunn at dette er informasjon også Tinde Energi AS besitter.

Vedlagt deres brev av 9. oktober 2022 som bilag 1, fulgte videre en liste over alle kunder Tinde Energi AS overtok fra GNP Energy Norge AS. Listen inneholder mye informasjon om hver enkelt kunde, og skiller i tillegg mellom privat- og bedriftskunder.

Med deres egne kunderegistre og listen over kundene dere overtok fra GNP Energy Norge AS i hende, kan ikke Forbrukertilsynet se at det kan være vanskelig eller uforholdsmessig tidkrevende å sette sammen en liste i samsvar med de kriterier vi har spesifisert i punkt 2 bokstav a).

På denne bakgrunn legger Forbrukertilsynet til grunn at Tinde Energi AS med enkle grep har mulighet til å fremskaffe en slik liste som er spesifisert i punkt 2 bokstav a). Vi kan heller ikke se at det vil være uforholdsmessig tyngende å sette sammen en slik liste i Excel-format, da dette er et velkjent, lett anvendelig og uproblematisk format for de fleste.
Forbrukertilsynet vurderer således pålegget om å fremskaffe listen spesifisert i punkt 2 bokstav a) som forholdsmessig.

4 RETTEN TIL Å KLAGE PÅ PÅLEGGET

Etter forvaltningsloven § 14 har den som har blitt pålagt å gi opplysninger, rett til å klage over pålegget dersom man mener at man ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene.

Klagefrist er 3 – tre – dager fra mottak av pålegget. Eventuell klage sendes til Forbrukertilsynet.

Med hilsen

Tonje Drevland e.f.                                                                                  Lise Mariann Heiskel Aas

seksjonssjef                                                                                             juridisk rådgiver

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur